"lydnad" English translation

SV

"lydnad" in English

volume_up
lydnad {comm. gen.}
SV

lydnad {neuter}

volume_up
Eller var det en lydnad i förskott gentemot rådet?
Or was it a predisposed obedience towards the Council?
Utgör vi de nationella regeringarnas förlängda arm och avstår vi i föregripande lydnad från absolut nödvändiga krav på regeringskonferensen?
Are we an extension of the national governments, hastening to show obedience by refraining from making essential demands of the Intergovernmental Conference?
I utskottets iver att visa lydnad bortsåg man följaktligen från sin traditionella rättighet att genomföra en ordentlig andra behandling av tjänstedirektivet.
Consequently, in its haste to show obedience, it dispensed with its traditional right to conduct a proper second reading of the Services Directive.

Context sentences for "lydnad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen det finns också en okontrollerad världsomspännande konkurrens, ett unilateralt öppnande av marknaderna, lydnad under WTO, dvs.
But there is also competition that is savage and worldwide, involving the unilateral opening of markets and subservience to the WTO, hence the United States.
Swedish(EN) Tyvärr anklagas ordförande José Manuel Barroso för att inte ha blivit demokratiskt vald och för att med översittarfasoner ha försökt skrämma irländarna till lydnad.
Unfortunately, President Barroso was accused of not being democratically elected and of bullying the Irish into submission.
SwedishAlla stater, dvs. även Ryssland och Norge, har inte bara förpliktat sig att delta i ett multilateralt samarbete, utan också att iaktta gemensam lydnad.
All the States, including Russia and Norway therefore, have committed themselves in this Commission not only to multilateral cooperation but also to obeying a common code.
SwedishDet uppdagades med all önskvärd tydlighet för skattebetalarna att EU och den globala gröna agendan bara handlar om att höja våra koldioxidskatter och skrämma oss till lydnad.
The taxpaying masses learned in no uncertain terms that the EU and the global green agenda is all about raising our carbon taxes and scaring us into compliance.
SwedishParlamentet gläder sig naturligtvis alltid när kommissionen såsom partner kämpar vid parlamentets sida och inte nödvändigtvis praktiserar en förekommande lydnad gentemot rådet.
Parliament is obviously always pleased when the Commission fights at Parliament's side as its partner and does not necessarily rush obediently to the Council's cause.