"marknadsbaserade" English translation

SV

"marknadsbaserade" in English

SV marknadsbaserade
volume_up
{past participle}

marknadsbaserade
Nu föreslår vi ytterligare en möjlighet, nämligen marknadsbaserade styrmedel.
Now we are suggesting looking at another possibility, that of market-based instruments.
Vi behöver en blandning av lagstiftningsåtgärder och marknadsbaserade åtgärder.
We need a mixture of legislative and market-based responses.
Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (
Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (

Context sentences for "marknadsbaserade" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMarknadsbaserade styrmedel har helt klart en uppgift.
Market instruments clearly have a role to play.
SwedishAndra marknadsbaserade styrmedel bör övervägas.
Other market instruments should be considered.
SwedishDe bör känna till de marknadsbaserade styrmedel som används för ändamål som har att göra med miljöpolitik och annan relaterad politik.
They should know the market instruments used for purposes related to environmental policies and other related policies.
SwedishVissa medlemsstater har redan sina egna marknadsbaserade styrmedel, exempelvis energisparcertifiering eller certifikatssystem för grön energi.
Some EU Member States already have their own market instruments, for example, energy saving certificates or green energy certificates.
SwedishFör det andra är marknadsbaserade mekanismer en framgång, och gemenskapens system för handel med utsläppsrätter bär redan frukt.
The results of the 2005 audit show that undertakings complied to a satisfactory degree with the basic obligations which derive from the trading scheme.
SwedishDen utmaning vi alla nu står inför är att finna rätt jämvikt mellan normativa och marknadsbaserade incitament och påföljder.
However, in our communication of May 2003, we announced our intention to carry out a study that will examine whether further changes in that area are needed.
SwedishVi anser att det innehåller flera bra och konstruktiva inslag som betonar betydelsen av marknadsbaserade styrmedel vid utveckling och genomförande av miljöpolitiken.
We believe it contains many good and constructive elements that serve to emphasise the importance of MBIs in developing and implementing environmental policy.
SwedishInom FN: s ramar bör tydliga globala strukturer för kolekonomin skapas och ett pris för koldioxid fastställas, samtidigt som marknadsbaserade incitament för att minska utsläpp uppmuntras kraftigt.
Climate change, however, is a real threat, and for that reason the action taken to resist it should be seen as tough and dynamic.
SwedishEuropeiska unionen inför en serie rättsakter och regler för att förbättra miljöns tillstånd och det är mycket viktigt att införa nya marknadsbaserade styrmedel.
The European Union is introducing a series of items of legislation and rules to improve the state of the environment, and it is vital to introduce new market instruments.
SwedishMen som Anne Ferreira så riktigt klargör i sitt betänkande får marknadsbaserade styrmedel inte betraktas som en ersättning för andra former av miljöstandarder och miljölagstiftning.
But, as Ms Ferreira's report rightly makes clear, market instruments must not be seen as a replacement for other forms of environmental standards and regulation.
SwedishDärför är det absolut nödvändigt att hålla alla alternativ öppna när det gäller att minska utsläppen, och att använda både miljömässiga och marknadsbaserade instrument.
That makes it absolutely necessary to keep all the options open when it comes to reducing emissions, and to do so using instruments that are both environmental and based on the market.