"mild" English translation

SV

"mild" in English

EN

"mild" in Swedish

SV mild
volume_up
{adjective}

mild (also: nådig, förbarmande)
mild (also: känslig, utsökt, fin, skir)
mild (also: snäll, vänlig, mjuk, blid)
volume_up
gentle {adj.}
Jag förundrar mig över det milda tålamod som de ärade ledamöterna i denna kammare visar.
I marvel at the gentle patience of the honourable Members of this House.
Den långt ifrån milda kritiken mot betänkandet av Lamassoure talar här sitt tydliga språk.
The far from gentle criticism levelled at the Lamassoure report speaks for itself.
Och jag fann att det blev en mildare bild, lite mindre hotfull, och mer respektfullt mot arten.
And I think it's a gentler picture, a little less threatening, a little more respectful of the species.
mild (also: blid, lindrig)
volume_up
mild {adj.} (gentle, not hard or severe)
Beskrivningar som låg tjärhalt, mild och light måste förbjudas i framtiden.
Descriptions such as low tar, mild and light must in future be banned.
Ett förbud mot de vilseledande benämningarna, såsom "mild" och "lätt" (light), har likaså mitt stöd.
I also support a ban on misleading messages, such as 'mild' and 'light' .
Människor har fastnat vid föreställningen att "mild" och "låg tjärhalt" på cigaretter är mer hälsosamma.
People have been hooked on the idea that 'mild' and 'low tar' cigarettes are healthier.
mild (also: jämn, slät, lugn, stilla)
volume_up
smooth {adj.}
Det finns dock inte ett ord i resolutionen som välkomnar en sådan mild övergång, som tyvärr är något mycket ovanligt i dagens värld.
There is not a single word in this resolution to salute that smooth handover, alas so rare in the modern world.
mild (also: älskvärd, bild)
volume_up
suave {adj.}
mild (also: bräcklig, öm, fin, mjuk)
volume_up
tender {adj.}
mild (also: skonsam, nonchalant, ljuv, len)
volume_up
bland {adj.}
De ombeds att betala för detta så att polisen, utan tillstånd och utan giltiga skäl, med stöd av ert milda uttalande, kan hävda att detta görs för att bekämpa brottslighet.
They are going to be asked to pay for this so that the police can, without warrants and without any justification, bar this bland statement by yourself, say that this is done to fight crime.

Synonyms (Swedish) for "mild":

mild

Synonyms (English) for "mild":

mild

Context sentences for "mild" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe har rätt att få veta att märkningen med " light " och " mild " är vilseledande.
People inhale more if they have a light cigarette than any other cigarette.
SwedishEn frivillig kontroll är en synnerligen mild kontrollform.
Voluntary monitoring is a very soft option.
SwedishDet kanske kan betraktas som ett slags framgång, även om många var besvikna över att Ryssland fick en så mild behandling.
This may be deemed success of a sort, though many were disappointed that Russia was treated so gently.
SwedishKritiken mot den fortsatta exproprieringen av mark för att bygga det så kallade säkerhetsstaketet är mild.
In particular, pre-emptory withdrawal of troops from Iraq would simply further threaten the security of the Iraqi people.
SwedishDenna gång är domen över budgethanteringen 2000 tämligen mild, särskilt i kommissionens rapport.
This time, the judgment on the way that the Budget was managed in 2000 was indeed lenient, especially, too, in the report on the Commission.
SwedishEfter tre år av mild recession behöver nästan samtliga medlemsstater ta itu med problemet krympande resurser.
Even the Swiss, who have the reputation of being relatively stingy, redistribute 15 % of their GDP through the Confederal budget.
SwedishVi bör naturligtvis stödja förbudet mot användning av märkning som t.ex. mild och light eller vad som helst som antyder att produkten är säkrare.
The truth is that people inhale more deeply to get the taste and so can actually damage themselves more.
SwedishNi skall få äta en mild lök.
You will be made to eat a sweet onion.
SwedishDen gäller diklormetan (DCM), som är en färglös kemisk förening med en stickande eterliknande eller mild, sötaktig lukt.
It deals with dichloromethane (DCM), which is a colourless chemical compound with a sweet, pleasant and penetrating smell, similar to ether.
SwedishVi kommer att rösta för en mild kritik eller så kommer vi i övermorgon, torsdag, att rösta för att kommissionen omedelbart avgår.
We will vote for a'soft ' censure, or else the day after tomorrow, on Thursday, we will vote for a censure involving immediate resignations.
SwedishVi kommer att rösta för en mild kritik eller så kommer vi i övermorgon, torsdag, att rösta för att kommissionen omedelbart avgår.
We will vote for a 'soft' censure, or else the day after tomorrow, on Thursday, we will vote for a censure involving immediate resignations.
SwedishJag måste säga att de fick en mild behandling, och jag vet att kommissionen borde ha gått hårdare fram med vissa medlemsländer.
I must say that they have been treated very gently, and I also know that the Commission would have liked to deal with some Member States a little more roughly.
SwedishTill sist, när det gäller rekommendationen om chefslöner sa ni bara att det är mild lagstiftning och att en medlemsstat vidtagit åtgärder.
A final thing, on the executive pay recommendation, the only thing you have mentioned is that this is soft law and one Member State is following up on this.
SwedishSlutligen vore det bra om föredraganden kunde lägga fram en rekommendation om att i bedömningen av överdrivna underskott införa en mild gyllene regel.
Lastly, it would have been useful if the report had made a recommendation for the evaluation of excessive deficits to include a toned-down golden rule.
SwedishDetta berövar många betydande och sofistikerade investerare fördelarna med att agera på en inre - dvs. inhemsk - marknad med en mild övervakningsordning.
This deprives many large and sophisticated investors of the benefits of operating under a single, that is, home-country, light-touch supervisory regime.
SwedishEftersom fartyget seglat till Irland utan tillåtelse rättar det sig inte heller efter nederländsk lagstiftning, som redan är mycket mild i detta avseende.
Given that the boat sailed to Ireland without permission, it did not even comply with Dutch legislation, which is already very lenient in this respect.
SwedishFrågan är: har kommissionen bestämt nivåerna för de begränsade utsläppen till de rätta värdena, eller har man varit för mild mot bränsle- och fordonsnäringarna?
The question is: has the Commission set the levels for reduced emissions at the right values or has it been too soft on the fuel and vehicle industries?
SwedishFörskönande tillägg som "mild" eller "light" lugnar bara samvetet och döljer att dessa produkter inte på något vis är mer hälsosamma än alla andra.
Palliative descriptors such as 'low-tar' or 'light' merely salve people' s consciences and obscure the fact that these products are not the least bit healthier than any others.
SwedishFörskönande tillägg som " mild " eller " light " lugnar bara samvetet och döljer att dessa produkter inte på något vis är mer hälsosamma än alla andra.
Palliative descriptors such as 'low-tar ' or 'light ' merely salve people's consciences and obscure the fact that these products are not the least bit healthier than any others.