"nödvändig" English translation

SV

"nödvändig" in English

SV nödvändig
volume_up
{adjective}

nödvändig (also: ovillkorlig, erfoderlig)
volume_up
necessary {adj.} (requisite, needful)
Utvidgningen av EU är nödvändig, mer nödvändig än institutionella reformer.
Enlargement of the European Union is necessary, more necessary than institutional reforms.
Det är en högst nödvändig diskussion, men just därför att den är så nödvändig är den också svår.
It is extremely necessary, but because it is necessary, it is also very difficult.
Ekonomisk tillväxt är nödvändig men inget tillräckligt villkor för utveckling.
Economic growth is a necessary but not an adequate condition for development.
nödvändig
Ett öppet, multilateralt handelssystem är en nödvändig förutsättning för fortsatt ökad tillväxt.
An open, multilateral system of trade is an essential prerequisite for greater continued growth.
Färjetrafiken utgör en nödvändig förutsättning för samverkan och utbyte.
Ferry traffic is a necessary prerequisite for cooperation and exchange.
Det är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en europeisk konstitution.
This is a prerequisite for building a European constitution.
nödvändig (also: erforderlig, behövlig, behövligt, krävd)
Denna åtgärd är nödvändig oavsett resultatet av de pågående förhandlingarna i Genève.
This action is required whatever the outcome of the ongoing discussions in Geneva.
Regeringen förebrås för att inte gå fram med den beslutsamhet som är nödvändig.
The government is accused of not proceeding with the required degree of decisiveness.
Tror kommissionen att särskild lagstiftning om detta kan bli nödvändig?
Does the Commission think that specific legislation will be required to achieve this purpose?
En nödvändig förutsättning är och bör vara det grundläggande kravet på en lösning av kärnvapenfrågan.
The inevitable prerequisite is and must be the essential requirement to resolve the nuclear issue.
Eftersom kärnkraften ökar välfärden och renheten, är den som energilösning nödvändig.
Because nuclear power increases prosperity and makes for a cleaner environment, it is an inevitable solution to the energy question.
Det är oundvikligt, ja nödvändigt, att verksamhetsområdena för olika instrument överlappar varandra.
There is an inevitable, indeed necessary, area of overlap with existing instruments.
nödvändig (also: erforderlig, behövlig)
Vart har våra informationssatelliter som skulle ge nödvändig information tagit vägen?
Where are our spy satellites to provide the requisite intelligence?
Alla nödvändiga delar är redan kända och återfinns i färdplanen och i andra dokument.
All the requisite elements are well known and are to be found in the roadmap and other documents.
Vi borde sluta tala oss själva in i en kris och i stället samarbeta när det gäller de nödvändiga projekten och lösningarna.
We should stop talking ourselves into a crisis and instead work together on the requisite projects and solutions.
nödvändig (also: önskvärd, behövligt)

Synonyms (Swedish) for "nödvändig":

nödvändig

Context sentences for "nödvändig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill uppmärksamma några områden där en omfattande utvärdering är nödvändig.
Allow me to highlight a few aspects that are in need of comprehensive evaluation.
SwedishDessutom är skogen nödvändig för oss alla, och den är en del av vår identitet.
On top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
SwedishDet har varit en nödvändig skapelse – den nödvändighet som vi nu har framför oss.
It has been a creation out of necessity – the necessity that we now face before us.
SwedishVi måste arbeta för en nödvändig gemenskapslojalitet i informationspolitiken.
We must ensure that there is Community honesty with regard to information policy.
SwedishEn sådan ökad medvetenhet är också nödvändig om direktivet skall kunna införlivas.
This heightened awareness is also needed if the directive is to be transposed.
SwedishEn utökad forskning kring icke-radioaktiva energikällor är absolut nödvändig.
I consider increased research into non-nuclear energy sources to be imperative.
SwedishDenna fråga har ställts av våra kolleger här, och, jo, den är faktiskt nödvändig.
This question has been posed by our colleagues here and, yes, we do need it.
SwedishDen är också nödvändig för att anpassa de föränderliga reglerna för världshandeln.
I want to express my sincere thanks to the European Parliament for its cooperation.
SwedishDet europeiska sjukförsäkringskortet ger innehavaren rätt till ”nödvändig sjukvård”.
The European Health Insurance Card covers its holders for 'essential health care'.
SwedishDenna ändring är absolut nödvändig och måste komma till stånd snarast möjligt.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
SwedishAtt garantera skydd för personuppgifter är en angelägen och absolut nödvändig fråga.
Ensuring the protection of personal data is an urgent and indispensable issue.
SwedishDe gäller beaktandet av den sociala dialogen som vi bedömer som nödvändig.
These are to do with taking account of social dialogue, which we deem essential.
SwedishEnligt min åsikt är integration en nödvändig del av EU:s invandringspolitik.
In my opinion, integration is an essential part of the European immigration policy.
SwedishUtvidgningen är politiskt nödvändig och bjuder samtidigt enorma nya chanser.
Enlargement is a political necessity and offers tremendous new opportunities.
SwedishHärigenom blir det väl mycket tydligt hur nödvändig dialogen är och vad vi måste göra.
This makes it perfectly clear how important dialogue is and what we need to do.
SwedishEuropol är också tandlöst om inte nödvändig teknik ställs till förfogande.
Europol is also toothless if the technology it needs is not made available to it.
SwedishDu uppger att denna revidering av fördragen är nödvändig för att lugna marknaderna.
You tell us that this revision of the Treaties is essential to reassure the markets.
SwedishEn aktiv socialpolitik är därför nödvändig: en politik för att omfördela välståndet.
Hence the need for an active social policy: a policy to redistribute wealth.
SwedishDet verkar som om Lissabonfördraget i realiteten inte är en nödvändig förutsättning.
It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
SwedishUtveckling i sig räcker dock inte, även om varaktig utveckling är nödvändig.
However, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.