"mönster" English translation


Did you mean: monster, monster
SV

"mönster" in English

SV

mönster {neuter}

volume_up
1. general
Och ögat är oerhört känsligt för mönster och variationer i färg, form och mönster.
The eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.
Det var ett entydigt mönster. ~~~ Ett geologiskt mönster.
It was an unambiguous pattern, a geological pattern.
Utbildningen av kvinnor och män följer tyvärr fortfarande stereotypa mönster.
Unfortunately, education of women and men still follows a stereotyped pattern.
mönster (also: avsikt, motiv, ritning, design)
.Den olagliga kopieringen av industriella mönster är en av orsakerna till förfalskning.
. The illegal copying of designs is one of the causes of counterfeiting.
Varumärken och mönster faller under företagsrätten.
Trade marks and designs belong to the world of private company law.
Skyddet för ritningar och mönster är mycket riktigt inte bara av intresse för bil- och cykelmarknaden.
The protection of designs is in fact not only important to the car and cycle market.
mönster (also: figur, märke, emblem, apparat)
Återigen, din mönster detektor är lurad.
Yet again, your pattern detection devices are fooled.
Ni förstår, vår mönster detektor, vilken verkar vara belägen i anterior cingulate cortex -- det är vår lilla detektor där -- kan lätt luras, och det är problemet.
See, our pattern detection device, which appears to be located in the anterior cingulate cortex -- it's our little detection device there -- can be easily fooled, and this is the problem.
Vi talar exempelvis om skydd av textilmönster, glasmönster, plastmönster och all slags mönster som varje industriprodukt har i ett visst moment.
We are talking about protecting textile designs, for example, or designs in glass or plastic - all the types of design which may be involved in a given industrial product at a given time.
För det första för att körkortet redan skulle ha utfärdats till den 1 juli 1996 - jag har här ett mönster som visar hur det skall se ut i framtiden.
Firstly, because the Community driving licence was supposed to have been introduced on 1 July 1996 - and I have an example here of what it is supposed to look like.
Arresteringarna är ett synnerligen slående exempel på det som har blivit ett mönster av den egyptiska regeringens inblandning i medborgarnas rätt till yttrandefrihet.
The arrests are a particularly striking example of what has become a pattern of the Egyptian Government's interference in citizens' rights to freedom of expression.
mönster (also: sätt, snitt, mode, vis)
Detta kommer att uppnås genom ramdirektivet, i vilket en ny praxis och nya mönster inom trädgårdsarbete beaktas: bekämpningsmedel används till och med i våra hem och trädgårdar!
This will be achieved with the framework directive, which takes account of new habits and fashions in gardening: pesticides have even got into our homes and gardens!
mönster (also: ideal, förebild)
Varje barn får ett eget monster...... för att få fram enastående skrik, som raffineras till ren och pålitlig energi.
Carefully matching every child to their ideal monster... to produce superior scream refined into clean, dependable energy.
mönster (also: spegel)
Dessa platser återspeglar också på ett mycket beklagligt sätt många av de problem som i varierande grad drabbar samhällen styrda av sociala mönster som bygger på en patriarkal kultur.
Those places are also, very regrettably, mirrors that reflect many of the problems that, to varying degrees, affect societies governed by social patterns based on a patriarchal culture.
Självklart erkänner vi andra mönster i detta sammanhang.
Of course, in this context we recognise other models.
Vi behöver stärka den europeiska sociala modellen, men vi måste undvika att införa en obligatorisk modell som grundas på ett enda mönster.
We need to strengthen the European social model, but we must avoid introducing a mandatory model based on a single pattern.
Angående: Godkännande av förordningen om mönster och modeller När förväntas förordningen om mönster och modeller att godkännas?
Subject: Adoption of the regulation on designs and models When is the regulation on designs and models scheduled to be adopted?
mönster (also: förebild)
Även om den sudanesiska regimen inte är något mönster i fråga om demokrati skulle det vara fel att tillgripa våld för att lösa konflikten.
Although the Sudanese regime is certainly not a paragon of democracy, it would be wrong to resort to force to resolve the conflict.
2. grammar

Synonyms (Swedish) for "mönster":

mönster

Context sentences for "mönster" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi känner igen mönster för att skilja brus från signal, och särskilt vårt namn.
We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name.
SwedishJag kommer absolut att se över saken och se om vi kan spåra några mönster i detta.
I will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.
SwedishUtvärderingen har pekat på vissa mönster, varav jag särskilt vill ta upp två.
The review has identified certain patterns, of which I note two in particular.
SwedishMetaforen handlar inte bara om att upptäcka mönster; utan också om skapandet av mönster.
Metaphor is not just the detection of patterns; it is the creation of patterns.
SwedishTyvärr ser vi ofta ett liknande mönster som upprepas vid dessa blodbad.
Unfortunately, we often see similar patterns repeated in these acts of bloodshed.
SwedishSå på en rektangel kan du måla mönster av Nord- och Sydamerika, eller orden "DNA."
So on a rectangle you can paint patterns of North and South America, or the words, "DNA."
SwedishDet existerar ingen religionsfrihet; det existerar ingen sekularism enligt franskt mönster.
There is no freedom of religion, and there is no secularism along French lines.
Swedish.Den olagliga kopieringen av industriella mönster är en av orsakerna till förfalskning.
. The illegal copying of designs is one of the causes of counterfeiting.
Swedish   .Den olagliga kopieringen av industriella mönster är en av orsakerna till förfalskning.
   .The illegal copying of designs is one of the causes of counterfeiting.
SwedishMed andra ord, böjelsen att finna mönster ökar när man upplever sig sakna kontroll.
In other words, the propensity to find these patterns goes up when there's a lack of control.
SwedishDen ene ser kanske precis rätt antal mönster för att vinna ett Nobelpris.
One sees maybe just the right number of patterns to win a Nobel Prize.
SwedishDessa rapporter hjälper oss att se mönster för krascher och förhindra framtida problem.
These reports help identify current crash trends and prevent future errors from occurring.
SwedishDatorn hittade flera texter varav två visas här som har mycket ovanliga mönster.
The computer found several texts -- two of them are shown here -- that have very unusual patterns.
SwedishÄven föreliggande förslag skulle kunna förändras enligt detta mönster.
The present proposal could also be implemented using this system.
SwedishDäremot finns det vissa gemensamma mönster och personlighetsdrag hos de drabbade.
On the other hand, there are certain common patterns and personality types among the women afflicted.
SwedishSå det är troligt att du känner dig vara i ett eforiskt tillstånd, kreativt, och finna fler mönster.
So you're more likely to feel in a euphoric state, creativity, find more patterns.
SwedishInom alla sektorer i samhället har Internets påverkan förändrat mönster och möjligheter.
In all sectors of societies, the impact of the internet has changed patterns and opportunities.
SwedishOch ja, jag är oroad över att dessa ungerska mönster ska spridas.
And yes, I am worried about the spill-over of these Hungarian patterns.
SwedishDet är detta infernaliska mönster som vi i dag ser ta form på ön.
And today we are watching as this island is caught in the grip of the same hellish spiral.
SwedishInte så mycket en antiinställning: vi får inte heller från vår sida återfalla i gamla mönster.
Not so much an anti-stance: we should not fall back on old patterns.