"lyft" English translation

SV

"lyft" in English

SV lyft
volume_up
{neuter}

Jag avser transiteringsundersökningen, som har gett det ett lyft.
I refer to the transit inquiry which has given it a boost.
Detta kommer att innebära ännu ett lyft för våra förbindelser.
This will give a further boost to our relations.
För de länder där den förebyggande lagstiftningen är otillräcklig, skulle det innebära ett lyft och ett stöd.
For those whose precautionary legislation is defective it would be a boost and a buttress.
lyft (also: vikt, tyngd, stöt, större del)
volume_up
heft {noun}
lyft (also: stigning, fallhöjd, lift, skjuts)
volume_up
lift {noun}
Elva påklädda bilder och en " lyft på fliken " för december.
11 fully clothed and a little " lift the flap " for December.
Med en delad vinge får vi lyftet vid den övre vingen och vi får framdrivning med den undre vingen.
With a split wing we get the lift at the upper wing, and we get the propulsion at the lower wing.

Synonyms (Swedish) for "lyft":

lyft
Swedish
lyfta

Context sentences for "lyft" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har lyft fram ett antal punkter och jag ska koncentrera mig på två av dem.
We have brought forward a number of points and I will focus on two of them only.
SwedishFlera kolleger har här lyft fram behovet av att samarbeta med religiösa ledare.
Several Members have highlighted the need to cooperate with religious leaders.
SwedishFlera av Europaparlamentets ledamöter har lyft fram frågan om digital television.
Many Members of the European Parliament have raised the issue of digital television.
SwedishVi har också lyft fram den utmaning som klimatförändringarna utgör för våra skogar.
We have also highlighted the challenge that climate change presents to our forests.
SwedishAv dessa hot har vårt utskott redan tidigare speciellt lyft fram stressen.
Our committee has already mentioned stress, in particular, as being one of these.
SwedishDet italienska ordförandeskapet har lyft upp den ur det vatten den höll på att drunkna i.
The Italian Presidency has taken it out of the water in which it was drowning.
SwedishDet förändrar inte de faktiska förhållandena i de problem som ni har lyft fram.
This does not alter the reality of the problem you have pointed out.
SwedishFöredraganden har lyft fram rätt frågor till diskussion i betänkandet.
The rapporteur has identified the right issues to be discussed in his report.
SwedishDet finns fortfarande kritiska områden som jag har lyft fram sedan 1999.
There are still areas of concern that I have been highlighting since 1999.
SwedishRådets ordförandeskap har lyft fram betydelsen av att bekämpa könsstereotyper.
The Presidency of the Council has highlighted the importance of combating gender stereotypes.
SwedishHar ni någon gång lyft fram just denna grupp när ni har diskuterat dessa frågor med Turkiet?
Has it ever drawn attention to this group when discussing these issues with Turkey?
SwedishTack så mycket Michael Cashman och Europaparlamentet för att ni har lyft denna fråga.
Thank you very much Mr Cashman and Parliament for raising this issue.
SwedishHan har lyft fram viktiga aspekter, och vår grupp stöder Beysens linje.
He has raised some important points, and our group supports his approach.
SwedishDetta är det verkliga mervärdet i de projekt vi faktiskt har genomfört och lyft fram.
That is the real value added of the projects that we have actually implemented and emphasised.
SwedishJag har likaså lyft fram behovet av att behålla mångfalden inom det europeiska jordbruket.
On the other hand, I have stressed the need to preserve European agriculture's diversity.
SwedishJag har inte lyft någonting från föredragningslistan eftersom jag inte kan göra det.
I have not taken anything off the agenda because I cannot do so.
SwedishFöredraganden har noggrant fördjupat sig i saken och lyft fram särskilt viktiga frågor.
The rapporteur has gone into the matter with great care and raised some very important issues.
SwedishMen sista flyget har precis lyft...... och han fick inte med sina biljetter.
But our last flight just left and he didn't get his tickets.
SwedishVi har lyft fram frågan om att utveckla ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Pakistan.
We have pushed forward the issue of developing economic and trade links with Pakistan.
SwedishDe lyfte slutligen kl. 4 på morgonen, fastän de skulle ha lyft kl. 19 föregående dag.
They eventually left at 4 a.m., although they were supposed to have left at 7 p.m. on the previous day.