"motion" English translation

SV

"motion" in English

volume_up
motion {comm. gen.}
EN

"motion" in Swedish

SV

motion {common gender}

volume_up
1. general
Otaliga är de förlorade årsverken som kunnat förebyggas genom motion.
An enormous amount of lost working time could have been prevented through exercise.
Utan kreativa aktiviteter får varken barn eller vuxna tillräckligt mycket motion.
Without creative activities, children and adults do not get enough exercise.
Vi behöver också förstå att motion är avgörande för en persons allmänna välmående.
We should also understand that exercise is vitally important for a person's general wellbeing.
motion (also: rörelse, åtbörd)
Nämnda resolutionsförslag avslogs efter en kinesisk motion om icke intervention.
This draft resolution was defeated by a Chinese no-action motion.
Situationen i delar av Kalimantan är oacceptabel och jag stöder fullständigt denna motion.
The situation in parts of Kalimantan is intolerable and I back this motion totally.
. – Denna gemensamma motion till resolution är på både gott och ont.
.– This joint motion for a resolution contains both good and bad.
2. sports
motion (also: träningspass)
EN

motion {noun}

volume_up
1. general
motion (also: bill, exercise)
This draft resolution was defeated by a Chinese no-action motion.
Nämnda resolutionsförslag avslogs efter en kinesisk motion om icke intervention.
The situation in parts of Kalimantan is intolerable and I back this motion totally.
Situationen i delar av Kalimantan är oacceptabel och jag stöder fullständigt denna motion.
.– This joint motion for a resolution contains both good and bad.
. – Denna gemensamma motion till resolution är på både gott och ont.
motion (also: concern, gesture, movement, play)
They go through this very striking motion that is focused on these little red spots.
De genomgår denna mycket slående rörelse som är fokuserad på de här små röda prickarna.
Other speakers have said that Turkey is a society in motion and that is true.
Andra talare har sagt att det turkiska samhället befinner sig i rörelse och det är sant.
I’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
Jag jobbar mycket med rörelse och animation, och jag är också en gammal DJ och musiker.
motion (also: gesture)
2. "gesture"
motion (also: gesture)
volume_up
gest {comm. gen.}
So let us not make this a motion against anybody. It is for Christians and for those who are being attacked.
Låt oss alltså inte göra detta till en gest mot vem som helst Den är för de kristna och för dem som hotas.
I also wanted to say that I voted in favour of this motion, given that enlargement is an important political gesture for the EU.
Jag vill även säga att jag röstade för förslaget, då utvidgning är en viktig politisk gest för EU.
My vote in favour of the motion for a resolution is merely a small gesture towards a region in need of European aid; we cannot back away from it now.
Min röst för resolutionsförslaget är bara en liten gest mot en region som är i behov av EU-stöd.
3. politics
(Parliament rejected the motion for a resolution)- Joint motion for a resolution
.)- Förslag till gemensam resolution ()
The Socialist motion of censure was a motion of confirmation of the Commission.
Det socialistiska förslaget till misstroendevotum var ett förslag till att stärka kommissionen.
The recommendations in the Parliament motion for a resolution will be taken into account.
Rekommendationerna i parlamentets förslag till resolution kommer att beaktas.
4. British English
motion
volume_up
avföring {comm. gen.} [form.]
5. medicine, British English
motion

Synonyms (Swedish) for "motion":

motion

Synonyms (English) for "motion":

motion

Context sentences for "motion" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill uttala mig mot denna motion från Fabre-Aubrespy.
Madam President, I should like to speak against this request by Mr FabreAubrespy.
SwedishJag ber emellertid alla mina kollegor att understödja denna motion från budgetutskottet.
But I do urge all colleagues to support this request by the Committee on Budgets.
SwedishJag vill ännu en gång understryka denna motion från min parlamentsgrupp.
Mr President, may I once again emphasize the importance of this request by my Group.
SwedishIngen har dock väckt motion om ändringsförslag 3 i detalj. Något sådant har jag inte hört.
However, I have not heard anyone asking for a split vote on Amendment No 3.
Swedish(EN) Jag stöder Frédérique Ries betänkande om att främja goda kostvanor och motion.
I support the report by Mrs Ries on promoting healthy diets and physical activity.
SwedishHär har ASEM Vision Group lagt fram en mycket bra motion som också bör konkretiseras.
The Vision Group has produced an excellent model here, and one that should be put into more concrete terms.
SwedishFram till 1997 lade Europeiska unionen fram en motion varje år.
Until 1997, every year the European Union did so.
SwedishJag ber därför att parlamentet samtycker till denna motion.
I thus urge the House to approve that request.
SwedishEU vill främja idrott och motion.
The EU aims to promote and encourage sport and physical activity.
SwedishMedelhavsdieten är inte bara en massa bröd och pasta, den innefattar även rörelse, motion och livsstil.
The Mediterranean diet is not just a lot of bread and pasta, it also involves movement, physical activity and lifestyle.
SwedishDenna motion har en närmast dramatisk förhistoria.
This proposal has a rather dramatic history.
SwedishLedamot Cornelissen, för att vara exakt är detta inte en regelrätt motion utan en begäran på vilken kommissionen kan svara.
Mr Cornelissen, that is not exactly a point of order.
SwedishDenna situation beror således på framflyttningen, nämligen att vi väcker motion om att vi i dag inte skall rösta om artikel 131.
So it is because of this postponement that we are asking, pursuant to Rule 131, for no vote to be held today.
SwedishMonti borde förklara om han antar denna motion eller inte, eftersom det i själva verket rör sig om patenterbarheten av liv.
Mr Monti should declare whether he accepts that amendment, because it is basically about the patentability of life.
SwedishMen bristen på motion tillsammans med dålig kosthållning och alltför mycket tv-tittande gör också människor mer aggressiva.
However, the combination of lack of movement, poor nutrition and too much television also makes people more aggressive.
SwedishFrämja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (omröstning)
Promoting healthy diets and physical activity (vote)
SwedishJag lämnar in en motion om otillåtlighet, en föregående fråga, som hamnar på sammanträdesbordet fem minuter innan vi skall börja.
I therefore move inadmissibility and ask a question, both of which reach the Bureau five minutes before the debate.
SwedishParlamentsgruppen De Gröna har väckt motion om en " misstroendeförklaring på prov" för att klargöra detta politiska ansvar.
The Green Group tabled a proposal for a 'suspended vote of no-confidence' in order to emphasize this political responsibility.
SwedishParlamentsgruppen De Gröna har väckt motion om en " misstroendeförklaring på prov " för att klargöra detta politiska ansvar.
The Green Group tabled a proposal for a'suspended vote of no-confidence ' in order to emphasize this political responsibility.
SwedishDärför har vi väckt motion om dessa.