"nå fram till" English translation

SV

"nå fram till" in English

SV nå fram till
volume_up
{verb}

Det är vår förhoppning att säkerhetsrådet skall fram till en enig ståndpunkt i frågan.
The hope is that the Security Council will reach an agreed position on the matter.
Kommer kommissionen att vara bättre rustad för att fram till ett samförstånd?
Will the Commission be better organized in order to reach agreement?
I försöket att fram till den uppgörelsen arbetade vi med en mycket snäv tidsram.
In trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
nå fram till (also: förvärva)
För rådet är det viktigt att medlemsstaterna håller vad de själva regelbundet kommer överens om och att de gör sin läxa, så att också vi kan fram till målet.
For the Council, it is important that the Member States commit to what they themselves regularly agree on and do their homework, so that we too can attain the goal.
Det är inte genom ett mekaniskt spel med någon slags kvot som en kvinna skall kunna fram till politiska eller administrativa tjänster, utan genom att hennes meriter och kompetens erkänns.
A woman must not attain political or administrative responsibilities automatically thanks to the implementation of the quota but by having her own merits and skills recognised.
nå fram till (also: prägla, avsluta, fälla, fylla)
Hjälp måste fram till de hundratusentals drabbade människorna.
Aid must reach the hundreds of thousands of stricken people.
Juntan motarbetar också sitt eget folk genom att hindra internationell nödhjälp att fram till katastrofdrabbade områden.
The junta also works against its own people, by preventing international emergency aid from reaching areas where natural disaster has struck.
Därför är det mycket olyckligt att varken rådet eller kommissionen handlade i enlighet med den kompromiss som man lyckades fram till i parlamentet.
It is therefore very unfortunate that neither the Council nor the Commission acted upon the compromise that was struck in Parliament.
Vi är i stort sett överens om att medborgarnas berättigade ambitioner att aktivt delta i Europeiska unionens utveckling kommer att infrias endast om vi kan fram till medborgarnas känslor.
We basically agree that the citizens’ legitimate aspirations to participate actively in the development of the European Union will only be met if we are able to touch the emotions of the citizens.

Similar translations for "nå fram till" in English

adverb
English
verb
fram- adjective
English
fram adjective
English
fram adverb
till adjective
English
till adverb
English
till preposition
till pronoun
English
...till pronoun
English
adverb
English

Context sentences for "nå fram till" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJu mindre företaget är, desto svårare blir det nämligen för EU att fram till det.
The smaller an enterprise is, the more difficult the access the EU has to it.
SwedishDessa båda kriterier är ett minimivillkor för att fram till en överenskommelse.
These two criteria would be a minimum condition for reaching an agreement.
SwedishJag hoppas liksom ni att ordförandeskapet vill fram till en överenskommelse.
All these policies, like enlargement, were decided at the summit, not by the Commission.
SwedishJag tycker att samarbeta konstruktivt är det enda sättet att fram till en bra budget.
I believe that constructive cooperation is the only way to achieve a sound budget.
SwedishVi börjar nu fram till slutet av det som vi kallar pilotförfarandet.
We are coming to the end of a procedure we have called the 'pilot' procedure.
SwedishJag har all anledning att tro att vi kommer att fram till den kompromiss som krävs.
I have every reason to believe that we will find the necessary compromise.
SwedishKosovo måste för att fram till detta slå in på vägen mot en rättsstat.
Kosovo must take the route leading to a constitutional state if it is to achieve this.
SwedishProcessen för att fram till Prümfördraget var mycket mödosam och tog lång tid.
The Prüm Agreement process was very laborious and took a long time.
SwedishEfter fem år var det enda vi kunde fram till, en slags vapenvila.
Five years have gone by and all we have been able to achieve is a kind of armistice.
SwedishI en sådan situation är det mycket svårt att fram till en kompromiss.
It gets very difficult to find a compromise in a situation of this kind.
SwedishAv denna anledning är det så svårt att hitta en gemensam grund för att fram till lösningar.
That is why it makes it so difficult to try to find common ground to get solutions.
SwedishAtt fram till den dörr som leder in i vår union kan ibland vara mycket svårt.
Their door to our Union might sometimes be a very distant one.
SwedishDe två sidorna tycks ha glidit längre ifrån varandra vad gäller att fram till en lösning.
The two sides appear to have strayed further apart, in terms of engaging on an end game.
SwedishDet arbetet har gjort det möjligt för oss att fram till denna sista fas.
It is a step towards a European learning area, as my predecessor said during the first reading.
SwedishKommissionen kommer inte att bespara sig någon möda för att fram till en acceptabel kompromiss.
The Commission will be unsparing in its efforts to achieve an acceptable compromise.
SwedishI vilket fall som helst hoppas jag att vi kan fram till en lösning i september.
I hope that we can in any case find a solution in September.
SwedishTill detta skall läggas de cirka 65 % av de universitetsstuderande som aldrig fram till en examen.
To these must be added about 65 % of university students who fail to graduate.
SwedishHar detta betänkande verkligen utarbetats för människor och kommer stödet att fram till dem?
Has this report really been prepared for the people and will the aid get through to them?
SwedishBetänkandet Mouskouri gör att vi kan fram till en kompromiss för den åsyftade perioden, 2000-2004.
Mrs Mouskouri's report provides a compromise for the period in question, 2000-2004.
SwedishOch utan omfattande justeringar kommer vi inte att kunna fram till en hållbar utveckling.
And, without extensive adjustments, we shall not be able to achieve sustainable development.