SV

ledning {common gender}

volume_up
1. general
Ordförandeskapet underlät också att samtycka till ökade jordbruksstöd upp till en viss nivå under er ledning.
Under your direction too, the Presidency failed to agree to increase agricultural subsidies up to an equal level.
För det första: när det gäller information och kommunikation står det klart att vi behöver bättre fokus och bättre ledning.
Firstly, on information and communication: it is quite clear we need greater focus and direction.
Låt oss ge dem ledning men inte ännu ett direktiv att lägga till de 18 som jordbrukarna redan har att rätta sig efter.
Let us give them direction, but not another directive to add to the 18 that farmers already have to comply with.
Det vi verkligen behöver är självfallet inte en ledning i en nödsituation.
What we really need is, of course, not an emergency government.
Bedöm den österrikiska regeringen med ledning av det den gör!
Judge the Austrian government by its deeds.
Jag medger gärna att regeringen under ledning av president Gurbanguli Berdimuchammedov har gjort framsteg.
I freely admit that the government under President Berdymukhamedov has made progress.
Vi har mycket uppskattat hans sakkunniga ledning under behandlingen av detta ämne.
We greatly appreciated his expert guidance as we tackled this subject.
Den används för geopolitisk manipulation, till synes under ledning av underrättelsetjänsterna.
It is being used for geopolitical engineering purposes, apparently under the guidance of the intelligence services.
På lång sikt är det måhända också möjligt att åstadkomma en mer omfattande samordning och ledning.
Who knows whether more far-reaching coordination and guidance will be possible in the time to come.
ledning (also: ledare, bly, kabel, tips)
Vi kommer att ta en mycket tydlig ledning i de internationella förhandlingarna.
We will be taking a very intensive lead in international negotiations.
Vi skall behålla vår ledning i den globala debatten om klimatförändringar.
We should stay in the lead in the world debate about climate change.
Det så vi upprätthåller vår betydande ledning på världsmarknaden.
That is how we sustain our considerable lead in world markets.
ledning (also: ledarskap)
Europeiska rådet har under er ledning ställt några grundläggande frågor.
The European Council has asked fundamental questions under your leadership.
Det visar att EU gör framsteg – under parlamentets ledning.
It shows that Europe – under this House’ s leadership – is making headway.
Jag säger tack till det danska ordförandeskapet för en skicklig ledning.
But I extend my thanks to the Danish Presidency for its competent leadership.
ledning (also: bana, bransch, fil, tråd)
Det rör sig om en ledning över och under marken med en kapacitet på 220 kV och en sträckning på nästan 35 km.
The line, comprising an overhead line and a buried cable, has a capacity of 220 kV and is just under 35 km long.
E.ON hade genomfört en planerad avstängning av en luftledning och denna operation hade även genomförts med en tidigare ledning.
E.ON had carried out a planned deactivation of an overhead line and this operation had also been done with a previous line.
Den linje som EU:s regeringar har valt under ledning av minister Ed Miliband har vunnit stöd och ger verkligt hopp om en överenskommelse.
The line adopted by EU governments, led by Minister Ed Miliband, have won support and offer real hope of a deal.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Endast en kooperativ regional ledning kan försäkra ett riktigr bevarande.
Only a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
En verksamhetsbaserad budgetering och ledning utgör hörnstenarna i den här reformen.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
ledning (also: pipa, rör)
Det är inte en ledning, sa mannen som uppfann perestrojka, Gorbatjov.
This is not a pipe dream, as the perestroika guy, Gorbachev, said.
Ledningarna saknar fortfarande ett andra skyddande skikt, vilket är europeisk standard.
The pipes still do not have a second protective coating as European standards require.
Jag har tidigare själv rotat i asbest i samband med att jag dragit och kopplat samman rör och ledningar.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
Men dessa är egentligen mest som ledningar.
But they are really acting mostly as conduits.
Ledningen bör därvidlag tänka på företagets fortlevnad.
In this connection, the Board must have the company's continuity in mind.
I detta sammanhang välkomnar jag också rådets beslut att sända Kosovomissionen Eulex under ledning av Yves de Kermabon.
In that connection, I also welcome the decision by the Council to send the EULEX Kosovo mission led by Yves de Kermabon.
Ledningen är praktiskt taget färdig och det saknas bara att välja en anslutningspunkt för att korsa Pyrenéerna.
The line is practically finished and all that remains is to select the connection point to cross the Pyrenees.
ledning (also: ledningsnät)
Saker som inte har några ledningar dragna i sig alls, vi håller på att lära oss att inkludera i dessa system för notation och navigering.
Things that don't have any wiring in them at all, we're learning how to include in these systems of notation and navigation.
Eftersom du först har ritat väggarna (oavsett på vilken nivå) och därefter elledningarna och vattenrören, ligger ledningarna och rören i objektstapeln över väggarna.
Since you began with the walls and continued with the electrical wiring and plumbing, the pipes and wiring are positioned above the walls layer.
2. physics

Context sentences for "ledning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBeiruts inflygningskontroll, American Travelways flyg 282, under ledning av kapten
Beirut approach control, American Travelways Flight 282, under command of Captain
SwedishKroatiens ledning har förbundit sig till en svår, men nödvändig ekonomireform.
Croatia's leaders are committed to difficult but necessary economic reform.
SwedishHögnivågruppen under ledning av Karel van Miert har gjort ett strålande jobb här.
The High-Level Group under Mr van Miert has done excellent work on this.
SwedishHögnivågruppen under ledning av Karel van Miert har gjort ett strålande jobb här.
The High-Level Group under Mr van Miert has done excellent work on this.
SwedishDen hittills provisoriska regeringen under ledning av Kadírov har nu blivit permanent.
Mr Kadirov' s former provisional Chechen administration has become permanent.
SwedishDen hittills provisoriska regeringen under ledning av Kadírov har nu blivit permanent.
Mr Kadirov's former provisional Chechen administration has become permanent.
SwedishJag röstade därför för kommissionen under ledning av José Manuel Durão Barroso.
I therefore voted in favour of the Commission led by Mr Durão Barroso.
SwedishPå grundval av den här idén om inhemska planer tror jag vi kan uppnå bättre ledning.
On the basis of this idea of national plans, I feel we could achieve better governance.
Swedish(Kort framträdande av Europeiska unionens ungdomsorkester, under ledning av Pavel Kotla.)
(Short performance by the European Union Youth Orchestra, conducted by Pavel Kotla)
SwedishMed ledning av den allmänna livsmedelslagstiftningen tycks frågan enkel att besvara.
In the light of general food legislation, this question seems straightforward to answer.
SwedishDetta talade stadens ledning med oss om när vår delegation besökte dem.
The city authorities discussed this with us when our delegation visited them.
SwedishDet är viktigt att poängtera att huvudansvaret vilar på Fyroms ledning.
It is important to point out that the main responsibility lies with FYROM's leaders.
SwedishDen särskilda representanten skall utöva sitt mandat under ledning av ministern.
The special representative shall carry out his or her mandate under the Minister's authority.
SwedishSom en kompromiss skall ytterligare en ledning skapas, med bara fem ledamöter.
By way of compromise, an additional Executive Board is to be set up, with just five members.
SwedishDet är viktigt att poängtera att huvudansvaret vilar på Fyroms ledning.
It is important to point out that the main responsibility lies with FYROM' s leaders.
SwedishJag vill hälsa denna delegation under ledning av El Arbi Ould Sidi Ali varmt välkomna.
I would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
SwedishJag vill alltså gratulera Europaparlamentets ledning till att ha erkänt detta.
So I hail the European Parliament directive which recognizes that.
SwedishTrojkan träffade den kubanska delegationen under ledning av utrikesminister Felipe Perez Roque.
The Troika met the Cuban delegation led by foreign minister Felipe Perez Roque.
SwedishEuropeiska kommissionen under ordförande José Manuel Barrosos ledning är fördragets väktare.
The European Commission under you, President Barroso, is the guardian of the Treaty.
SwedishVi måste be konventet under Valéry Giscard d'Estaings ledning att analysera den noggrant.
We should ask the Convention chaired by Mr Giscard d'Estaing to give it serious thought.