"maximera" English translation

SV

"maximera" in English

SV maximera
volume_up
[maximerade|har maximerat] {verb}

maximera
Det betyder hållbarhet, inte bara att maximera riskerna för att maximera vinsterna.
This means sustainability, not just maximising the risks in order to maximise the returns.
I fråga om Galileoprojektet måste vi maximera utnyttjandet av den privata sektorn.
Touching upon the Galileo project, we need to maximise the use of the private sector.
De flesta finansiella institutioner som lånar ut pengar gör det för att maximera sin vinst.
Most financial institutions that lend money are in business to maximise profits.
Med nästa steg ville vi maximera storleken på dessa hexagoner.
The next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Det kan göra det möjligt för oss att maximera samarbetet över gränserna.
It can enable us to maximize transfrontier cooperation.
Du kan vidta följande viktiga ĺtgärder för att maximera intäkterna:
Some important steps you can take to maximize revenue are:

Context sentences for "maximera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFöretagen har skyldigheter utöver det legitima målet att maximera vinsterna.
Companies have obligations above and beyond the legitimate aim of maximising profits.
SwedishKommissionen vill maximera EU:s globala inflytande och bygga upp starka förbindelser.
This Commission is committed to maximising Europe's global influence and building strong ties.
SwedishRichard har alltid varit skicklig på att maximera parlamentets inflytande.
Richard has always been adept at maximising Parliament's influence.
SwedishDe flesta finansiella institutioner som lånar ut pengar gör det för att maximera sin vinst.
Mr President, I would like to restrict my remarks to Mr Wuermeling's report on consumer credit.
SwedishEU:s jordbrukspolitik arbetar även för att maximera jordbruksmarkernas koldioxidupptagning.
Also, EU agriculture policy is working to optimise a carbon sink function of agricultural soils.
SwedishUnionens framgång är en gåta och framför allt är den ett hinder för att maximera Rysslands makt.
Its success is a puzzle and, above all, it is an obstacle to the maximisation of Russia's power.
SwedishSom jag förstår det ska vi sträva efter att maximera våra naturliga energikällors kapacitet.
As I understand it, we are committed to maximising the potential of our indigenous energy resources.
SwedishMiljön blir ett affärsområde för att maximera de ekonomiska oligarkernas vinst.
The environment will constitute a business sector with the objective of maximising the profits of the economic oligarchy.
SwedishDärför måste vi inrätta en lämplig mekanism som gör det möjligt att maximera de deltagande ländernas representation.
This means that a proper mechanism needs to be established to optimise participants' representation.
SwedishDärför måste vi inrätta en lämplig mekanism som gör det möjligt att maximera de deltagande ländernas representation.
This means that a proper mechanism needs to be established to optimise participants ' representation.
SwedishOch detta just beroende på att man ger dessa stora företag straffrihet i syfte att maximera vinsterna.
And all this because, as I was saying, these big companies are guaranteed impunity, with the aim of maximising profits.
SwedishDenna nödvändiga samordning syftar till att maximera de kollektiva fördelarna av en gemensam ekonomisk politik.
This essential coordination is aimed at maximising the advantages to the Community of a common economic policy action.
SwedishEU integrerar stater och maximerar produktion istället för att integrera människor och maximera socialt miljöskydd.
Mr President, ‘ Never have so many Europeans had so few to thank for so much’, is my message to the French people.
SwedishEU integrerar stater och maximerar produktion istället för att integrera människor och maximera socialt miljöskydd.
It is integrating states and maximising production instead of integrating people and maximising socio-environmental protection.
SwedishDärför är det vettigt att fördjupa de politiska och kulturella banden och maximera de ekonomiska fördelarna för båda parter.
The deepening of political and cultural ties and maximising mutual benefits in economic terms therefore makes perfect sense.
Swedish. – Globaliseringen är inte bara en process för att närma sig varandra, minska avstånden och maximera skalan.
Globalisation is not simply a process of drawing closer together, reducing distances and maximising scale; it is also a process of speeding up.
SwedishÄndå är det ” i verkligheten ” de stora företagens försök att maximera sina vinster som krossar små underleverantörer.
The documents with which we are here concerned take us, however, into a virtual world or ideological construction glorifying the market.
SwedishRIS kommer att göra det lättare för hamn- och terminalansvariga att maximera utnyttjandet av tillgänglig kapacitet.
I would like to support the rapporteur’ s result wholeheartedly, because this directive has created a framework for River Information Services.
Swedish. – Globaliseringen är inte bara en process för att närma sig varandra, minska avstånden och maximera skalan.
   . Globalisation is not simply a process of drawing closer together, reducing distances and maximising scale; it is also a process of speeding up.
SwedishJag röstar emellertid mot de förslag som strävar efter att maximera inflationsbekämpning och åsidosätta andra mål.
However, I am voting against the proposals aimed at putting maximum effort into the fight against inflation and at setting aside other objectives.