SV ledande
volume_up
{neuter}

1. physics

ledande (also: överföring, ledning)

Synonyms (Swedish) for "ledande":

ledande
led

Context sentences for "ledande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSammanfattningsvis finns det på Irland många exempel på kvinnor i ledande roller.
In conclusion, in Ireland there are many examples of women in leadership roles.
SwedishDärvid är det inte tekniken, utan användarnas behov som bör spela en ledande roll.
It should not be technology, but the user' s need that plays a key role in this.
SwedishDärvid är det inte tekniken, utan användarnas behov som bör spela en ledande roll.
It should not be technology, but the user's need that plays a key role in this.
SwedishKommissionen ska också främja och spela en ledande roll i fråga om initiativ.
Secondly, its role is to promote initiatives and to take the lead in initiatives.
SwedishEU har haft en ledande global roll i kampen mot de ökande klimatförändringarna.
Europe has been a global leader in the fight against the worsening of climate change.
SwedishDet är ett område där man har en ledande roll, en roll som man faktiskt måste spela.
This is an area in which it has a leadership role, one that it must actually play.
SwedishEU måste vara ledande i dessa diskussioner, liksom alla medlemsstater i EU.
The EU must be a leader in these discussions, as must all of its Member States.
SwedishSå är det anmärkningsvärt ofta när ledande befattningshavare är föremål för utredning.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
SwedishDet var det perfekta tillfället att inta en ledande position och det misslyckades.
It was the perfect time to seize the high ground and it failed to do so.
SwedishDet är därför som vi behöver hjälpa kvinnor att nå ledande befattningar.
That is the reason why we need to help women to get into management positions.
SwedishBridgwater är också en av de ledande industristäderna i sydvästra England.
It has an enormous background of industrial muscle and might in Bridgwater.
SwedishVi är ledande inom grön teknik och vi måste behålla och stärka den positionen.
We are the leader in green technology and we need to maintain and reinforce this position.
SwedishFörst då kan EU spela en ledande roll i världen som en framstående global civil maktfaktor.
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
SwedishDetta hade inte varit möjligt utan den Europeiska unionens ledande roll.
That would not have been possible without the leadership role of the European Union.
SwedishEtt av våra viktigaste mål är att öka andelen kvinnor på ledande befattningar i forskningen.
One of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
SwedishDet är ju utan tvekan USA och Ryssland som är de ledande kärnvapenmakterna i världen.
After all, the US and Russia are the undisputed global nuclear hegemons.
SwedishLänet positioneras som ledande inom ett starkt växande politik- och tillväxtområde.
The county is being positioned as a leader in a rapidly growing area of policy and growth.
SwedishDe mänskliga rättigheterna spelar en ledande roll i alla politiska dialoger med våra parter.
Human rights feature prominently in every political dialogue with our partners.
SwedishJag vill än en gång tacka parlamentet för dess ledande roll i den här frågan.
Once again, I would like to thank Parliament for the leadership it has shown in this issue.
SwedishPå det hela taget har vi som européer möjlighet att bli ledande inom energiteknik.
All in all, we, as Europeans, have the opportunity to emerge as a leader in energy technology.