SV

marker {plural}

volume_up
Det är djupt oroande att oppositionen utkämpa sin valkampanj på Zanu-PF: s marker.
It is deeply worrying that the opposition are fighting their campaign on Zanu-PF grounds.
Det är djupt oroande att oppositionen utkämpa sin valkampanj på Zanu-PF:s marker.
It is deeply worrying that the opposition are fighting their campaign on Zanu-PF grounds.
Det framgår exempelvis att man ibland har varit inne på lite osäkra marker när man har försökt införa t.ex. totalförbud.
It can be seen, for example, that we have been on rather shaky ground when trying to introduce a total ban.
marker (also: land, mark, jord, rike)
Detta gift hamnar så småningom i det dyrbara vattnet eller förorenar uttorkade marker.
Those toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
Man försöker genom låga avgifter och billiga marker att locka av varandra investerare.
Each side tries to drive away the other sides's investors by means of lower charges and cheaper land.
Vi tillskansade oss mark för spår och tåg för att ta en genväg rakt igenom Lakotanationens marker.
We appropriated land for trails and trains to shortcut through the heart of the Lakota Nation.
EN

marker {noun}

volume_up
1. general
It will become an empty outline of a marker.
En markering som enbart har en kontur och ingen fyllningsfärg visas.
We should put down a marker; education and training are a vital part of the Lisbon process.
Vi bör göra en markering om att utbildning är en mycket viktig del av Lissabonprocessen.
Hopefully then, the report will go through but we will have put down a marker.
Då kommer betänkandet förhoppningsvis att antas, men vi har gjort en markering.
marker
2. "pen"
marker
3. education
marker

Synonyms (Swedish) for "märke":

märke

Synonyms (English) for "marker":

marker

Context sentences for "marker" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är djupt oroande att oppositionen utkämpa sin valkampanj på Zanu-PF:s marker.
It is deeply worrying that the opposition are fighting their campaign on Zanu-PF grounds.
SwedishDet är djupt oroande att oppositionen utkämpa sin valkampanj på Zanu-PF: s marker.
It is deeply worrying that the opposition are fighting their campaign on Zanu-PF grounds.
SwedishMen Europa fortsätter att stoppa användningen av marker.
Yet Europe continues to take farmland out of production under the set-aside scheme.
SwedishDen nya strategin innebär nedbrända marker och etnisk rensning.
The new strategy is a scorched earth and ethnic cleansing strategy.
Swedish1874: Annonserade general George Custer upptäckten av guld i Lakotas marker, speciellt i Black Hills.
1874: General George Custer announced the discovery of gold in Lakota territory, specifically the Black Hills.
SwedishVi är skyldiga att om möjligt skydda våra marker från skadliga effekter och hålla dem i gott skick.
We are responsible for protecting our soils from harmful effects where possible, and keeping them in good condition.
SwedishAllt detta börjar få effekt på marken och ser till att vi sanerar våra marker i hela EU.
All these things are beginning to take action on the soil and making sure we are cleaning up our soils throughout the European Union.
SwedishGemensamt ägandeskap av reservatens marker upphör.
Communal ownership of reservation lands ends.
SwedishDetta är särskilt viktigt när det gäller utnyttjande av marker som är belägna i gränsområden och offentliga växtskyddsåtgärder.
This is particularly relevant in relation to the exploitation of fields located in borderlands and to official plant protection action.
SwedishMarker utan biologisk mångfald är till exempel mycket sämre på att binda kol, vilket accelererar klimatförändringarnas effekter.
For example, soils with depleted biological diversity are much less able to fix carbon, accentuating the effects of climate change even further.
SwedishDen har bland annat stött insatserna som Förenta nationernas generalsekreterare och hans specielle utsände, ambassadör Marker, har gjort.
In particular, it has supported the endeavours of the Secretary General of the United Nations and his special envoy, Ambassador Marker.
SwedishDe 80 procent som det talas om är alltså enbart i förhållande till genomsnittsproduktionen på dessa 2 procent av marker som vi nu skall hugga ned.
The 80 % being discussed is only in relation to the average production of this 2 % of fields which we are now going to chop down.
SwedishMed tiden kommer översvämningarna att leda till att produktionssystemet slås ut, med arbetslöshet som följd och en utarmning av de marker som drabbats.
Over time, the floods will lead to the destruction of the productive system, with unemployment and depletion of the affected lands.
SwedishDet finns ett skriande behov hos dessa jordbrukare att gå samman och slå samman sina marker, eftersom jordbrukare ofta brukar flera dussin olika jordar.
There is an urgent need for these farms to be amalgamated and their lands merged, as farmers often work several dozen different plots.
SwedishSamtidigt gick EU ut på okända marker, eftersom det bara fanns mycket begränsad teoretisk forskning om effekterna av handel med utsläppsrätter.
At the time, Europe was stepping into unknown territory, because there was only very little theoretical research into the effects of emissions trading.
SwedishFöljaktligen kan sjukdomen överföras via foder eller gräs, vilket kanske gör era marker, möjligen för alltid, fördömda och förbjudna för uppfödning av nötkreatur.
This shows that the disease can be transmitted through fodder or grass and might mean that your soil is blighted forever and should not be used for breeding cattle.
SwedishDet finns ett skriande behov hos dessa jordbrukare att gå samman och slå samman sina marker, eftersom jordbrukare ofta brukar flera dussin olika jordar.
That would be an outright social, economic and ecological disaster for agriculture in my country in particular, because sadly 96 % of the agricultural area is of course less-favoured.
SwedishMarker som koloniserats och uppodlats under de senaste 150 åren, trakter, som, om ni inte vidtar motåtgärder, på nytt är dömda till att omvandlas till öken och därmed till avfolkning.
Lands colonized and cultivated for the past 150 years, lands which will once again be condemned to desertification and depopulation, unless you remedy the situation.
SwedishSvaveldioxid (SO2) är ett av de förorenande ämnen som bidrar till försurning, som beror på en fällning av sura substanser i alltför stora mängder för berörda marker och vatten.
Sulphur dioxide (S02 ) is one of the pollutants that contribute towards acidification as a result of depositing excessive quantities of acidifying substances in soil or water.
SwedishMen om jordbrukare slås ut och koncentrationen ökar riskerar vi att röra oss i riktning från den europeiska modell vi förespråkar, vilken innefattar förekomsten av jordbrukare på alla marker.
But if farmers are eliminated and concentration accelerates, we risk moving away from the European model we advocate, which involves the presence of farmers on all territories.