"med" English translation

SV

"med" in English

volume_up
med {comm. gen.}
EN
EN
EN
EN
volume_up
med. {o.pl.} [abbreviation]
EN
EN

"med." in Swedish

volume_up
med. {noun} [abbreviation]
SV
SV

med {common gender}

volume_up
1. railways
Prata med en löpare och jag garanterar att inom 30 sekunder kommer konversationen att handla om skador.
You talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Vi måste snabbt lära oss att springa fort för att ta itu med människors oro.
We have to learn very quickly how to become fast runners to deal with the concerns that people have.
Landet har inte bara lösts ut av andra medlemsstater med ett räddningspaket som gick på miljardtals euro, utan ligger också i täten när det gäller att subventionera bedrägerier.
It has not only been bailed out by other Member States with a rescue package amounting to billions of euro, but is also the front-runner when it comes to subsidy fraud.
EN

med. {noun} [abbreviation]

volume_up
1. medicine: "medicine"
med.
volume_up
med. {o.pl.} [abbr.] (medicin)
And it is in that context - of the MED programmes - where the misunderstandings arise.
Och det är i detta sammanhang - Med-programmen - vi finner två missförstånd.
The implementation of the MED programme must be exemplary.
Genomförandet av Med-programmen måste vara exemplariskt.
My second worry is about the decentralized cooperation programmes - the MED programmes.
Den andra oron rör de decentraliserade samarbetsprogrammen, det vill säga, Med-programmen.

Synonyms (Swedish) for "med":

med

Context sentences for "med" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishHon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishDenna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
The conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishDet räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
A partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
SwedishDärför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
SwedishSyftet med den årliga översynen är att identifiera sådana möjliga förbättringar.
The aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
SwedishJag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
SwedishHär finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
SwedishSom jag ser det är detta i slutändan de områden som berörs och de måste tas med.
As I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
SwedishEU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
Of course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
SwedishTillsammans med regionen har EU åtagit sig att lösa dessa strukturella problem.
With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
SwedishVilka är fördelarna med det nya systemet jämfört med befintliga kontrollmetoder?
What are the benefits of the new system compared to existing screening methods?
SwedishNils Lundgren är inte längre här men kom med kommentarer som var helt felaktiga.
Mr Lundgren is no longer here but he made comments that were totally incorrect.
SwedishHon var det med elegans, hon var det med kraft och hon var det med beslutsamhet.
She did it with flair, she did it with force and she did it with determination.
SwedishDet här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
SwedishDet leder mig till den tredje frågan: hur är det med priset för kommunikationen?
That brings me to the third question: what about the price of the communications?
SwedishEU förväntar sig att samarbetet med dess partner präglas av tillit och ärlighet.
The EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.