"likvärdig" English translation

SV

"likvärdig" in English

SV likvärdig
volume_up
{adjective}

likvärdig (also: lika, jämlik, jämställd, jämbördig)
volume_up
equal {adj.}
Jämställdhetskapitlet måste få likvärdig tyngd i medlemskapsförhandlingarna.
The chapter on equality must be accorded equal importance in the membership negotiations.
Inom budgetsektorn intar parlamentet en roll som är likvärdig rådets.
In the budget sector, Parliament assumes a role equal to that of the Council.
Så ställde det likvärdig beviskraft vid en myndighets yttrande i ett annat land i fråga.
It questions the equal value of findings by an authority in another Member State.
likvärdig (also: jämförbar, jämförlig)
Det populäraste svaret: att uppnå likvärdig levnadsstandard inom hela unionen.
The most popular answer: to achieve comparable living standards throughout the Union.
EU bör agera för att få till stånd en likvärdig tillgång, framför allt i landsbygdsområdena.
The European Union should act to ensure that access is comparable, especially in rural areas.
likvärdig (also: motsvarande, ekvivalent)
Kan ni tänka er en likvärdig grund alkoholbeskattning i Europa?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?
När det gäller energi, krävs likvärdig finansiering till förnybara energikällor och kärnenergi.
Regarding energy, equivalent funding for renewables and nuclear is required.
Krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov (debatt)
Double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers (debate)
likvärdig (also: liktydig)

Synonyms (Swedish) for "likvärdig":

likvärdig

Context sentences for "likvärdig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe vill inte ha en privilegierad ställning, bara en likvärdig ställning.
They are not asking for a privileged position, they are just asking for the same.
SwedishJag skall säga att jag ställde en likvärdig fråga till Europeiska kommissionen i går.
Yesterday I tabled the same question to the European Commission.
SwedishOch sedan har du stackars gamla smaken, som har en hastighet knappt likvärdig en miniräknare.
And then you have poor old taste, which is like barely the throughput of a pocket calculator.
SwedishVi räknar med att presidiet så snart som möjligt kommer med förslag till en likvärdig stadga.
Madam President, we expect proposals from the Bureau as soon as possible on a single statute.
SwedishI annat fall måste de få rimlig ersättning så att de kan köpa en likvärdig fastighet.
If this is not possible, they need to be granted a fair compensation that allows them to buy a similar property.
SwedishLiksom kammaren önskar kommissionen en snabb och likvärdig ersättning till de drabbade familjerna.
Like Parliament, the Commission hopes that there will be swift and fair compensation for the families concerned.
SwedishHäri ingår en likvärdig behandling av kandidatländerna och deras framsteg, som grundas på deras egna förtjänster.
These include the uniform treatment of applicant countries and progress based on their own merits.
SwedishVi bör dock även ha en likvärdig miljö för våra medborgare; och dessa två måste skapas samtidigt.
However, we should also have a corresponding environment for our citizens and the two must be created at the same time.
SwedishDet är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet.
It provides more detailed information than what is summarized on this webpage.
SwedishJag stöder ändringarna eftersom jag anser att konsumenternas och producenternas ställning skall vara likvärdig.
I am in favour of those changes, because I think the position of consumers and producers should be the same.
SwedishDet är vårt ansvar, särskilt under denna fas, att se till att alla medlemsstater får en absolut likvärdig behandling.
It is our responsibility, particularly in this phase, to ensure absolute equality of treatment for all Member States.
SwedishDet finns även bestämmelser genom vilka Korea godtar den europeiska miljölagstiftningen som likvärdig med den koreanska.
There are also provisions by which Korea accepts the equivalence between European and Korean environmental regulations.
SwedishVi vill ha en likvärdig stadga som ger alla ledamöter lika lön men med möjlighet till nationell beskattning.
We should like to have a uniform statute giving all Members the same salary, but with the possibility of taxation at national level.
SwedishDet närmar sig alltså en likvärdig nivå.
So we are approaching parity here too.
SwedishÄven de bästa direktiv kommer att vara fruktlösa om det inte finns möjlighet till övervakning och likvärdig tillämpning av sanktioner.
Even the best of directives will be futile without the possibility of monitoring and equally applied sanctions.
SwedishParlamentet vill också att, vid förskottsbetalning, pengarna betalas tillbaka om inte en likvärdig tjänst levereras.
Also, where payment is made in advance, Parliament wishes the money to be reimbursed if the corresponding service is not provided.
SwedishI den stund då det finns en likvärdig stadga, fru ordförande, kan bestämmelserna för rese- och uppehållskostnader också ändras.
Once there is a statute based on equality, Madam President, the rules for travel and subsistence expenses can also be changed.
SwedishÅ andra sidan innebär inte nödvändigtvis en ökning av kvoterna på 2 procent en likvärdig ökning av mjölkproduktionen i alla regioner.
On the other hand a 2% increase in quotas does not necessarily imply the same increase in milk production in all regions.
SwedishFör att få intyget måste du bevisa att den verksamhet du tänker utöva utomlands är likvärdig med den du utför i hemlandet.
To get the form, you have to prove that the activities you intend to pursue abroad are "similar" to those you pursued in your home country.
SwedishJag vill särskilt nämna att båda föräldrarna nu har rätt att återgå till sitt arbete eller en likvärdig tjänst efter föräldraledighet.
I wish particularly to mention that both parents are now entitled to return to the same, or similar, jobs following parental leave.