SV mena
volume_up
[menade|har menat] {verb}

1. general

Ni verkade mena att jag hade sagt något som var olämpligt eller överdrivet eller felaktigt.
You seemed to imply that I have said something that was inappropriate, or over the top, or wrong.
Han verkar mena att detta är en fråga för ordföranden och inte för de fjorton staternas respektive bilaterala förbindelser.
He seems to imply that this is a matter for the Presidency-in-Office and not for fourteen sets of bilateral relations.
Vi vill med detta dock inte mena att situationen är begränsad till Italien eller att skyddet av minoriteter och den sociala integrationen av romerna är specifikt italienska frågor.
We have no wish to imply, however, that the situation is confined to Italy or that the protection of minorities and the social integration of the Roma are specifically Italian issues.
Med union måste vi i det här avseendet verkligen mena union.
Union on this aspect must actually mean Union.
They wrote eight, so they must mean eight.
You can't mean it.
mena (also: anse, bedöma)
Utan att mena det, genom att vända oss till regler och incitament har vi startat ett krig mot visdom.
And without intending it, by appealing to rules and incentives, we are engaging in a war on wisdom.
mena (also: anse, tycka)
Vad innebär då detta för parlamentets beslut, och skulle rådet mena att alla medlemsstater skulle behöva införa ett sådant regelverk på en gång?
Where, then, does that leave this decision by Parliament, and would the Council suggest that all Member States would need to put such a framework in place immediately?

2. "syfta på"

volume_up
to allude to {vb} (refer to)

Synonyms (Swedish) for "mena":

mena

Context sentences for "mena" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionsledamoten verkade mena att detta var en intern kinesisk angelägenhet.
The Commissioner seemed to indicate that this was an internal Chinese matter.
SwedishOm vi menar allvar med Lissabonmålen måste vi mena allvar med tjänstemarknaden.
If we are serious about the Lisbon Agenda, we must be serious about the services market.
SwedishJag trodde inte att rådet och kommissionen verkligen kunde mena allvar med detta.
I did not believe that the Council and the Commission could actually be serious about this.
SwedishHur kan de mena att Davospaketet är alltför generöst för president Mandelas Sydafrika?
How can they argue that the Davos package is too generous to President Mandela's South Africa?
SwedishHerr talman, min fråga är mycket precis och berör, vill jag mena, EU.
Mr President, my question is quite specific and is, I believe, of direct concern to the EU.
SwedishOm vi menar allvar med Lissabonmålen måste vi mena allvar med tjänstemarknaden.
I have taken note of the reports referring to a possible withdrawal of the proposal by the Commission.
SwedishMan kan också mena detta, men man kan absolut positivt säga om det, att det är ett framsteg.
Certainly, you can convey this element; you can also be very positive and say that it is progress.
SwedishVi kan helt enkelt inte acceptera detta och mena att ju mer pengar vi har, desto större blir lycksaligheten.
We cannot simply accept it and say that the more money we have, the happier everyone is.
SwedishUtan att mena det, genom att vända oss till regler och incitament har vi startat ett krig mot visdom.
And without intending it, by appealing to rules and incentives, we are engaging in a war on wisdom.
SwedishMen du kan inte mena att tjejerna faller för det.
But you can't tell me a gir s ever really gone for it.
SwedishFischler, med all registrering får vi naturligtvis inte mena att registrering i sig är ett bekämpningsmedel mot BSE.
When we speak of all this registration, Mr Fischler, we must not, of course, confuse registration with the fight against BSE.
SwedishTill sist fråga nummer tre: somliga tycks mena att sådana problem inte skulle uppstå om vi bara hade en enhetlig asylpolitik inom EU.
My third and final question refers to some people's belief that if we had a single European asylum policy, we would not have such problems.
SwedishDe kan inte mena allvar.
SwedishDu kan inte mena allvar.
SwedishDet kan du inte mena.
SwedishRådet kan inte på fullaste allvar mena att endast två ledamöter från Europaparlamentet skall medverka i utarbetandet av denna katalog.
The Council cannot seriously be considering the option that only two members of Parliament collaborate on this catalogue of fundamental rights.
SwedishFlera tidigare talare tycks mena att det finns en religiös aspekt, men att allting i själva verket beror på sociala och ekonomiska faktorer.
Several speakers so far have seemed to say that there is a religious aspect, but that everything is basically to do with social and economic matters.
SwedishDet kan ni inte mena!
SwedishOm vi menar allvar med Europas sammanväxande, då måste vi även mena allvar med integreringen av tvärpolitiska områden som dessa på andra politiska områden.
If we are serious about European integration we must also be serious about integrating these cross-sectional policies in other policy areas.
SwedishBankerna kan väl inte mena att det är konsumenterna och de små och medelstora företagen som skall stå för de förlorade valutaaffärerna.
Such charges penalise consumers and increase the cost of transactions. Banks cannot expect consumers and SMEs to meet the cost of lost foreign exchange revenues.