"metod" English translation

SV

"metod" in English

volume_up
metod {comm. gen.}
SV

metod {common gender}

volume_up
metod (also: sätt, system)
Det är således en användbar metod som man bör avtala om, men det är en begränsad metod.
It is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
Sverige har valt en annan metod, en framgångsrik metod för alkoholpolitiken.
Sweden has chosen another method, a successful method where alcohol policy is concerned.
Vi behöver den metod, nämligen metoden med konventet, som många redan har nämnt här.
We need a method, the convention method that many here have already mentioned.
Denna metod måste emellertid kompletteras med åtgärder på plats.
However, this approach must be complemented by measures on the ground.
Det är viktigt att EU antar en metod för att förebygga översvämningsskador.
It is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
En mer harmoniserad metod krävs för att unionen ska förbli konkurrenskraftig.
A more streamlined approach is essential for the Union to remain competitive.
metod (also: sätt, ritning, plan, planen)
Avser kommissionen att inför dessa förhandlingar undersöka denna metod och utvärdera kostnaden för den?
Has the Commission any plans to investigate and cost this technology in the run-up to Buenos Aires?
Officiellt säger Europeiska kommissionen att abort inte kan definieras som metod för familjeplanering.
Officially the European Commission says that abortion cannot be financed as a method of family planning.
Ingen av de organisationer som vi stöder betraktar abort som en metod för befolkningsplanering.
Abortion is not seen in any of the organisations we are supporting as an instrument in family planning.
Medbeslutande kommer till stånd när denna metod brukas under processens gång.
Codecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Denna metod har mött respekt och har krävt en betydande samordning från vår sida.
That method was respected and involved us in a major consultation process.
Övergångsregler kan vara ytterligare en metod att underlätta processen.
The transitional arrangements will also facilitate the process.
metod (also: stycke, vana, råd, sätt)
Detta är ett metod för att censurera material som strider mot den officiella kinesiska linjen.
This is a way of censoring material that runs counter to the official Chinese line.
Denna metod är en ny form för att i direktiven harmonisera tekniska krav på varor.
This approach is a new way of harmonising technical requirements for products in the directives.
SOLVIT är en bra metod att följa upp efterlevnaden och kan utvecklas.
SOLVIT is a good way of monitoring observance and can be developed.
metod (also: sätt, typvärde)
Är SLIM-projektet en experimentell metod, en slags försökslagstiftning som skall bli ett system, eller är det redan i sig ett system för en lagstiftningsreform.
Is the SLIM exercise an experiment, an experimental mode of legislation called to become a method, or is it already a method of legislative reform in itself?
För det fjärde, när kommer denna metod eller modell att börja tillämpas för beräkningen av infrastrukturkostnaderna också för övriga transportslag?
Fourthly, when will this method or model start to apply to the assessment of infrastructure charges for other modes of transport too?
Hon har kunnat ta ett helhetsgrepp på problemet genom att förespråka en rättvis metod, nämligen att varje transportmedel bör bära de externa kostnader som det ger upphov till.
She has looked at the problem overall by recommending an egalitarian approach, which is that every mode of transport should bear the external costs which it creates.
metod (also: stift, kurs, spik, riktning)
metod (also: taktik)
Avledningstaktiken som är riktad mot olika delar av finansmarknaderna är fel metod.
The diversionary tactics aimed at areas of the financial market represent the wrong approach.
Vi måste med andra ord utvecklas från att tidigare helt ha litat på militära metoder för att bekämpa uppror till att tillämpa en blandad metod.
In other words, we must move on from a reliance on countering insurgency by military tactics alone to a mixed plan.

Synonyms (Swedish) for "metod":

metod

Context sentences for "metod" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishRosévin produceras genom en särskild och mycket traditionell oenologisk metod.
Rosé wine is produced through a special, very traditional oenological procedure.
SwedishDärefter kommer denna metod absolut att läggas fram för parlamentet och rådet.
Then this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
SwedishJag kan berätta för er att det verkar som om denna metod fortsätter att användas.
I am in a position to say to you that this practice appears to be continuing.
SwedishI till exempel mitt eget land Finland har detta visat sig vara en fungerande metod.
This has proven to be a good formula in my own country, Finland, for example.
SwedishDet var inte regeringskonferensens metod som misslyckades och konventet som lyckades.
Priority would be given to democracy, social rights, public services and peace.
SwedishJag anser att detta initiativ är en viktig metod som andra byråer bör följa.
I consider this initiative an important practice to be followed by other agencies.
SwedishEn annan viktig metod som står till vårt förfogande är energimärkning av utrustning.
Another important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
SwedishOftast brukar denna metod kombineras med krav på en avreglerad marknad och konkurrens.
This generally accompanies demands for freedom of the market and competition.
SwedishDe bör omfatta alla kategorier av lagstiftningsförslag och följa en klar metod.
They should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
SwedishMånga frågor återstår när det gäller vilken metod som ska användas i varje enskilt fall.
There remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case.
SwedishJag håller med om vad som sagts i debatten: det är en metod, men inget universalmedel.
I would agree with what has been said in the debate: it is a tool but not a panacea.
SwedishJag kan förstå om de perifera regionerna beslutar att inte välja denna metod.
If peripheral regions decide not to take that route, that is something I can understand.
SwedishUnder den fjärde franska republiken användes en metod som kallades ”avsättning”.
During the Fourth Republic, a practice known as 'unseating' was used.
SwedishDenna metod bör ha en exceptionell karaktär och inte utgöra ett prejudikat.
This procedure must be recognized as an exception and must not constitute a precedent.
SwedishDenna metod kan inte motiveras på grundval av kulturella eller religiösa traditioner.
These practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.
SwedishNi kanske skulle kunna klargöra igen vilken er metod för detta skulle vara.
Perhaps you would not mind clarifying again what your formula would be in that respect.
SwedishSom förväntat är den metod som ska tillämpas en mycket känslig politisk fråga.
As you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
SwedishAtt fortsätta med denna metod kan därför inte betraktas som någon form av flexibilitet.
Continuing this practice cannot therefore be seen as a form of flexibility.
SwedishDen största faran för Europa skulle vara att hemfalla till regeringssamarbete som metod.
The greatest danger for Europe would be to fall back into intergovernmental methods.
SwedishDetta är helt klart en vilseledande metod som är avsedd att lura konsumenterna.
It is a clearly misleading practice designed to defraud the consumer.