"naturligtvis" English translation

SV

"naturligtvis" in English

SV

naturligtvis {adverb}

volume_up
naturligtvis (also: självfallet)
volume_up
course {adv.} (naturally, certainly)
Inköpspriset skulle naturligtvis inkludera kostnaderna för detta ansvar.
The purchase price would of course reflect the cost of this responsibility.
Det finns naturligtvis känsliga områden, t.ex. tobak, alkohol och jordbruksområdet.
There are of course sensitive areas, such as tobacco, alcohol and agriculture.
Det kommer naturligtvis att ställas stora krav på både medborgare och jordbrukare.
This will of course make considerable demands on both citizens and farmers.
naturligtvis (also: givetvis, förstås)
Ledamöternas immunitetsrättigheter, exempelvis, förblir naturligtvis skyddade.
The immunity of members, for example, will of course continue to be protected.
Genomförandet av dessa bestämmelser åvilar naturligtvis medlemsstaterna.
The implementation of these provisions lies, of course, with the Member States.
Förbindelser stater emellan förhandlas naturligtvis mellan regeringar.
Relations between states are of course negotiated formally by their governments.
Naturligtvis behövs det en utredning, för anklagelserna är mycket allvarliga.
Naturally, an investigation is necessary because the accusations are very serious.
Den är naturligtvis också viktig för kandidatländerna och för utvecklingsländerna.
It is naturally also vital for the candidate countries and the developing countries.
Kommissionen kommer naturligtvis att informeras om innehållet i våra debatter.
The Commission will, naturally, be informed of the content of our debates.
Ordförandeskapet kan naturligtvis inte förändra de inre förhållandena i Algeriet.
The presidency is obviously not in a position to change internal relations in Algeria.
Naturligtvis kommer det att krävas ratificering av resultatet av anslutningen.
Obviously ratification of the accession outcome will be necessary.
Men de måste också naturligtvis användas på ett enhetligt och samordnat sätt.
It is obviously a question of using them in a coherent and coordinated fashion.
naturligtvis
Naturligtvis skall även religionerna föra lobbyverksamhet för sina intressen och sina ideal.
Needless to say, religions will also lobby for their interests and their ideals.
Och inom kort kommer det naturligtvis att handla om konkreta resultat.
And needless to say, it will be specific results which will soon be at issue.
Systemet är naturligtvis också ytterst opraktiskt i organisatoriskt avseende.
Needless to say, it is a total nightmare from an organisational point of view too.

Synonyms (Swedish) for "naturligtvis":

naturligtvis

Context sentences for "naturligtvis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
Clearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
SwedishMen jag skulle naturligtvis inte resa under antaget namn, utan under mitt eget.
But I shall certainly do that under my own name and not under any assumed name.
SwedishDet är naturligtvis inte det slutgiltiga målet, men det är åtminstone en början.
Clearly, however, that is not the final goal, but is no more than a starting point.
SwedishVi har naturligtvis diskuterat dessa politiska frågor med företrädare för Kosovo.
Clearly we have discussed those political issues with Kosovar representatives.
SwedishDenna position medför naturligtvis ett ansvar att hjälpa utvecklingsländerna.
This position clearly gives us a responsibility to help the developing countries.
SwedishVi kommer naturligtvis att få möjlighet att diskutera saken vid ett annat tillfälle.
We shall certainly have an opportunity to discuss this issue again another time.
SwedishNaturligtvis, kära kolleger, anser jag inte att lagstiftning är den enda lösningen.
I am well aware that promoting legislative arrangements is not the only solution.
SwedishMan kan naturligtvis fråga sig varför vi då vill ha denna initiativresolution.
Why then, some might ask, was there a need for this own-initiative resolution?
SwedishHäri måste naturligtvis även en tidsplan och de nödvändiga kontrollerna ingå.
That this must involve a timetable and the necessary controls is self-evident.
SwedishEuropeiska unionen måste naturligtvis göra en politisk bedömning av sanktionerna.
Evidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.
SwedishDet är naturligtvis inte meningen att dessa skall brännas, det låter farligt.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one's backyard.
SwedishNaturligtvis inte. ~~~ Vi började faktiskt äta "freedom fries" (frihets frites).
We started eating "freedom fries," and we started boycotting anything that was French.
SwedishI dag vet vi naturligtvis att det krävs normer och standarder, men det räcker inte.
We now know that standards must be imposed, but also that this is not enough.
SwedishUnionens stöd är naturligtvis beroende av de konkreta möjligheterna i området.
The Union's aid will undoubtedly depend on the specific possibilities on the ground.
SwedishÄven de ekonomiska system som skapades, pyramidspelen, är naturligtvis välkända.
We also know about the economic structures that were created, the pyramid.
SwedishMitt svar gäller naturligtvis er exakta fråga om en internationell kommission.
My reply was in response to your specific question about an international committee.
SwedishVi har naturligtvis drivit frågan om hur viktig ratificeringen är med Förenta staterna.
We have certainly pursued the importance of ratification with the United States.
SwedishDessa utgör naturligtvis ytterligare en utmaning för nästa kommissionsordförande.
Clearly, these represent a further challenge for the next President of the Commission.
SwedishMen man kan naturligtvis ställa sig frågan: varför behöver vi nu just detta avtal?
On the other hand, it is certainly worth asking why we need this agreement right now.
SwedishNaturligtvis ser inte Europaparlamentet och kommissionen saken på detta sätt.
The European Parliament and the Commission clearly do not see matters in this light.