"med all sannolikhet" English translation

SV

"med all sannolikhet" in English

SV med all sannolikhet
volume_up
{adverb}

med all sannolikhet (also: säkert, utan tvivel, utan tvekan)
Kohls och Mitterrands EU med tolv medlemsstater finns inte längre och kommer med all sannolikhet heller aldrig tillbaka.
The Europe of the 12, of Kohl and Mitterrand, is no more and will doubtless never return.
Hans kännedom om frågor som har att göra med södra Europa ger honom emellertid med all sannolikhet en medvetenhet om de problem som dessa länder erfar.
However, his familiarity with issues relating to southern Europe doubtless gives him an awareness of the problems which these countries experience.
Jag märkte att kommissionen var uppmärksam, och de kommer med all sannolikhet att göra en uppföljning av alla våra ledamöters kommentarer.
I noted that our Commissioners were very attentive, and so they will doubtless follow up the comments made by all of our fellow Members.

Similar translations for "med all sannolikhet" in English

med noun
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. noun
English
all- adjective
English
all pronoun
English
sannolikhet noun
sannolik adjective

Context sentences for "med all sannolikhet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMed all sannolikhet sker detta eftersom det är svårt att tillämpa direktiven.
It is very likely that this is caused by difficulties in implementing the directives.
SwedishUtvecklingen kommer med all sannolikhet att påvisa ofullkomligheten i artikel K 9.
Future developments will very likely prove the inadequacy of Article K.9.
SwedishDetta innebär att omröstningen med all sannolikhet inte kommer att genomföras förrän kl.
This means that in all probability the vote will not be taken until 1 p. m.
SwedishRådet kommer att diskutera utvidgningen och med all sannolikhet även integrationskapaciteten.
The Council will discuss enlargement and, no doubt, integration capacity.
SwedishBelastningen på budgeten kommer med all sannolikhet att minska med tiden.
In all probability, the charge on the budget will lessen over time.
SwedishBekämpningen av klimatförändringen kommer med all sannolikhet att leda till ökad fattigdom i Europa.
Combating climate change will make poverty more likely for many people in Europe.
SwedishDetta innebär att omröstningen med all sannolikhet inte kommer att genomföras förrän kl. 13.00.
This means that in all probability the vote will not be taken until 1 p.m.
SwedishDenna utveckling kommer med all sannolikhet att fortsätta under nästa kommissions mandatperiod.
This is likely to continue throughout the life of the next Commission.
SwedishDärför kommer vi med all sannolikhet att bevilja ansvarsfrihet i morgon.
This is why we will most probably grant the discharge tomorrow.
SwedishOch ändå kommer med all sannolikhet den situationen att ha ändrats inom loppet av några månader.
Yet within a matter of months there is every likelihood that the position will have moved on.
SwedishVi får alltså med all sannolikhet en direkt snedvridning också av den inhemska marknaden.
Meaning that we will probably end up with a direct distortion of competition and the internal market.
SwedishMed all sannolikhet kommer det att bli allvarliga följdverkningar, och det måste vi förbereda oss för.
There may be serious ramifications and we need to be prepared for that.
SwedishGenom att förse medborgarna med mer hälsoinformation kommer deras livskvalitet med all sannolikhet att höjas.
With more health information for our citizens, quality of life will surely improve.
SwedishDet finns med all sannolikhet en förklarlig och motiverad komplexitet.
This complexity can certainly be explained and justified.
SwedishDen 18 maj kommer journalisten Fahem Boukadous med all sannolikhet att dömas till fyra års fängelse.
On 18 May, the journalist, Fahem Boukadous, will no doubt be sentenced to four years' imprisonment.
SwedishDetta kommer med all sannolikhet att pressa ned marknadspriset.
This will in all probability bring the market price down.
SwedishResultatet av omröstningen i parlamentet i morgon kommer med all sannolikhet att medföra några chocker och överraskningar.
The outcome of the vote in Parliament tomorrow is likely to bring a few shocks and surprises.
SwedishDet finns med all sannolikhet flera anledningar till detta.
There are, no doubt, many reasons for this.
SwedishTeheran kommer med all sannolikhet snart att ha kärnstridsspetsar, och regimen har redan missiler som kan avfyra dem.
In all likelihood, in the nearest future, Tehran will have nuclear warheads - it already has the missiles to deliver them.
SwedishEtt direktiv som med all sannolikhet inte kommer att träda i kraft förrän 2010 är en katastrof för miljontals artister inom EU.
A directive that will in all likelihood not come into force until 2010 is a disaster for millions of artists in the EU.