SV ledare
volume_up
{common gender}

1. general

ledare (also: senor)
volume_up
leader {noun}
Låt oss nämna en särskild ledare, Raoul Castro, ledare för Cuba.
Let's take a particular leader, Raul Castro, who is the leader of Cuba.
Deras ledare, Albin Kurti, accepterar ingenting mindre än villkorslös självständighet.
Their leader, Kurti, will not settle for anything but unconditional independence.
Nu, du tror en regissör måste vara en ledare, ledare av, kapten på skutan, och liknande.
Now you think director has got to be a leader, leader of, captain of the ship, and all that sort of thing.
ledare (also: handledare, chef, direktör, dirigent)
Färgfabriken leds av Verksamhetsledare Pernilla Lesse och Kreativ ledare Joachim Granit.
Färgfabriken is led by Managing Director Pernilla Lesse and Creative Director Joachim Granit.
Nu, du tror en regissör måste vara en ledare, ledare av, kapten på skutan, och liknande.
Now you think director has got to be a leader, leader of, captain of the ship, and all that sort of thing.
Då var vi på en fest och firade Shake maguire´s utmärkelse som atletisk ledare på våran alma mater
Then we went to a party celebrating Shake Maguire's appointment... to athletic director at our alma mater.
ledare (also: avdelning, antal, moment, bestånd)
volume_up
head {noun}
Jag var ledare för valobservatörsuppdraget i Mauretanien.
(FR) Minister, I was head of the election observation mission in Mauritania.
Djibril Diallo, arbetsgruppens ledare, kommer att vara i Bryssel den 10 och 11 januari.
Djibril Diallo, the head of the taskforce, will be in Brussels on 10 and 11 January.
Jag gratulerar Reimer Böge till hans funktion som ledare för parlamentets delegation.
I congratulate Mr Böge on his role as the head of Parliament's delegation.
ledare (also: bly, kabel, ledning, tips)
volume_up
lead {noun}
Europas ledare har förmågan att leda fredsprocessen även i Sudan.
The leaders of Europe have the ability to lead the peace process also in Sudan.
Politiska ledare ska inte följa, utan leda folket.
Political leaders should not follow, but lead, the people.
Men vi måste samarbeta...... så jag är här som ledare.
But it seems we must unite...... so I am here to lead you.
ledare (also: chef, hövding, boss, överhuvud)
volume_up
chief {noun}
Militärjuntans ledare general Than Shwe satt emellertid kvar vid makten tillsammans med sin ställföreträdare Maung Aye.
However, the Junta chief, General Than Shwe, remained, along with his deputy, Maung Aye.
Vi har alltså två ledare inom EU som säger emot varandra.
So we have two big chiefs within the European Union directly contradicting each other.
Om Khin Nyunt befordras till ledare för Burmas vindsurfinglag för att besöka min egen valkrets i Weymouth 2012 bör han inte få något visum.
If Khin Nyunt is transferred to chief administrator of the Burmese windsurfing squad to visit my own constituency in Weymouth in 2012, he should not be given a visa.
Detta är kejsare Pirk, P-unionens ledare.
This is Emperor Pirk, Supreme Commander of the P-Fleet.
Jag är en ledare i den nya världsrevolutionen.
I am a commander in the New World Revolution.
I am your commander.
ledare (also: redaktionen)
Kanske betänkandet framför oss skulle ha underrubriken ”Moderskap och kvinnohat”, som det stod i en ledare i Sunday Tribune i förra veckan.
Perhaps this report before us should be subtitled, 'Motherhood and misogyny', as an editorial in the Sunday Tribune at home screamed last week.
Jag har läst en sammanfattning av dessa långa debatter i ledare som upptar knappt 25 linjer, och vi klagar över att EU-medborgare är dåligt informerade om vad som verkligen sker inom EU!
I have read a summary of these long debates in editorials that take up scarcely 25 lines, and we complain that Europeans are poorly informed of what is really going on in Europe!
I tidningarna i dag läste jag att en ledare antyder att Indonesien står inför total kollaps och att den återvalde Suharto har sagt att han inte tänker hålla sig till IMF: s villkor.
In today's press I notice that one editorial suggests that Indonesia is facing a total collapse and that the re-elected Suharto has said that he is not going to keep to the conditions of the IMF.
ledare (also: hövding, förman, överhuvud)
volume_up
organizer {noun} [Amer.]
EU måste med förenade ansträngningar bekämpa extremistiska rörelser och identifiera deras anstiftare och ledare.
The latter must join efforts to fight extremist actions and identify the instigators and organizers of such actions.
ledare (also: anförare, pilot, lots)
volume_up
pilot {noun}
ledare
volume_up
kingpin {noun} [fig.]

2. physics

ledare

Context sentences for "ledare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
Her work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
SwedishNatos ledare måste nu fråga sig om Albanien beviljades medlemskap för tidigt.
NATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
SwedishJag vill därför uppmana parlamentets ledare att inleda samtal med flygbolagen.
I would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
SwedishFlera kolleger har här lyft fram behovet av att samarbeta med religiösa ledare.
Several Members have highlighted the need to cooperate with religious leaders.
SwedishEU:s ledare pekade på behovet att förbättra alla våra telekommunikationstjänster.
EU leaders pointed to the need to improve our overall telecommunications services.
SwedishLåt oss hoppas att andra ledare genom hela Afrika för detta viktiga budskap vidare.
Let us hope that other leaders throughout Africa repeat this important message.
SwedishEU: s ledare pekade på behovet att förbättra alla våra telekommunikationstjänster.
EU leaders pointed to the need to improve our overall telecommunications services.
SwedishEU:s ledare bör ha mod att konfrontera de största företagen inom försvarsindustrin.
EU leaders should have the courage to face up to the key defence manufacturers.
SwedishEU: s ledare bör ha mod att konfrontera de största företagen inom försvarsindustrin.
EU leaders should have the courage to face up to the key defence manufacturers.
SwedishDet är inte bara i Pakistan det behövs ledare som den framlidne Salmaan Taseer.
Not only in Pakistan would there be a need for leaders like the late Salmaan Taseer.
SwedishDet är det meddelande som våra ledare bör överlämna högt och tydligt till Moskva.
That is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
SwedishVi får höra att vi alla borde vara ledare, men det vore väldigt ineffektivt.
So, as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective.
SwedishJag hade möjlighet att träffa de ledare som har vidtagit riktigt modiga åtgärder.
I had the chance to see the leaders who have taken really courageous steps.
SwedishRespekten för individen har blivit tydlig igen, även bland politiska ledare.
Respect for the individual has become apparent again, even among political leaders.
SwedishVi behöver ett aktivt engagemang från ledare på alla nivåer - nationella och regionala.
We need the active involvement of leaders at all levels - national and regional.
Swedish2010 är det valår och vissa politiska ledare ägnar sig åt splittrande retorik.
2010 is an election year and some political leaders are engaged in divisive rhetoric.
SwedishVi behöver engagera hela det civila samhället, ungdomar, religiösa ledare och medierna.
We need to engage civil society at large, youth, religious leaders and the media.
SwedishNi kan vara ledare men detta ledarskap kräver eftergifter och samförstånd.
You can give the leadership but that leadership requires compromise and consensus.
SwedishDet är det enda sättet för befolkningen att återfå förtroendet för sina ledare.
That is the only way for the population to regain trust in their leaders.
SwedishSamtalen med Dalai Lama, tibetanernas religiösa ledare, måste återupptas.
In our view, the civil rights campaigner, Hu Jia, must be released immediately.