SV

mycket {adjective}

volume_up
Dagens världsekonomiska ordning kräver mycket mer, mycket snabbare och mycket billigare.
Today’s world economic order demands a lot more, a lot faster and a lot cheaper.
Det kostar förstås mycket pengar och ställer till med mycket besvär för bilägarna.
That costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
Det säger mycket om landet och det säger också mycket om euron och euroområdet.
It says a lot about the country and it says a lot about the euro and the eurozone as well.
mycket (also: en massa, åtskilligt)
Europeiska unionen har gjort avsevärda framsteg, men mycket arbete återstår.
The European Union has made considerable progress, but much remains to be done.
Det är en mycket viktig framgång, som man inte kan värdera högt nog.
This represents a considerable success and one which should not be underestimated.
Vår bedömning är att det finns mycket att göra när det gäller förvaltningen.
We consider that considerable efforts need to be made with regard to management.
mycket
Mycket har åstadkommits, mycket kan firas, men det finns mycket mer att göra.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Det är sant att mycket har gjorts, men fakta pekar på att mycket återstår.
Much has been done, it is true, but the facts show that much remains to be done.
Vi bör erkänna att mycket visserligen har gjorts, men att mycket återstår att göra.
We should acknowledge that whereas much has been done, much besides remains to be done.
mycket (also: stor mängd)
Äldre arbetstagare är mycket motiverade, kan arbeta under press och har gott om sakkunskaper.
They are highly motivated, able to work under pressure and have know-how aplenty.
mycket (also: många)
volume_up
bazillion {adj.} [Amer.] [slg.]

Synonyms (Swedish) for "mycket":

mycket

Context sentences for "mycket" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
As the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
SwedishUnder dessa villkor måste försiktighetsprincipen användas så mycket som möjligt.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att redogörelserna är så exakta som möjligt.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishDet förslag vi nu behandlar kommer mycket lägligt och förtjänar mitt fulla stöd.
What we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
SwedishFör ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
For the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
SwedishLäget är följande: vi har ett mycket allvarligt humanitärt problem att hantera.
The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
SwedishDe ansvariga för budgeten är mycket samarbetsvilliga, i båda generaldirektoraten.
Those responsible for budgets in both Directorates-General are very cooperative.
SwedishVi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
SwedishHan vidtog mycket snabba åtgärder, och för detta vill jag verkligen tacka honom.
He took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
SwedishDet är mycket sorgligt, för vi hade en chans att göra skillnad och tog den inte.
This is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
SwedishVi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar.
We had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
SwedishOm den hanteras på rätt sätt innebär globaliseringen någonting mycket positivt.
If handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
Swedish(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
SwedishDet är dock inte ämnet för detta beslut och detta mycket uppskattade betänkande.
That is not the subject of this decision and this very welcome report, however.
SwedishJag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
I have only three comments, since much has been said here already in the debate.
SwedishSom reaktion på förhandlingstexten vill vi göra två mycket viktiga klargöranden.
Our response to the text for the negotiations is to make two very clear points.
SwedishDet var också mycket riktigt med den avsikten som gränskontrollbyrån inrättades.
It was, moreover, with this in mind that the Border Control Agency was created.
SwedishDärför har jag lyssnat mycket noggrant till era kommentarer på den här punkten.
That is why I have been listening very carefully to your comments on this point.
SwedishJag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
I will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.