"några" English translation

SV

"några" in English

EN
EN
EN
SV

några {adverb}

volume_up
några (also: ett fåtal)
Menar han med några hundradelar, några tiondelar eller några procentenheter?
Does this mean by a few hundredths, a few tenths or a few points?
Det var inte så att det var frågan om några få ruttna äpplen -- att några få fuskade mycket.
Now, it wasn't as if there was a few bad apples -- a few people cheated a lot.
Jag har några allmänna och några specifika kommentarer om planen.
I would like to make a few general and a few specific remarks regarding the plan.

Synonyms (Swedish) for "några":

några
Swedish

Context sentences for "några" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
SwedishJag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
I just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
SwedishFör några veckor sedan besökte jag en av de största förbrukarna i min valkrets.
A couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency.
SwedishDär fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
SwedishJag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
I warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
SwedishDet vore bra om detta positiva steg inte medför några nya administrativa bördor.
It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
SwedishNötkreatursuppfödarna ber inte om några speciella privilegier - bara lika villkor.
Beef farmers are not asking for special privileges - just a level playing field.
SwedishHerr Reinfeldt, ni har visat att det inte finns några lätta svar på svåra frågor.
Mr Reinfeldt, you have proved there are no easy answers to difficult questions.
SwedishLåt mig bara upprepa argumenten igen, så att det inte blir några missförstånd.
I just want to rehearse the arguments again so that we are all absolutely clear.
SwedishJag skulle vilja ge några kommentarer angående mitt helhjärtade stöd till Evans.
In supporting totally Mr Evans' report, I would like to make a couple of comments.
SwedishDet kommer nog att bli föremål för diskussion, och även vi har några synpunkter.
There will doubtless be quite a debate on it, and we too have one or two comments.
SwedishDessa måste reformeras för att Europa skall kunna göra några politiska framsteg.
We need to reform these institutions if Europe is to make real political progress.
SwedishDet skulle jag inte ha några invändningar mot om märkningarna skulle bli bättre.
I would not mind that if the markings were better, but in my opinion they are not.
SwedishDet tas också helt riktigt upp att några ledamöter också uttryckte sitt ogillande.
They also faithfully record that a number of Members expressed their discontent.
SwedishAv detta skäl, vore det inte gynnsamt att speciellt nämna endast några sektorer.
Moreover, it would not be advisable to refer specifically to just certain sectors.
SwedishInnan jag slutar, skulle jag vilja säga några ord om ett ämne som har tagits upp.
Before I finish, I should like to comment briefly on a matter which was raised.
SwedishMånga myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
There is therefore no need for them to be granted additional legal protection.
SwedishOm det inte finns några andra synpunkter på protokollet förklarar jag det godkänt.
If there are no further comments on the Minutes, I declare the Minutes approved.
SwedishVårt fördömande av terrorismen måste vara globalt och inte medge några undantag.
Our condemnation of terrorism must be global and there should be no exception.
SwedishUnionen får inte ge några handelsförmåner till produkter från dessa bosättningar.
The Union should not give trade preferences to products from these settlements.