"nämnvärd" English translation

SV

"nämnvärd" in English

SV

nämnvärd {adjective}

volume_up

Context sentences for "nämnvärd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMänniskor får ha en tro, men de får inte organisera sig i någon nämnvärd utsträckning.
People can adhere to a faith, but are not allowed to organise themselves to any serious degree.
SwedishDet finns tydligen ingen nämnvärd utveckling att rapportera om på det området.
There is evidently little progress to report on that score.
SwedishOch det finns för närvarande inte någon nämnvärd kontakt mellan kommissionen och militärjuntan.
At the moment there is no significant contact between the Commission and the military junta.
SwedishInte heller under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 1999 skedde någon nämnvärd förbättring.
Nor was there any substantial improvement for the 1999 discharge procedure.
SwedishEuropa har just nu ingen nämnvärd utrikespolitik.
At the moment, Europe does not have a foreign policy to speak of.
SwedishDet finns tydligen ingen nämnvärd utveckling att rapportera om på det området.
That means that the majority of the states and the majority of the votes decide instead of nationalising a European project.
SwedishOfta tvingas de utföra det tyngsta arbetet, föda och uppfostra många barn utan nämnvärd belöning.
They often have to do the hard work, give birth to and bring up many children, and are scarcely remunerated for this.
SwedishJag tror bestämt att förslag som redan prövats och inte fått någon nämnvärd framgång måste förnyas och prövas igen.
Therefore, I think that the proposals already tested, but without proven success, should now be renewed.
SwedishMen låt mig upprepa att om kommissionen eller rådet inte följer upp detta med utförliga uttalanden, så har vi ingen nämnvärd nytta av slutsatserna.
But I say again that, if there is not fulsome follow-up to statements, whether from the Commission or Council, this negates the benefit of conclusions.
SwedishDe globala havsnivåerna stiger inte i någon nämnvärd utsträckning och, som FN:s klimatpanel har tvingats erkänna, sker det inte någon snabb minskning av Himalayas glaciärer.
Global sea levels are not rising significantly and, as the IPCC has been forced to admit, Himalayan glaciers are not in rapid retreat.
SwedishDetta kommer att särskilt att gynna dem som bor på landsbygden eller i avlägsna delar av EU och som för närvarande inte har någon nämnvärd eller ingen internetanslutning.
This will be especially beneficial to those living in rural or remote parts of the EU that currently have little or no Internet connection.
SwedishInrättande av dylika centralistiska myndigheter leder bara till att mer dokument produceras utan att det leder till nämnvärd förändring av verkligheten.
Setting up centralistic authorities of this kind simply results in the production of more documents without leading to any appreciable change in the actual situation.
SwedishUnder de senaste åren har nya förhandlingskapitel öppnats, utan att det varit förenat med någon nämnvärd förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet.
In recent years fresh chapters have been opened, although there has been no corresponding significant improvement in the human rights situation in Turkey.
SwedishProver i Europa har visat att det inte sker någon nämnvärd kontaminering av utsäde.
Tests in Europe have shown that there is no contamination of seed of any consequence and in Austria we even have purity requirements for seed and I think that is exactly what we need.
SwedishDet ena är Afghanistan, där vi har sett att talibanerna inte har bidragit i någon nämnvärd utsträckning till utvecklingen av det landet och lika lite till utvecklingen av sin omgivning.
One is Afghanistan, where we noticed that the Taliban did not particularly contribute to the development of that country, or their environment.
SwedishInte nog med att det har misslyckats med att i nämnvärd grad bromsa narkotikaproduktionen, det har också slagit ut hela sektorer av Europas trädgårds- och fiskenäring.
Not only has it helped to reduce significantly the production of drugs, but it has also, conversely, destroyed whole sectors of European horticulture and fisheries.
SwedishEuropaparlamentet och utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott har inte haft någon nämnvärd roll när man har satt upp målen för utbildningen.
The European Parliament and its Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport have barely played any part in setting targets for education and training.
SwedishFöretaget vände sig till flera banker i regionen, men det visade sig att dessa inte accepterar litas eftersom det ”inte förekommer någon nämnvärd varuhandel” med Litauen.
Inquiries by the SME to several banks in the region revealed that they do not accept Lithuanian litas on the grounds that there is ‘no significant trade’ with Lithuania.
SwedishI praktiken har en ändring av procentandelen ingen annan nämnvärd betydelse än som ett sätt att reglera lånens totalsumma, eftersom garantierna oftast inte förfaller för betalning.
In practice, changing the rate may not have an effect except as a means of regulating the overall amount of loans, as the guarantees do not often have to be paid.
SwedishDet vore inte behäftat med någon nämnvärd risk för Kina om landet började överlägga om rättigheter som är förankrade i den kinesiska konstitutionen - tvärtom.
Engaging in talks on rights which are in accordance with the principles of the Chinese constitution would not pose any significant risk for China. In fact, quite the opposite is the case.