SV lossa
volume_up
{verb}

1. general

Alla vet att vissa fartyg till och med utnyttjat utsläppen vid Erikas förlisning för att lossa sitt avfall till havs.
Everyone knows that some vessels even took advantage of the pollution caused by the wreck of the Erika to discharge their waste at sea.
Reglerna skulle definitivt få fartygen att lossa sina lastrester eller annat avfall snarare än att rensa tankarna på öppet hav, en förkastlig vana som är vardagsmat i dag.
Everyone knows that some vessels even took advantage of the pollution caused by the wreck of the Erika to discharge their waste at sea.
Vad skall vi göra för att lossa detta valutafondens järngrepp om president Lula?
What are we going to do to loosen the IMF's vice-like grip on Mr Lula?
Först är det nödvändigt att lossa på det järngrepp som stabiliseringspakten utgör, för att man skall kunna stärka det inre kravet, något som är grunden för en solid ekonomi.
It is firstly essential to loosen the stranglehold of the stability pact so that internal demand, the foundation of a healthy economy, can be consolidated.
Vi vill stärka Europaparlamentet, stödja parlamentsledamöternas självständighet och lossa på de band som gör att de driver rent nationella intressefrågor.
We want to strengthen the European Parliament, to support the independence of its Members and to loosen the bonds committing them to the pursuit of purely national interests.
Detta innebar att föraren inte kunde lasta och lossa den dagen, med alla de konsekvenser detta medförde.
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
Jag har ett par ändringsförslag som gör det möjligt för egenhanterare att lossa lasten både ombord på fartyget och från kajen.
I have a couple of amendments that make it possible for self-handlers to unload cargo both on the ship and on the quay.
Att ersätta mycket kunnig, utbildad personal med fartygsbesättningar som kan lasta och lossa bäddar för olyckor, skador och eventuellt dödsfall.
Replacing highly skilled, trained staff with ships’ crew able to load and unload is a recipe for accidents, injury and, possibly, deaths.
lossa (also: befria, frigöra, lösgöra, fria)
Det är dags att lossa det förflutnas strypgrepp och skapa rättssäkerhet för alla i alla samhällen.
However, the case offers an opportunity to break free from a culture of secrecy and fear and to bring the killers to account.
Herr ordförande, jag skulle vilja sänka tonen i debatten en aning, eller snarare, lossa lite på ventilen till denna tryckkokare, så att trycket lättar något.
Mr President, I should like to cool the tempo of the debate a little, that is release a little steam to reduce the pressure.
lossa (also: lösgöra)
lossa
lossa
lossa (also: lösa, slå fel, gå illa)
lossa (also: ta bort, ta loss)

2. business

lossa
Alla vet att vissa fartyg till och med utnyttjat utsläppen vid Erikas förlisning för att lossa sitt avfall till havs.
Everyone knows that some vessels even took advantage of the pollution caused by the wreck of the Erika to discharge their waste at sea.
Reglerna skulle definitivt få fartygen att lossa sina lastrester eller annat avfall snarare än att rensa tankarna på öppet hav, en förkastlig vana som är vardagsmat i dag.
Everyone knows that some vessels even took advantage of the pollution caused by the wreck of the Erika to discharge their waste at sea.
lossa (also: lasta av)
Detta innebar att föraren inte kunde lasta och lossa den dagen, med alla de konsekvenser detta medförde.
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
Jag har ett par ändringsförslag som gör det möjligt för egenhanterare att lossa lasten både ombord på fartyget och från kajen.
I have a couple of amendments that make it possible for self-handlers to unload cargo both on the ship and on the quay.
Att ersätta mycket kunnig, utbildad personal med fartygsbesättningar som kan lasta och lossa bäddar för olyckor, skador och eventuellt dödsfall.
Replacing highly skilled, trained staff with ships’ crew able to load and unload is a recipe for accidents, injury and, possibly, deaths.

Synonyms (Swedish) for "lossa":

lossa

Context sentences for "lossa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi borde göra allt för att så snabbt som möjligt lossa dessa bojor.
We should do everything to remove these fetters as quickly as possible.
SwedishTrettio procent av förarnas arbetstid består av att lasta, lossa och hjälpa passagerare.
Thirty per cent of drivers' working time is taken up loading and unloading and helping passengers.
SwedishDet är dags att lossa det förflutnas strypgrepp och skapa rättssäkerhet för alla i alla samhällen.
It is time to break that stranglehold of the past and to create a rule of law that applies to all people in all communities.
SwedishBer om tillstånd att gå ut och lossa skrotet.
Permission to go outside and detach the cockpit.
SwedishVi måste lossa på alla spärrar, inte minst för att åter få i gång rådets arbete med de tidsbegränsade anställningarna.
What do you do in such a situation in real life, where there is no room for wastefulness or mutual admiration?
SwedishOm Ilaskivi är expert på området kan jag i min tur hävda att jag är expert när det gäller att lasta och lossa djur.
If Mr Ilaskivi is an expert in the field then I, too, can argue that I am an expert in the area of loading and unloading animals.
SwedishVi måste lossa på alla spärrar, inte minst för att åter få i gång rådets arbete med de tidsbegränsade anställningarna.
We must pull out all the stops, not least with a view to putting the temporary employment dossier back on track in the Council.
SwedishFrån och med nu är det olagligt att lossa eller sälja årsungar av blåfenad tonfisk och det innebär naturligtvis - i fråga om vikt - mindre än 1,8 kilo.
As of now, it is illegal to land or sell bluefin of zero age and that of course is - in weight terms - less than 1.8 kilos.
SwedishKan du lossa kedjan?
Swedishlossa en container
SwedishFör det första, det sjätte handlingsprogrammet för miljön inom avfallsområdet; som syftar till att lossa länken mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt.
First, the Sixth Environmental Action Programme in the waste field; this aims to decouple degeneration of waste from economic growth.
SwedishDet kan alltså hända att ni möter en förare som visserligen endast kört i tio timmar den dagen, men som ägnat fem timmar åt att lasta och lossa utöver den tiden.
So on the way home, you may well have to face a transport operator who has only been driving for 10 hours that day but has spent 5 hours loading and unloading on top of this.
SwedishGenom att rösta för detta direktiv här i kammaren kan vi ge kvinnorna nycklar och en signal för att lossa bojorna, och vi bör ännu en gång ta vårt ansvar.
In this Assembly, from now on, with the vote on this directive, let us give women the means and the signal to cast off their chains and let us once more assume our responsibilities.
SwedishDet hindrades från att lossa sin last i Durban, men det finns rapporter om att det begett sig till Angola för att leverera dessa vapen som ska användas till att skada folket i Zimbabwe.
It was prevented from unloading in Durban, but there are reports of it heading to Angola to deliver those weapons to be used to harm the people of Zimbabwe.
SwedishOm egenföretagare skulle uteslutas från direktivet igen skulle de, utöver sina 56 timmars körtid, också kunna tillbringa 28 timmar med att lasta och lossa.
If self-employed workers were to be excluded from this directive again, then, in addition to their 56 hours of driving time, they would also be able to spend 28 hours loading and unloading.
SwedishSituationen är mer komplex när det gäller tredje land som vill fiska i Europeiska unionens inre eller territoriella vatten, eller lossa fisk i ett medlemslands hamn.
When it comes to third countries wishing to fish in internal or territorial waters of the European Union, or to land their catch in the port of a Member State, the situation is a little more complex.
SwedishReglerna skulle definitivt få fartygen att lossa sina lastrester eller annat avfall snarare än att rensa tankarna på öppet hav, en förkastlig vana som är vardagsmat i dag.
This system would inevitably encourage vessels to dispose of their operational waste and cargo residues in port rather than degassing at sea, a deplorable practice which is commonplace nowadays.