"medgivande" English translation

SV

"medgivande" in English

volume_up
medgivande {comm. gen.}

SV medgivande
volume_up
{neuter}

Detta är ett tydligt medgivande som återspeglar våra argument och något som jag välkomnar.
This is a definite concession that echoes our arguments, which I welcome.
Detta medgivande av våra åsikter är välkomnat.
This concession to our views is welcome.
Slutligen vill jag åter igen betona att parlamentet har gett sitt medgivande till övergångsförordningen.
Finally, I would like to emphasise once again that Parliament has made a concession on the transitional regulation.
medgivande (also: bifall, samtycke, tillåtelse, instämmande)
Kandidaterna har bekräftat sitt medgivande till kandidaturerna.
The candidates have confirmed to me their consent to their candidacies.
Det är en metod som inte kräver medgivande från någon partner.
It is a method that does not require the consent of a partner.
Enligt denna lag kan inte oönskade e-brev skickas utan mottagarens uttryckliga medgivande.
Under this law unsolicited email cannot be sent without the specific consent of the receiver.

Synonyms (Swedish) for "medgivande":

medgivande

Context sentences for "medgivande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFrågan om att tillåta transporter utan uttryckligt medgivande tas upp i betänkandet.
The report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
SwedishDet kommer inte att gå att nå ett sådant samtycke utan Rysslands medgivande.
And it will not be possible to gain such approval without Russia's agreement.
SwedishIntegrationen vilar på deras tysta medgivande, och nu har de genomskådat det.
Integration rests on their sufferance, and they have now seen through this.
SwedishMan kan inte ge människor en konstitution utan att de ger sitt medgivande.
People cannot be given a constitution without permission being asked of them.
SwedishDet finns bara en fråga: I vilken riktning ska detta medgivande ske?
There is only one question: in which direction will this giving way take place?
SwedishFör en militär aktion är ett uttryckligt medgivande från säkerhetsrådet naturligtvis nödvändigt.
Military action does, of course, require the Security Council's explicit approval.
SwedishMed rådets medgivande kan frågestunden förlängas till 19.30.
With the agreement of the Council, Question Time can be extended until 7.30 p.m.
SwedishEn kommentar, herr talman, med ert medgivande, beträffande reformen av arbetsmarknaderna.
Mr President, I would like to make one comment, if I may, on the reform of the labour markets.
SwedishI annat fall kanske vi riskerar att ge ett tyst medgivande till det hela.
We might otherwise run the risk of showing total acquiescence.
SwedishDirekt marknadsföring är möjlig via nätet om konsumenten på förhand har givit sitt medgivande.
Direct marketing is possible over the Internet if the consumer has given permission for it in advance.
SwedishVi bör också kräva, innan någon som helst handel tillåts, att mottagarlandet först ger sitt medgivande.
We must also require the prior approval of the recipient country before any trade can take place.
SwedishJag ber därför om er förståelse och medgivande till detta.
We have to make two technical corrections, and here I am asking for your understanding and approval.
SwedishFrågan får inte vara längre än en halv minut och får endast ställas med talarens medgivande.
The question must be no longer than half a minute's duration, and can be asked only with the speaker's agreement.
SwedishVem hade trott att en förnyelse av dem skulle bero på rådets medgivande till att Mugabe besöker Paris!
Who would believe that their renewal would depend upon the Council's agreement to Mugabe visiting Paris!
SwedishMan kan inte förstå att attackerna kan fortsätta, utan de franska myndigheternas medgivande.
Neither the persistence of these attacks nor the laisser-faire attitude of the French authorities is comprehensible.
SwedishSamtidigt tvingas medborgarna och vårt ekosystem betala priset för eurokraternas tysta medgivande.
Meanwhile, it is the people and our entire ecosystem that are paying the price for the Eurocrats' complicit silence.
SwedishNi har mitt fulla stöd i att försöka få rådets medgivande med hjälp av denna kammare.
Commissioner, you have my full support in obtaining the Council’s agreement with the help of this House.
SwedishJag menar alltså att irländska utrikespolitiska beslut inte skall kräva medgivande från Moskva eller Peking.
What I am saying is that Irish foreign policy decisions should not require the agreement of Moscow or Beijing.
SwedishFör att dölja sitt tysta medgivande till en så oacceptabel situation säger vissa att det kunde vara värre.
In order to conceal their connivance with such an unacceptable situation, some are saying that it could be worse.
SwedishDå kommer Europa, utan medborgarnas uttalade medgivande, att gå in i den överstatliga eran.
Europe would then have entered the era of the super-state, before the citizens have decided whether this is what they actually want.