"maktbalans" English translation

SV

"maktbalans" in English

volume_up
maktbalans {comm. gen.}

SV maktbalans
volume_up
{common gender}

maktbalans (also: vågmästare)
Så ser världens maktbalans ut. Men eftersom EU är delat lyckas inte unionen att åskådliggöra sitt fulla värde med tillräcklig tyngd.
Presidents, ladies and gentlemen, that is the reality of the balance of power in the world.
Denna andra klassens kompromiss är inte resultatet av ekonomisk svaghet inför en ojämn maktbalans, utan det dåliga exemplet kommer uppifrån.
This second-rate compromise is not the result of economic weakness in the face of an unequal balance of power; the bad example comes from the top.
Utvidgningen, som varit en vision för många, har nu också blivit någonting skrämmande, då man fruktar att denna utvidgning kanske leder till en förändrad maktbalans.
Enlargement has turned from a dream into a nightmare for some people, who fear that it might upset the balance of power.

Context sentences for "maktbalans" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHåller inte parlamentet med om att det finns en annan tolkning av begreppen kontroll och maktbalans?
Would the House not agree that there is another interpretation of checks and balances?
SwedishDet vill säga, vi måste tala om intressen, maktbalans och politik som det genomförbaras konst.
In other words, let us speak of interests, the balance of powers and policy as the art of the possible.
SwedishDet sker kontinuerliga och allvarliga kränkningar av den känsliga maktbalans som kännetecknar en demokrati.
There is a continuous and gross violation of the delicate system of checks and balances that characterise democracy.
SwedishEU vilar på en grundläggande maktbalans, något som rådet undergräver genom att bete sig som det gör.
The European Union is based on a fundamental balance of powers, a prerogative which the Council undermines by acting in this way.
SwedishDe interinstitutionella avtalen inom EU är av avgörande betydelse för en effektiv övervakning, kontroll och maktbalans.
The interinstitutional agreements within the European Union are crucial for effective monitoring, control and balance of powers.
SwedishMed effektivt menar jag att det verkligen garanterar jämlikhet, och ”maktbalans” mellan handels- och kulturlagstiftningens rättsliga instrument.
By effective, I mean that it really does ensure equality, and ‘equality of arms’ for the legal instruments in business and cultural law.
SwedishDet kommer att medföra en radikalt förändrad maktbalans och garantera att det välstånd som produceras av arbetarna kommer folket till del.
This will bring about radical changes in power and guarantee that the wealth produced by the workers will be used for the benefit of the people.
SwedishDet föranleder en omfattande komplexitet för utvecklingsländerna och en bristande maktbalans som inte kommer att försvinna i och med ett multilateralt fördrag.
That leads to great complexity for developing countries and an imbalance of power, which will not disappear with a multilateral treaty.
SwedishEn sådan process bör ha som mål att etablera ett effektivt och varaktigt författningssystem med kontroll och maktbalans, som uppfyller europeiska normer.
Such a process should seek to establish an effective and lasting constitutional system of checks and balances in accordance with European standards.
SwedishNu arresterar han parlamentsledamöter för att uppnå en ny maktbalans, och han gör värre än så.
Mugabe did not like the result of an election and has since fixed it; he now arrests parliamentarians to try and achieve a new balance, and does worse.
SwedishPå den internationella och den europeiska politiska arenan kan vi inte bara överföra den nationella modellen med maktfördelning samt kontroll och maktbalans.
In the international arena and on the European political scene, we cannot simply transfer the national model of separation of powers and checks and balances.
SwedishKonstitutionen för det nya Europa ersätter det gamla Europas maktbalans med en balans mellan institutionerna och genom att balansera staternas och medborgarnas legitimitet.
The Constitution for the new Europe replaces the old Europe’s balance of powers by the balance of institutions and by balancing the legitimacy of states and citizens.
SwedishJag undrar om parlamentet håller med om att det, konstitutionellt sett, finns en annan tolkning av hela idén med maktfördelning samt kontroll och maktbalans.
Mr President, I wonder whether the House would agree that, constitutionally speaking, there is another interpretation of the whole idea of separation of powers and checks and balances?