"möte" English translation


Did you mean: mote
SV

"möte" in English

SV möte
volume_up
{neuter}

1. general

Så ett möte brukar leda till ett annat möte som brukar leda till ett annat möte.
So one meeting tends to lead to another meeting and tends to lead to another meeting.
Hela detta möte var offentligt, liksom också ett informellt möte med industrin.
The whole of this meeting was public, as was an informal industrial meeting.
Mötemöte, med premiärministrar, ministrar och företrädare, resor - allt utan resultat.
Meeting after meeting, prime ministers, ministers, representatives, visits, but still no results.
Före generalförsamlingens senaste möte hade man förutspått ett genombrott för frågan om Burma.
Prior to the last General Assembly, a breakthrough on Burma was forecast.
Ämnet diskuterades i vitt och brett vid det senaste möte som EU-AVS gemensamma församling höll.
At the time of the ACP-EU Joint Assembly, the issue was discussed at length.
För två veckor sedan hade vi möte i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU.
Two weeks ago we had the ACP Joint Parliamentary Assembly.
möte (also: träff, junta, soaré)
volume_up
bee {noun} [Amer.]
Denna konferens höll nyligen ett möte på ministernivå, i Sochaux.
A meeting of that conference has just taken place at ministerial level, at Sochaux.
Vi såg det återigen under Nationella folkkongressens möte i Beijing i förra veckan.
We witnessed it again at last week's conference of the National People's Congress in Beijing.
Viktiga delar av vår resolution inför detta möte togs med.
Essential elements of our pre-conference resolution were included.
möte
Man skulle kunna beskriva detta som ett enkelt missförstånd -- ett märkligt möte mellan människor.
Now, you could describe this as a simple misunderstanding -- a strange encounter among humans.
Det handlar om att vi i framtiden tillsammans och bättre skall kunna hantera de problem som vi möter.
The aim is that we should in future be better able to handle the problems that we encounter.
Vi vet alla att det förekommer kemikalier i praktiskt taget alla de produkter som vi möter dagligen.
We all know that there are chemicals in practically all the products we encounter every day.
. – Tyvärr måste jag strax gå, eftersom jag har ett officiellt möte med de belgiska myndigheterna.
Unfortunately, I have to leave shortly, as I have an official engagement with the Belgian authorities.
. – Tyvärr måste jag strax gå, eftersom jag har ett officiellt möte med de belgiska myndigheterna.
Unfortunately, I have to leave shortly, as I have an official engagement with the Belgian authorities.
Vid sitt möte den 11 oktober 2004 uppmanade rådet Libyen att ge ett positivt svar på Europeiska unionens föreslagna åtagande.
At its meeting on 11 October 2004, the Council invited Libya to make a positive response to the European Union’s proposed policy of engagement.
Hundratusentals har samlats vid varje möte runt om i landet.
Hundreds of thousands have gathered in each rally across the country.
Förra veckan mördades Martin Adler, en oberoende svensk journalist, vid ett möte som organiserats av schejk Aweys supportrar.
Last week, Martin Adler, an independent Swedish journalist, was murdered at a rally organised by Sheik Aweys’ supporters.

2. "jakt"

möte
volume_up
meet {noun} (hunting)
Så ett möte brukar leda till ett annat möte som brukar leda till ett annat möte.
So one meeting tends to lead to another meeting and tends to lead to another meeting.
Hela detta möte var offentligt, liksom också ett informellt möte med industrin.
The whole of this meeting was public, as was an informal industrial meeting.
Räknas ett möte i korridoren eller på bussen eller någon annanstans?
Does it include when we meet in the corridor or on the bus or somewhere else?

Context sentences for "möte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna lösning bekräftades vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003.
The approach was confirmed by the Thessaloniki European Council in June 2003.
SwedishResultatet av Europeiska rådets möte är att EU förblir öppet för nya medlemmar.
The outcome of the European Council is that the Union remains open to new members.
SwedishTyvärr fick förslaget ingen majoritet vid omröstningen vid rådets möte i mars.
Unfortunately, there was no majority vote for this at the Council's March sitting.
SwedishVillkoren i slutsatserna från Europeiska rådets möte i december har uppfyllts.
The conditions set in the December European Council conclusions have been met.
SwedishDessa frågor löstes inte, eftersom de inte diskuterades vid rådets möte i december.
They were never agreed because they were not discussed at the December Council.
SwedishDet är ironiskt att detta möte kommer att behandla sju enskilda länders situationer.
It is ironic that this session will address seven individual country situations.
SwedishTyvärr var Europeiska rådets möte i Stockholm ett steg tillbaka i detta avseende.
Unfortunately, the Stockholm European Council was a step backwards in this respect.
SwedishEuropeiska rådets informella möte är ett viktigt möte vid en viktig tidpunkt.
The informal European Council is an important rendezvous at an important time.
SwedishVi förväntar oss ett sådant samförstånd redan vid Ekofinrådets möte den 18 januari.
We are already expecting such a consensus at the Ecofin Council on 18 January.
SwedishDet är synd och skam att vi inte lade fram vår ståndpunkt under ett möte i rådet.
It is a shame that we did not present our position during a Council sitting.
SwedishMen ett möte i Europeiska rådet är också resultatet av alla institutioners insatser.
But a European Council is also the result of the effort made by each institution.
SwedishDet finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
There are several issues which will feature throughout this year's UN Commission.
SwedishFörra veckans möte i Europeiska rådet var en stor besvikelse.
   Madam President, last week’s European Council was a great disappointment.
SwedishDet finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
There are several issues which will feature throughout this year' s UN Commission.
SwedishFörberedelser av Europeiska rådets extra möte den 24-25 mars 1999 i Berlin
Preparation for the extraordinary European Council in Berlin on 24-25 March 1999
SwedishI och med Europeiska rådets kommande möte avslutas det ungerska ordförandeskapet.
The forthcoming European Council marks the end of the Hungarian Presidency.
SwedishGemensamt resolutionsförslag om förberedelserna inför Europeiska rådets möte i Laeken
Proposal for a joint resolution on preparations for the Laeken European Council
SwedishJag hoppas att Europeiska rådet kan stödja dessa principer vid sitt möte i december.
I hope that the December European Council can give its support to those principles.
SwedishFörberedelser inför Europeiska rådets möte den 10-11 december 2009 (debatt)
Preparation of the European Council to be held on 10 and 11 December 2009 (debate)
SwedishVi vet att två viktiga frågor kommer att dominera Europeiska rådets möte i december.
We know that two major topics will dominate the European Council in December.