"materiell" English translation

SV

"materiell" in English

EN

"materiel" in Swedish

SV materiell
volume_up
{adjective}

materiell (also: fysisk, kroppslig, väsentlig, materiellt)
Vi är medvetna om att detta måste ske i form av både materiell hjälp och moraliskt stöd.
We know that this must be material sympathy and support, as well as mere moral support.
Det måste också ges en materiell simulans för att göra något sådant.
There must be a material reason for taking action.
Europeiska unionens utvidgning är dock inte bara en materiell fråga.
The enlargement of the European Union is, however, not just a material question.
materiell (also: påtaglig, verklig, fast, kompakt)
materiell (also: fysisk, kroppslig)
materiell (also: jordisk, världslig)
materiell (also: konkret, fysisk, kroppslig, fysikalisk)
Offren erbjuds även rättsligt och materiellt stöd, och det finns bestämmelser som avser deras fysiska och psykiska återhämtning.
It also offers victims legal and material assistance, and provides for their physical and psychological recovery.
Materiell och andlig utveckling är bara möjliga under förhållanden, är det råder allmän rättssäkerhet och jämlika samhälleliga rättigheter.
Physical and spiritual development is possible only in circumstances where there is general protection under the law and equality of social rights.
Det handlar i praktiken inte enbart om en materiell dimension, det handlar om en allmän stabilisering.
These are the main objectives of our reconstruction strategy for the area which does not just involve a merely physical dimension but also an overall stabilisation dimension.
materiell (also: fysisk, kroppslig, lekamlig)

Synonyms (English) for "materiel":

materiel
English

Context sentences for "materiell" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnionens rättsregler handlar om materiell rätt och den ändrar vi inte.
The acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
SwedishJag vill dock påpeka att rapporten inte kommer att behandla materiell konsumenträtt.
I would point out, however, that the report will not deal with substantive consumer law.
SwedishAtt rädda människors liv måste alltid komma före doktriner om materiell äganderätt.
Saving people's lives must always come before any doctrine on intellectual property rights.
SwedishVi får inte tillåta att en sådan teoretisk geopolitisk uppfattning blir en materiell och politisk realitet.
Some here have spoken of the historical and cultural borders of Europe.
SwedishOm knappt tre månader kommer euron att anta materiell form.
In less than three months, the euro will be here.
SwedishStraffrätten utgör de facto materiell konstitutionell rätt och förenar alla de grundläggande konstitutionella värderingarna.
The criminal justice issue therefore goes to the moral core of European political culture.
SwedishGenerellt sett är det stora problemet här i Europeiska unionen bristen på samordning av materiell rätt.
Generally speaking, the main problem here in the European Union is the lack of harmonisation of substantive law.
SwedishFramför allt måste vi förbjuda utfärdandet av pengar eller obligationer utan verklig och materiell ersättning.
Above all, then, we need to ban the creation of any money or bonds without real and tangible compensation.
SwedishFör det tredje måste vi ge Italien materiell hjälp att ta emot de tusentals människor som har stigit i land på Lampedusa.
Thirdly, we need to give Italy tangible help with the reception of the thousands of people who have landed in Lampedusa.
SwedishAvtalet handlar inte om materiell rätt.
SwedishDen 24 februari 2005 gav rådet därför sin arbetsgrupp för materiell straffrätt i uppdrag att fortsätta diskussionerna om förslaget.
Despite intensive discussions in the Council, it did not prove possible to reach agreement on this proposal in February 2003.
SwedishVerkligheten tvingar oss till en materiell harmonisering av lagstiftning i syfte att förebygga ett race to the bottom.
The reality of the situation is compelling us to bring about substantive harmonisation of legislation in order to prevent a "race to the bottom" .
SwedishVerkligheten tvingar oss till en materiell harmonisering av lagstiftning i syfte att förebygga ett race to the bottom.
The reality of the situation is compelling us to bring about substantive harmonisation of legislation in order to prevent a " race to the bottom ".
SwedishDen 24 februari 2005 gav rådet därför sin arbetsgrupp för materiell straffrätt i uppdrag att fortsätta diskussionerna om förslaget.
Subsequently, on 24 February 2005, the Council instructed its working party on substantive criminal law to continue the discussions on the proposal.
SwedishVår miljö lider av skador som vållats av jordens stadigt växande befolkning och människans okontrollerade aptit på materiell konsumtion.
Our environment is suffering under the insults inflicted as a result of an ever-increasing world population and man's uncontrolled appetite for materialistic consumption.
SwedishVidare kan ett antal instrument användas inom området materiell rätt, till exempel rambeslutet angående bekämpande av penningförfalskning.
Furthermore, reference can be made to a number of instruments in the field of substantive law, such as, for example, the framework decision on the fight against forgery.
SwedishDagens värld är redo att blunda för många ondskefulla handlingar, förutsatt att dessa handlingar begås av dem som erbjuder ekonomiska avtal och möjlighet till någon materiell fördel.
We are in the habit of recognising states if they have their own ambassadors and diplomatic representations and take part in international conferences.
SwedishOm det finns ett enda område där unionen måste ge prov på sin förmåga att bemöta medborgarnas legitima önskningar, så är det området för personlig och materiell säkerhet.
If there is one area in which the Union must prove its capacity to meet the legitimate aspirations of its people, it is that of the security of individuals and goods.
SwedishVi måste komma ihåg att hörnstenen i vår europeiska grundtanke är rättssystemets oberoende och skyddet av medborgarnas grundläggande rättigheter, både på materiell nivå och processnivå.
We must, then, introduce the opportunity for individuals to request personal enquiries or special representatives so that they are given the same rights as courts.
Swedish- liknar längtan efter materiell befrielse idioti.
When otherworldliness reaches such proportions and produces such absurdities - how can terrorists be equated with ordinary prisoners under common law? - it is bordering on stupidity.