SV mildra
volume_up
{verb}

1. general

mildra (also: dämpa, stilla, stilla:dämpa)
Vi måste mildra denna oro, och kommissionen har verkligen gjort det i sitt meddelande.
We have to allay these fears and the Commission has indeed done so in its communication.
Vad kan ni säga för att lugna oss eller för att mildra den oro vi känner?
What can you say to reassure us and allay our concerns? "
Vad kan ni säga för att lugna oss eller för att mildra den oro vi känner?"
What can you say to reassure us and allay our concerns?"
mildra (also: dämpa, stilla, lindra)
Vi kan inte heller fortsätta på detta sätt för att mildra den skuld vi känner över denna brist på handling.
And we cannot do that in order to assuage any guilt we may feel for our lack of action.
Rysslands president borde försöka mildra det ömsesidiga hatet mellan olika folkgrupper i Ryssland.
The President of Russia should be trying to assuage the mutual hatreds of the different peoples within Russia.
För att mildra marknadernas oro måste de betona just de risker som marknaderna är bekymrade över, och just nu bekymrar sig marknaderna om nivåerna på statsskulderna.
To assuage market concerns they must stress the risks that the markets are concerned about, and right now the markets are concerned about sovereign debt levels.
Kan den också vidareutveckla sina förslag för att mildra konsekvenserna av avskaffandet?
Could it also elaborate on its proposals to cushion the impact of abolition?
Vi försöker nu mildra detta med 500 miljoner euro per år, vilket inte kommer att räcka.
We are now trying to cushion this with EUR 500 million annually, which will not be enough.
Uppgiften nu är att se hur vi kan mildra de förutsebara effekterna.
The task now is to see how we can cushion the predictable impacts.
mildra (also: minska)
Europeiska unionen är beredd att inte låta denna situation förvärras, och att försöka mobilisera möjliga medel för att försöka mildra den.
The European Union is keen to ensure that this situation does not worsen and is trying to mobilise all possible means to lessen its effects.
Utskottet skall ha erkännande för den ansträngning den har gjort för att mildra följderna av att avtalet med Marocko inte blev av, men jag kommer inte att upprepa vad som redan har sagts.
I would like to acknowledge the Commission's efforts to lessen the impact of the lack of an agreement with Morocco, but I am not going to repeat what has already been said.
Utskottet skall ha erkännande för den ansträngning den har gjort för att mildra följderna av att avtalet med Marocko inte blev av, men jag kommer inte att upprepa vad som redan har sagts.
I would like to acknowledge the Commission' s efforts to lessen the impact of the lack of an agreement with Morocco, but I am not going to repeat what has already been said.
mildra (also: lossa, koppla av, slappna av, vila)
Slutligen måste kommissionen arbeta för att mildra den finansiella regleringen.
Finally, the Commission must work to relax financial regulation.
Let us not relax our demands.
Låt oss påskynda Serbiens integration, men utan att mildra kraven på något sätt.
Let us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
Billiga läkemedel och mediciner för att mildra deras lidande måste därför finnas att tillgå.
Cheap drugs and the means to relieve their suffering ought therefore to be available.
En del av nämnda flotta kan nu falla under avtalet med Mauretanien, vilket kommer att mildra den svåra situation som uppstått.
A part of that fleet can now be included in the agreement with Mauritania, which will help to relieve the difficult situation which had been created.
En sådan strategi kan bidra till att mildra de negativa följderna av detta problem, som vi gör rätt i att diskutera i dag.
Such an approach can contribute to relieving the negative consequences of this phenomenon which we are quite rightly debating today.
Jag vädjar till kommissionen att mildra effekterna av dessa förslag, och hitta en bättre väg.
I would appeal to the Commission to soften the severity of these proposals and find a better way.
Det östliga partnerskapet var helt enkelt för ungt för att mildra de negativa effekterna av den finansiella och ekonomiska krisen.
The Eastern Partnership was simply too young to soften the negative effects of the financial and economic crisis.
När vi hävde sanktionerna mot Vitryssland hoppades vi att processen med att mildra systemet skulle gå lite längre.
When sanctions against Belarus were lifted we hoped that the process of softening the system would go a little further.
mildra (also: lugna, stilla, lugna ner)
mildra (also: lugna, stilla, lugna ner)
mildra (also: förljuva)
mildra (also: urvattna)
Det finns inte ett enda skäl, inte en enda ursäkt som kan mildra eller berättiga svälten 1932-1933.
There is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
mildra (also: släcka, kuva, dämpa)
mildra (also: lugna)

2. "dämpa, få att sluta"

mildra (also: lätta, lindra)
Genom att arbeta tillsammans kan vi åtminstone mildra svårigheterna.
By working together, we can at least alleviate the difficulties.
Kung Gyanendras ingripande den 1 februari har gjort föga för att mildra fattigdomen.
King Gyanendra’s intervention on 1 February has done little to alleviate poverty.
Den akuthjälp som röstades igenom, kommer till viss del att mildra de rådande problemen.
The emergency aid voted through will go some way to help alleviate the problems faced.

3. business

mildra (also: lindra)
Då uppstår ett tryck för att mildra bestämmelserna och tillåta fler undantag.
Then pressure arises to mitigate measures and to permit more exclusions.
Återigen skulle regionalt samarbete kunna mildra effekterna av sådana naturkatastrofer.
Once again, regional cooperation could mitigate the effects of these natural events.
Hur kan man mildra de negativa effekterna av infekterade livsmedel?
What can be done to mitigate the adverse effects of contaminated food?

Synonyms (Swedish) for "mildra":

mildra

Context sentences for "mildra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe kommer förhoppningsvis att bidra till att mildra trängselproblemen rejält.
These will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
SwedishFöredragaren har gjort sitt bästa för att mildra förslaget. Det måste jag säga.
I have to say that the rapporteur has done his best to temper the proposal.
SwedishLåt oss påskynda Serbiens integration, men utan att mildra kraven på något sätt.
Let us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
SwedishBara då kan vi mildra tveksamheten till ett överförande av suveränitet.
Only then can we ease the hesitation surrounding the transfer of sovereignty.
SwedishDen mekanism som nu övervägs är bara ett sätt att mildra detta oroväckande problem.
The mechanism now being considered is merely a means of easing such a distressing problem.
SwedishIbland behöver vi mildra utopiska miljökrav och anpassa dem till den ekonomiska verkligheten.
We need sometimes to temper Utopian environmental demands with business reality.
SwedishDäremot önskar jag mildra föredragandens yttranden på två punkter:
On the other hand, I would like to temper the words of the rapporteur on two points:
SwedishAlla stater bör tvingas att ge ett skäligt bidrag till att mildra klimatförändringen.
All states should be compelled to make an appropriate contribution to mitigating climate change.
SwedishAtt upphäva eller mildra några EU-sanktioner mot Zimbabwe går inte att rättfärdiga i dagsläget.
Any lifting or easing of EU measures against Zimbabwe cannot be justified at this stage.
SwedishEn halv miljard euro ska spenderas på att mildra de negativa följderna av globaliseringen.
Half a billion euros is supposed to be spent on mitigating the negative impact of globalisation.
SwedishDet tjänar inget till att inrätta fonder för att mildra konsekvenserna av ständigt återkommande kriser.
There is no point in setting up funds to ameliorate the effects of recurring crises.
SwedishMen det lilla de får kan kanske hjälpa till att mildra smärtan.
However, the little that is being given may help to ease their pain.
SwedishDet är den enda möjligheten att mildra jordbrukarnas inkomstförluster, åtminstone på medellång sikt.
It is our only chance of mitigating farmers' loss of earnings, at least in the medium term.
SwedishDet är den enda möjligheten att mildra jordbrukarnas inkomstförluster, åtminstone på medellång sikt.
It is our only chance of mitigating farmers ' loss of earnings, at least in the medium term.
SwedishEn mening motsvarande ändringsförslag 3 skulle ha varit tillräckligt för att mildra denna konflikt.
A sentence corresponding with Amendment 3 would have been sufficient to defuse this conflict.
SwedishTraditionellt sett så har den politiken fokuserat på att mildra effekterna båden inom och utanför unionen.
Traditionally, this policy has been focused on mitigation inside and outside the Union.
SwedishDessa åtgärder syftar till att mildra krisens effekter och ge ekonomin i dessa länder nytt liv.
These measures are aimed at mitigating the crisis and revitalising the economy of these countries.
SwedishÅtgärder för att mildra effekterna och åtgärder för klimatanpassning bör dock inte utformas separat.
However, mitigation and adaptation measures must not be separate.
SwedishDet finns inte ett enda skäl, inte en enda ursäkt som kan mildra eller berättiga svälten 1932-1933.
There is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
SwedishSåsom har sagts måste det också vara möjligt att mildra den administrativa bördan under nästa period.
As has been said, it must also be possible to ease the administrative burden in the next period.