"materiellt" English translation

SV

"materiellt" in English

SV materiellt
volume_up
{adjective}

materiellt (also: fysisk, kroppslig, materiell, väsentlig)
(HU) Kultur skapar värden både i intellektuellt och materiellt avseende.
(HU) Culture creates value in both an intellectual and a material sense.
Inte i materiellt avseende, men inte heller i kulturellt avseende.
Not in a material sense or in a cultural sense.
Jag hoppas att EU inte kommer att stödja detta vare sig politiskt eller materiellt.
I hope the European Union will give neither political nor material support to this.
materiellt (also: konkret, fysisk, kroppslig, materiell)
Offren erbjuds även rättsligt och materiellt stöd, och det finns bestämmelser som avser deras fysiska och psykiska återhämtning.
It also offers victims legal and material assistance, and provides for their physical and psychological recovery.
Den skatten skall ligga på en nivå som helt återspeglar varje medlemsstats krav – miljömässigt, ekonomiskt och materiellt.
The rate of this tax should fully reflect each Member State's requirements environmental, economic and physical.

Context sentences for "materiellt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet förstördes inte bara materiellt, utan också intellektuellt och andligt.
It was destroyed not only materially, but also intellectually and spiritually.
SwedishKort sagt, snabbt bistånd i Makedonien är nödvändigt, både materiellt och politiskt.
In short, prompt aid in Macedonia is needed, both materially and politically.
SwedishJag menar att vi också bör bidra materiellt till att göra det möjligt.
I believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
SwedishPå samma sätt är det korrekt att från offentlig sida stödja dem materiellt.
It is thus correct that they be supported by official means.
SwedishJag upprepar därför att EU leds åt fel håll, både i institutionellt och materiellt avseende.
I therefore repeat: Europe is being led in the wrong direction, both institutionally and in substance.
SwedishDetta skydd måste garanteras både materiellt och immateriellt.
This protection must be guaranteed in both theory and practice.
SwedishI materiellt avseende kan jag bara upprepa att det här betänkandet är mycket välkommet för kommissionens del.
On the substance, I can just reiterate that the Commission very much welcomes the report.
SwedishVi borde investera i regionen både ekonomiskt och materiellt.
It should invest in the region financially and tangibly.
SwedishTrots det tror jag att vissa länder inte är förberedda för detta, varken materiellt eller intellektuellt.
However, I believe that some countries are not prepared for this either practically or theoretically.
SwedishJag är övertygad om att Europa kommer att förändras materiellt.
I am convinced that Europe will change materially.
SwedishJean Monnet hoppades inte bara göra krig mellan Europas nationer otänkbart utan även materiellt omöjligt.
Monnet hoped to make war between the nations of Europe not just unthinkable but materially impossible.
SwedishTyskland får såväl materiellt som politiskt den största nettovinsten av den europeiska integrationsprocessen.
Germany is, physically and politically, the main net beneficiary of the European integration process.
SwedishVidare vet vi också att vissa miljöskador till sin natur är oåterkalleliga, och därför inte möjliga att materiellt återställa.
We also know that some environmental damage is completely irreversible and cannot be made good.
SwedishÄven om ni inte har godtagit ändringsförslag 36 så har ni åtminstone gjort det materiellt och det är jag oerhört tacksam för.
Although you have not adopted Amendment No 36, you have done so at a practical level, and I am extremely grateful to you for this.
SwedishTibet ligger efter materiellt sett - men är naturligtvis andligt utvecklat - så vid det här laget vill varje tibetan ha ett moderniserat Tibet.
Tibet is materially backward - though of course it is spiritually advanced - so by now every Tibetan wants a modernised Tibet.
SwedishDetta är ett annat exempel på när finansiering från Europa kan ge ett materiellt stöd för sysselsättningsprojekt och till förmån för miljön.
This was another example of where funding from Europe can materially assist projects for employment and for environmental concerns.
SwedishUngdomsorganisationernas arbete är viktigt för samhällsengagemanget och hjälper unga att utvecklas, både materiellt och personligt.
The work of youth associations is important for social engagement and helps young people progress, both in terms of substance and personally.
SwedishJag instämmer i kommissionsledamotens uppmaning till medlemsstaterna att skyndsamt bistå Italien, både materiellt och ekonomiskt.
I agree with you, Commissioner, in your appeal to the Member States to deliver urgent aid to Italy, both in terms of goods and in terms of finance.
SwedishDet verkar som om ni har olika tolkningar av vad som är ett materiellt fel och vilka budgetmässiga följder dessa materiella fel har.
It seems that the two of you have different ideas about what constitutes a substantive error, and what the budgetary impact of these substantive errors is.
SwedishOffren bör erhålla materiellt, ekonomiskt, psykologiskt och socialt stöd genom statliga, frivilliga och individuella insatser i hela unionen.
Victims ought to receive aid, economic, psychological and social support through State, voluntary and individual contributions throughout the entire European Union.