"mot-" English translation


Did you mean: möta
SV

"mot-" in English

EN
EN
EN

"mot" in Swedish

volume_up
MOT {noun} [abbreviation]
SV

mot- {adjective}

volume_up
Denna tanke strider mot EU: s historiska erfarenhet och mot EU: s värderingar.
This idea runs contrary to the historic experience of Europe and European values.
Denna tanke strider mot EU:s historiska erfarenhet och mot EU:s värderingar.
This idea runs contrary to the historic experience of Europe and European values.
Detta strider mot den svenska alliansfriheten och kan inte accepteras.
This is contrary to Swedenʼ s policy of non-alignment and is not acceptable.
EN

mot {noun}

volume_up
1. general
2. "french"
mot

Synonyms (Swedish) for "mot":

mot
Swedish

Synonyms (English) for "mot":

mot
English
MOT

Context sentences for "mot-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt det finns ett sådant motstånd mot tågresenärers rättigheter är lite märkligt.
The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
SwedishKonferensen hölls mot bakgrund av en uppskattning av behoven som gjorts av OSSE.
The conference was held on the basis of a needs assessment conducted by the OSCE.
SwedishDesertec-projektet är särskilt betydelsefullt, eftersom det pekar mot framtiden.
The Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Swedish. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishJag förstår det inte och anser det med all respekt vara ohövligt mot ledamöterna.
I fail to understand this, and with respect find it a discourtesy to colleagues.
SwedishNär parlamentet röstade om denna fråga i februari i år, var resultatet 85 mot 3.
When the House voted on this issue in February this year, the vote was 85 to 3.
SwedishMen som sagt, för närvarande är vår kritik mot regeringen i det landet viktigast.
But as I said, our critique of the government in this country is the main thing.
SwedishEn uppluckring av förbudet mot kött- och benmjöl för idisslare är en omöjlighet.
There can never be a relaxation of the ban on meat-and-bone meal for ruminants.
SwedishDet utvecklingspolitiska målet framför andra måste förbli kampen mot fattigdom.
The war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
SwedishMot den bakgrunden var vi beredda att acceptera att immuniteten skulle behållas.
On that basis, we were prepared to accept that the immunity should be maintained.
SwedishSlutligen hoppas jag att toppmötet i Cardiff ser framåt mot de valen i Bosnien.
Finally, I would hope the Cardiff summit looks forward to the Bosnian elections.
SwedishMot bakgrund av dessa framsteg ber jag ledamöterna att stödja kompromisspaketet.
In view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
SwedishSkattebedrägerier bryter mot principen om rättvis och insynsvänlig beskattning.
Tax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
SwedishKritiken från kvinnolobbyn mot förslaget från rådet är stark och det med rätta.
The women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
SwedishDe nya medlemsstaterna är inte något hot mot EU:s inre marknad, utan en tillgång.
The new Member States are not a threat to the EU internal market, but an asset.
SwedishVi uppmärksammar också att en ny strafflag och en lag mot korruption har antagits.
We also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
SwedishVi är dock kritiska mot att subsidiaritetsprincipen inte betonas i betänkandet.
We disapprove, however, of its lack of emphasis on the principle of subsidiarity.
SwedishIran bryter cyniskt mot de internationella åtaganden som man har undertecknat.
Iran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
SwedishVill vi verkligen ha ett skydd mot rasdiskriminering i hela Europeiska unionen?
Do we really want race discrimination protection throughout the European Union?
SwedishSamstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.
Coherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.