"nära tillsammans" English translation

SV

"nära tillsammans" in English

EN

SV nära tillsammans
volume_up
{adverb}

nära tillsammans (also: nära, tätt, strax, tätt ihop)
volume_up
close {adv.}
Jag uppmanar därför alla politiska partier att gå samman och arbeta nära tillsammans för att säkra landets anslutning till EU.
I therefore call on all the political parties to join together and work in close cooperation so as to ensure their country's accession to the European Union.
Kommissionen och rådet har också arbetat nära tillsammans med att förbereda en EU-handlingsplan för Bolivia, vilken antogs i mitten av maj.
The Commission and the Council have also worked in close collaboration to prepare an EU action plan for Bolivia, which was adopted in mid-May.
Ordförandeskapet har fortsatt hålla en nära kontakt med Sydafrika hela tiden, och har även samarbetat nära tillsammans med kommissionen och andra medlemsstater.
The presidency has remained in close touch with the South Africans throughout as well as working closely with the Commission and other Member States.

Similar translations for "nära tillsammans" in English

nära adjective
nära adverb
English
nära verb
nära
English
nära preposition
tillsammans adverb
English
tillsammans
English

Context sentences for "nära tillsammans" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessutom måste vi arbeta nära tillsammans på områdena asyl och invandring.
In addition, we must work closely together in the fields of asylum and immigration.
SwedishVi har inte råd att strunta i varandra, och vi måste samarbeta nära tillsammans.
We cannot afford to neglect each other, and we must cooperate closely.
SwedishCEN, Cenelec och ETSI arbetar nära tillsammans med dessa länders standardiseringsorgan.
CEN, CENELEC and ETSI work very closely with the standards organisations of these countries.
SwedishEuropa och Förenta staterna arbetar nära tillsammans till försvar för de värderingar som vi delar.
Europe and the United States work closely together in defence of the values we share.
SwedishVåra parlament arbetar nära tillsammans, och vi är mycket glada över att ni är här i dag.
Our Parliaments work closely together, and your presence with us today gives us great pleasure.
SwedishVi har under det gångna året arbetat mycket nära tillsammans, också över gruppgränserna.
The past years have seen us working very closely together, which has involved the blurring of group boundaries.
SwedishOrdförande José Manuel Barroso och den höge representanten Javier Solana har gått med på att arbeta nära tillsammans.
President Barroso and High Representative Solana have agreed to work closely together.
SwedishPå alla de områden som jag har redogjort för arbetar vi nära tillsammans med Ryssland till vår ömsesidiga nytta.
In all of the areas I have outlined we are working closely with Russia to our mutual benefit.
SwedishVi arbetar mycket nära tillsammans med Andris Piebalgs för att underlätta denna övergång närhelst det är möjligt.
We are working very closely with Andris Piebalgs to facilitate this transition whenever possible.
SwedishVi har inte råd att strunta i varandra, och vi måste samarbeta nära tillsammans.
For instance, greater political and economic liberalisation and improved education will ensure greater stability in those countries.
SwedishDet finns därför fortsatta skäl för oss i parlamentet, rådet och kommissionen att arbeta nära tillsammans.
There is therefore still reason for Parliament, the Council and the Commission to work closely with each other.
SwedishJag tror att hon kommer att vara en mycket mottaglig och öppen kommissionsledamot som arbetar nära tillsammans med parlamentet.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
SwedishÄven kommissionens löfte att i denna fråga arbeta nära tillsammans med parlamentet lämnar en del övrigt att önska.
In addition, the Commission's promise to work closely with Parliament on this issue has left a great deal to be desired.
SwedishMen under tiden ser jag fram emot att arbeta så nära tillsammans med kommissionen som möjligt under de kommande fem åren.
But, in the meantime, I look forward to working as closely as possible with the Commission over the next five years.
SwedishDetta är den andra gången som jag har arbetat nära tillsammans med honom vid ett val; innan dess arbetade vi tillsammans i Libanon.
This is the second time I have worked closely with him in an election; we were in Lebanon together just before that.
SwedishSom jag redan har sagt är det vårt utskott som ansvarar för förbindelserna med ombudsmannen och vi arbetar nära tillsammans med honom.
We are, as I have already said, the committee with responsibility for relations with the Ombudsman and we work closely with him.
SwedishKommissionen arbetar också nära tillsammans med Europeiska investeringsbanken för att finna gemensamma projekt i infrastruktursektorn.
The Commission is also working closely with the European Investment Bank to identify common projects in the infrastructure sector.
SwedishDen föreslagna lösningen kanske kommer att fungera i praktiken och kommissionen måste naturligtvis arbeta nära tillsammans med medlemsstaterna.
The proposed solution may work in practice and the Commission will, of course, have to work closely with the Member States.
SwedishProjekt där kommuner och fotbollsklubbar arbetar nära tillsammans för större social sammanhållning – som vi känner den – förtjänar stöd.
Projects in which local governments and football clubs work closely together for more social cohesion – as it is known – deserve support.
SwedishJag har ju nu utnämnts till föredragande för frågan, och vi kommer säkert att arbeta nära tillsammans för att driva frågan framåt.
In the meantime, I have been appointed rapporteur for the subject and I am sure that we will work closely together with a view to moving matters on.