"näringsliv" English translation

SV

"näringsliv" in English

SV näringsliv
volume_up
{neuter}

1. general

För det andra: Koreas näringsliv är en del av den globala marknadens.
Secondly, the Korean economy is part of the global market.
Vi har ett näringsliv som alltmer växer samman.
We have an economy whose individual strands are becoming ever more closely interwoven.
Varje land bör själv bestämma, hur deras näringsliv skall utformas.
Each country should decide for itself, how it should like to construct its economy.
Beror det på att Generaldirektoratet för näringsliv bär ansvar för detta?
Is that because the Directorate-General of Industry is responsible?
Samverkan med näringsliv och samhälle präglar vår forskning.
Cooperation with industry and society characterizes our research.
Vi har ett nära samarbete med näringsliv, offentliga aktörer och samhället
We work in close collaboration with industry, public stakeholders and the local community.
näringsliv

2. business

näringsliv (also: företagssektor)
De negativa reaktioner som till och med kommit från Hongkongs näringsliv säger en hel del om situationen.
Even the business sector in Hong Kong is reacting negatively, and that speaks volumes.
Jag säger det, eftersom det har betydelse för näringslivet i sin helhet, liksom för industrin.
I am saying this because it is important for the business sector as a whole, as well as for industry.
Sådana projekt bör inte bara vara öppna för näringslivet, och lokala grupper som t.ex. små, lokalt baserade kooperativ bör få hjälp med att skapa sådana lokala företag.
Such projects should not only be open to the business sector and local groups such as small locally-based co-ops should be assisted in creating such local enterprises.

Context sentences for "näringsliv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill börja med att diskutera förhållandet mellan utbildning och näringsliv.
First of all, I should like to discuss the relationship between education and business.
SwedishÄven detta betänkande syftar till en starkare reglering av EU:s näringsliv.
This report also seeks greater regulation of business by the European Union.
SwedishFundraisingarbetet inleddes 2004 med en kampanj riktad till Norrköpings näringsliv.
The fundraising work started in 2004 with a campaign aimed at businesses in Norrköping.
SwedishMan blir tokig av det och kostnaderna för det är för stora för medborgare och näringsliv.
They alarm people, and anyway they cost both individuals and firms too much money.
SwedishJag stöder betänkandet om ett aktivare partnerskap mellan universitet och näringsliv.
I support this report on a more active partnership between universities and businesses.
SwedishVårt näringsliv måste kunna planera och investera i ny teknik omedelbart.
Our businesses must be able to plan and invest in new technologies without any delay.
SwedishGenom forskningen kan också klyftan mellan universitet och näringsliv överbryggas.
Research can also build bridges between universities and business.
SwedishProjekten har även positiv påverkan på forskning och regionalt näringsliv.
They also have a positive influence on research and regional business.
SwedishHär finns goda förutsättningar för specialisering och förnyelse av länets näringsliv.
There are good conditions here for specialisation and renewal of the county’s business world.
SwedishVårt gemensamma samhälle, vårt näringsliv, står inför stora strukturella förändringar.
The whole of our society, our economic life, is on the threshold of major structural changes.
SwedishKommer vi då att utrota europeiskt näringsliv om vi ökar till 30 procent?
Are we then going to kill off European businesses if we move to 30%?
SwedishJonas Fröberg på SvD Näringsliv skriver om utmaningar för testverksamheten i Arvidsjaur.
Jonas Froberg at SvD Näringsliv writes about the challenges for the field tests in Arvidsjaur.
SwedishMan måste även främja samarbetet mellan universitet och näringsliv.
There is also a need to promote university-business cooperation.
SwedishMen det är en fråga som behandlas av generaldirektoratet för näringsliv och min kollega Liikanen.
But it is an issue which is being dealt with by DG Enterprise and my colleague, Mr Liikanen.
SwedishPå grund av det tidigare protokollet har europeiskt näringsliv gjort investeringar i Elfenbenskusten.
Because of the previous protocol, European businesses have made investments in Côte d'Ivoire.
SwedishDessa landsbygdsområden har ofta problem att säkra investeringar i näringsliv och infrastruktur.
These rural areas frequently face difficulties in securing investment in business or infrastructure.
SwedishDetta har resulterat i ett omarbetningsförfarande - för lite för ett snabbt föränderligt näringsliv.
This has resulted in a recast procedure - too little for a rapidly changing industrial landscape.
SwedishJag röstade för Pál Schmitts betänkande om att uppmuntra till samarbete mellan universitet och näringsliv.
I voted for the Schmitt report to encourage cooperation between universities and companies.
SwedishCentrat ska vara ett kompetenscentrum och en tankesmedja där akademi, samhälle och näringsliv möts.
The center will be a center of excellence and a think tank where academia, society and business meet.
SwedishDet finns många exempel på mycket fruktbara samarbeten mellan utbildningsinstitutioner och näringsliv.
There are many examples of very fruitful cooperation between educational institutions and business.