"motiv" English translation

SV

"motiv" in English

SV motiv
volume_up
{neuter}

motiv (also: anledning, skäl, ämne, orsak)
volume_up
motive {noun}
Man misstänker rasistiska motiv, och det görs fortsatta utredningar i denna riktning.
A racist motive is suspected and further inquiries are being made in that direction.
Inga motiv, hur lovvärda de än är, kan rättfärdiga bristen på demokratisk legitimitet.
No motive, however laudable, can justify the absence of democratic legitimacy.
Deras viktigaste motiv för engagemang där är energiresurser.
Its most important motive for commitment there is energy resources.
motiv (also: avsikt, ritning, design, utkast)
volume_up
design {noun}
Vi kommer emellertid att följa processen mycket noggrant för att garantera att den är baserad på kommersiella villkor utformade för hållbar sysselsättning, och inte protektionistiska motiv.
We will, however, be scrutinising the process very carefully to ensure that it is based on commercial considerations designed to sustain viable jobs and not protectionist motives.
motiv (also: anledning, område, grund, skäl)
volume_up
ground {noun}
Besluten grundas därefter på individuella motiv och inte på kollektiva.
Therefore, the decisions are based on individual grounds and not collective grounds.
Men den garanti som ges på detta sätt bör vara av teknisk art och inte dölja politiska, moraliska eller religiösa motiv.
But the guarantee so given must be on technical grounds and must not disguise political, moral or religious beliefs.
Om distributören inte accepterar de motiv som angetts kan vederbörande vända sig till en skiljenämnd eller till domstol.
If the distributor does not agree with the grounds given, it can have recourse to a mediator or a court.
Detta skapar belastning på fiskbestånden och ger fiskarna motiv att bryta mot reglerna.
This creates pressure on fish stocks and is an incentive for fishermen to break the rules.
Detta kommer att ge oss ett bra motiv till att prova denna övergångsteknik.
This will give us a good incentive to try out this transitional technology.
Ju högre skatt, ju mer administration desto högre motiv för att inte deklarera arbete.
The higher the tax, the more the red tape, the greater the incentive not to declare work.
motiv
Det finns bristfälliga motiv till att ta en risk, och det hämmar i allmänhet utveckling och dynamik.
There are not enough incentives to take risks, and this generally impedes development and dynamism.
Den svåraste saken är förstås att känna igen att vi själva ibland är förblindade av vår egna motiv.
The most difficult thing, of course, is to recognize that sometimes we too are blinded by our own incentives.
Provan uttryckte detta på ett mer diplomatiskt sätt genom att tala om motiv för fiskarna att bryta mot reglerna.
Mr Provan said it in more diplomatic language by talking of incentives for fishermen to break the rules.
motiv (also: ämne, tema)
volume_up
motif {noun}
Samförstånd borde vara vårt motiv, inte tvång eller hotelser.
Consensus should be our motif, not imposition or intimidation.
Man kan se dessa små motiv, som upprepas om och om igen, som ord och dessa ord ingår i meningar.
You can think of these short motifs that repeat over and over again as words, and these words occur in sentences.
motiv (also: fråga, ämne, föremål, subjekt)
Ett helt självklart motiv för ett interinstitutionellt avtal är att man skall finna former för en bedömning.
Finding a way of assessing its possible impact is a natural subject for the interinstitutional agreement.
Genom det nya systemet kan allt fler personliga uppgifter samlas in och på grund av motiv vars giltighet är en tolkningsfråga.
With this system, more and more personal data can be gathered together, and for reasons of which the validity is subject to interpretation.
Med tanke på hur känsligt det här ämnet är, hjälp till illegal invandring, ett ämne som alltid väcker starka känslor, vill jag ge en närmare förklaring till mina motiv.
In view of the sensitivity of the subject, assistance with illegal immigration, a subject that always triggers intense emotions, I wish to explain my motives.

Synonyms (Swedish) for "motiv":

motiv

Context sentences for "motiv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är uppenbart att ESFP-entusiasternas motiv i huvudsak är politiskt styrda.
It is clear that the motives of the ESDP enthusiasts are essentially political.
SwedishJag skall försöka att inte läsa in något lömskt politiskt motiv i det.
Mr President, I will try not to read any sinister political motivation into that.
SwedishDetta betänkande stöds på politiska motiv, den förra talaren har illustrerat detta.
This report is based on political motives, as the previous speaker illustrated.
SwedishDet är i själva verket ett komplext nej med blandade och ibland motstridiga motiv.
It is actually a multiple ‘no’, with mixed and sometimes conflicting motives.
SwedishVi måste undersöka alla dessa motiv om vi vill att våra insatser ska vara effektiva.
We must examine all these motives if we wish to achieve an effective approach.
SwedishDen bevisar att rättsskipningen styrs av politiska motiv och är orättfärdig.
It proves that jurisprudence is controlled by political motives and is unjust.
SwedishDet finns heller inga motiv att införa något patent på liv och livsdelar.
Nor is there any motivation for introducing a patent on life and its components.
SwedishFör det första kan jag förstå de motiv som fått McKenna att ställa sin fråga.
First, I do understand the reasons which prompted Ms McKenna to raise this question.
SwedishLåt oss göra allmänheten till deltagare och förklara våra mål, motiv och framgångar.
Let us turn the public into participants, and declare our goals, motives and successes.
SwedishJag känner inte till min ledamotskollega Carlos Coelhos bakgrund och motiv.
I am unfamiliar with my fellow MEP’s, Mr Coelho’s, background and motives.
SwedishPensionärspartiet anser att de motiv som får oss att handla inte bör vara dessa.
The Pensioners' Party believes that these should not be the reasons that make us do things.
SwedishDärför undrar jag vad rådet hade för motiv vid valet av dessa individer.
I therefore wonder what the Council's rationale was when it chose these individuals.
SwedishDet enda motiv som skulle kunna finnas är att de är mot president Mugabes regering.
The only possible reason for this is that they oppose the government of President Mugabe.
SwedishPensionärspartiet anser att de motiv som får oss att handla inte bör vara dessa.
The Pensioners ' Party believes that these should not be the reasons that make us do things.
SwedishDärför bör den vara ett motiv till stolthet och tillfredsställelse i mottagarsamhällena.
Therefore, the societies offering asylum should feel pride and satisfaction.
SwedishI dag förvandlar Europa dem till ett motiv till enighet mellan medborgarna.
Today, Europe is turning it into a reason for union between its citizens.
SwedishNamngivandet av två socialdemokratiska kommissionärer hade uppenbarligen politiska motiv.
The naming of two Socialist Commissioners was clearly politically motivated.
SwedishBesluten grundas därefter på individuella motiv och inte på kollektiva.
Therefore, the decisions are based on individual grounds and not collective grounds.
SwedishDet finns inget motiv för terrorn, inget tänkbart syfte kan rättfärdiga den.
There is no justification for terror, no possible cause can justify it.
SwedishPengar har varit ett vanligt motiv till konflikter mellan stater och folk.
Money has often been the reason for conflict between states and peoples.