SV medförde
volume_up
{verb}

medförde (also: utmynna, resulterar)
Enligt klaganden medförde detta betydande risker för både personal och patienter.
In the complainant's view, this resulted in a considerable risk for both staff and patients.
Den föregående utvidgningen medförde att fyra minoriteter föll ut, och så kommer det att fortsätta om inga åtgärder vidtas.
Four minorities disappeared as a result of the last enlargement, and the process will continue if measures are not taken.
Det goda samarbetet mellan Europaparlamentet och rådet medförde att EU nu har en helt ny struktur för sin tillsynsmyndighet.
As a result of the good cooperation between Parliament and the Council, the EU has a brand new supervisory authority structure.

Synonyms (Swedish) for "medföra":

medföra

Context sentences for "medförde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKosovokriget medförde att allting blev laddat.
Mr President, Commissioner, the war in Kosovo has knocked everything off balance.
SwedishDetta medförde att Fischler övergav det maximalistiska synsättet med total frikoppling.
This entailed Mr Fischler abandoning the maximalist approach of total decoupling.
SwedishDen ekonomiska och finansiella krisen medförde ett kraftigt fall inom världshandeln.
The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
SwedishDet medförde endast större lidande, fattigdom och död för människorna i hela regionen.
It only brought more suffering, poverty and death to the people of the whole region.
SwedishEnligt klaganden medförde detta betydande risker för både personal och patienter.
In the complainant's view, this resulted in a considerable risk for both staff and patients.
SwedishI många fall medförde det avsevärda framsteg för ungdomsgruppers liv i Ungern.
In many cases it brought considerable progress in the lives of youth communities in Hungary.
SwedishTyvärr medförde Köpenhamnsmötet inga som helst framsteg i det avseendet.
Unfortunately, Copenhagen brought absolutely no progress on this matter.
SwedishDetta medförde att Fischler övergav det maximalistiska synsättet med total frikoppling.
They rightly believe the reform to be brutal, radical and unjustified.
SwedishHan har rapporterat om den sociala oron i Gafsa Basin och om det förtryck detta medförde.
To report on the social unrest in the Gafsa Basin and on the repression that followed it.
SwedishNär direktivet diskuterades medförde frågan om terminalavgifter ett stort intresse.
During discussions on the directive, the issue of terminal dues caused a great deal of concern.
SwedishVi var högst medvetna om att det medförde en fara för ökad renationalisering.
It was obvious to us that this risks playing into the hands of those who want renationalisation.
SwedishBSE-krisen medförde både en minskning i konsumtionen av nötkött och en mycket kraftig prissänkning.
The BSE crisis led to a drop in beef consumption and a huge drop in beef prices.
SwedishDetta medförde enorma sociala kostnader, särskilt en arbetslöshetsnivå på över 20 procent.
This was associated with huge social costs, notably an unemployment rate of more than 20%.
SwedishI grund och botten ville de behålla makten och alla de förmåner som den medförde.
Essentially, what they were concerned about was hanging on to power and all the benefits deriving from it.
Swedishmaktbesatthet medförde miljoner offer.
The ideologically 'legitimised' obsession with power on the part of dictators created millions of victims.
Swedishmaktbesatthet medförde miljoner offer.
The ideologically 'legitimised ' obsession with power on the part of dictators created millions of victims.
SwedishVilka effekter medförde de två tidigare kapitaltillskotten från Europeiska unionen i Moldova?
What has been the effect of the European Union' s two previous capital injections into that country?
SwedishDet medförde en omvandling som kommer att vara i generationer.
It brought about transformation that will last for generations.
SwedishÅtgärderna under år 2000 och 2001 hade redan finansierats och medförde inte problem av det här slaget.
Actions in 2000 and 2001 have already been financed and problems of this nature do not arise.
SwedishDetta medförde behovet av att ändra den kanadensiska lagstiftningen.
This entailed the need to modify Canadian legislation.