"maktfaktor" English translation

SV

"maktfaktor" in English

volume_up
maktfaktor {comm. gen.}

SV maktfaktor
volume_up
{common gender}

maktfaktor
I betänkandet stöder man också kommissionens roll som en rättvis maktfaktor.
The report also endorses the Commission's role as a fair power broker.

Context sentences for "maktfaktor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFörst då kan EU spela en ledande roll i världen som en framstående global civil maktfaktor.
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
SwedishDet råder inga tvivel om att Kina är en viktig maktfaktor i världshandeln.
   – Madam President, no one doubts that China is an important factor in the world trade system.
SwedishOm vi vill att EU ska bli en sann maktfaktor måste vi genomföra den inre marknaden fullt ut.
If we want to make Europe a genuine power, then we have to fully implement the internal market.
SwedishDet finns inte heller någon skyddande maktfaktor som kan störta honom.
There is also no protective power which could bring him down.
SwedishFör att kunna skydda dem måste EU vara en maktfaktor.
In order to protect them, the European Union needs power.
SwedishFör att kunna vara en maktfaktor i en global värld måste EU både utvidgas och genomföra interna reformer.
In order to be powerful in a global world, the European Union needs both enlargement and internal reform.
SwedishCentralbanken är inte någon fjärde maktfaktor.
The Central Bank is not a fourth estate.
SwedishDet går inte att förneka idrottens betydelse som ekonomisk, social, hälsomässig och kulturell maktfaktor.
Mr President, the powerful role of sport in economic, social, and cultural terms and in terms of health cannot be denied.
SwedishEU kommer då inte längre att bara vara en gemensam marknad, utan också en maktfaktor inom sfären för internationella förbindelser.
The EU will then no longer be only a common market, but also a power in the sphere of international relations.
SwedishDetta viktiga organ kommer att upphöjas till en institution av rang och på det politiska området är det en ledande maktfaktor.
This important body will be raised to the rank of institution and, in the political sphere, it is a leading force.
SwedishVi måste också erkänna Teherans legitima oro för sin säkerhet och identifiera Irans centrala roll som en regional maktfaktor.
We also need to recognise Tehran’s legitimate concerns for its security and identify Iran’s essential role as a regional power.
SwedishVi måste också erkänna Teherans legitima oro för sin säkerhet och identifiera Irans centrala roll som en regional maktfaktor.
We also need to recognise Tehran’ s legitimate concerns for its security and identify Iran’ s essential role as a regional power.
SwedishEuropa är en maktfaktor i världen.
SwedishVi är en maktfaktor på det ekonomiska området, och jag menar att vi bör utnyttja denna faktor mycket mer än vad vi gör för tillfället.
We are a powerful factor in the economic area, and that is a factor I think we should exploit much more intensively than we do.
SwedishKommer vi att fortsätta att vara en svag maktfaktor som strävar efter multilateralism utan att vara det minsta aktiv på den internationella arenan?
Will we continue to be a soft power, striving for multilateralism without being in any way active on the international scene?
SwedishI egenskap av regional maktfaktor har Iran ett stort inflytande på utvecklingen i sitt närområde, som i bland har kallats " krisernas valvbåge ".
As a regional power, Iran has an important influence on developments in its area that has sometimes been called the arc of crisis.
SwedishVi står inför ett allvarligt problem som den Europeiska unionen, som är en maktfaktor när det gäller ekonomi, handel, industri och fiske, inte kan tillåta sig.
This is a very serious problem which the European Union, as an economic, commercial, industrial and fishing power, must tackle.
SwedishIngen av de två kärnpunkterna i EU:s medlemsstaters utrikespolitik är förenlig med den maktfaktor som Hizbollah utgör i den libanesiska politiken.
The two central points of the foreign policy of EU Member States are not compatible with the power base that Hezbollah is forming in Lebanese politics.
SwedishIngen av de två kärnpunkterna i EU: s medlemsstaters utrikespolitik är förenlig med den maktfaktor som Hizbollah utgör i den libanesiska politiken.
The two central points of the foreign policy of EU Member States are not compatible with the power base that Hezbollah is forming in Lebanese politics.
SwedishEn politik i syfte att återupprätta det ryska imperiet har nu redan besegrats i Ukraina även om president Vladimir Putin fortfarande är en maktfaktor i världen.
A politics designed to restore the Russian empire has now already been defeated in Ukraine, even though President Putin remains a force in the world.