"naturskydd" English translation

SV

"naturskydd" in English

SV

naturskydd {neuter}

volume_up
naturskydd (also: naturvård)

Context sentences for "naturskydd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta skulle vara av intresse för CITES och för naturskydd i allmänhet.
This would be in the best interests of CITES and of nature conservation in general.
SwedishNaturen är ett gemensamt arv, naturskydd är en gemensam uppgift.
The environment is a common legacy; environmental protection a common task.
SwedishDetta gäller skogspolitik och även uppköp av mark för naturskydd.
That applies to forestry policy, and also to the buying-up of land for nature conservation.
SwedishUpp till 125 000 arbetstillfällen i EU-15 erhåller stöd för verksamheter med anknytning till naturskydd.
Up to 125 000 jobs are supported in the EU 15 in nature protection related activities.
SwedishEU anslår bara 0,1 procent av sin budget till naturskydd.
The EU has invested only 0.1 % of its budget on nature conservation.
SwedishUpp till 125 000 arbetstillfällen i EU-15 erhåller stöd för verksamheter med anknytning till naturskydd.
Important socioeconomic benefits of the programme will also be lost.
SwedishPå vissa områden, som mänskliga rättigheter och naturskydd, krävs fortfarande avsevärda framsteg.
Considerable progress is still needed in a number of areas, such as human rights and nature conservation.
SwedishDirektivet står för ett modernt naturskydd.
The directive stands for a modern way of protecting the environment.
SwedishPå samma sätt förhåller det sig med Kindermann, med hans betoning på naturskydd och att reducera bifångsterna av sill.
Likewise, Mr Kindermann, with his stress on conservation and reducing the herring by-catches.
SwedishI fisket talar vi om principen om naturskydd.
In fisheries we talk about the precautionary approach.
SwedishNatura-nätverket är ett av de mest avancerade, omfattande och flexibla systemen för naturskydd i världen.
The Natura network is one of the most advanced, most extensive and most flexible systems of nature protection in the world.
SwedishÄgarna av de europeiska skogarna har efterlevt den striktaste lagstiftning för skogar och naturskydd.
For generations, the owners of European forests have complied with the strictest legislation on forests and nature conservation.
SwedishNaturskydd är inte någonting som det internationella samfundet kan ålägga, och det borde vi heller inte vilja.
Conservation is not something that can be imposed by the international community, and we should not want that to be the case.
SwedishDet finns andra exempel på naturskydd på särskilda vetenskapliga områden där skador uppstått till följd av finansiering från EU.
There are other examples of conservation in special scientific areas being damaged as a result of EU funding.
SwedishEuropaparlamentet antar förordningar om naturskydd, det byggs europeiska motorvägar, men man förbiser investeringar i hälsa.
The European Parliament enacts regulations on nature protection, European motorways are being built, but investment in health is overlooked.
SwedishDet återstår dock fortfarande en hel del att göra när det gäller vattenkvalitet, naturskydd och genetiskt modifierade organismer.
However, a great deal still remains to be done in terms of water quality, nature conservation and GMOs (genetically modified organisms).
SwedishJag skall i mitt inlägg göra några påpekanden angående de kompletterande åtgärderna till förmån för miljö- och naturskydd.
Madam President, I have a few points about the accompanying measures designed to promote environmental protection and conservation.
SwedishRiktlinjerna för landsbygdsutvecklingen innehåller en hänvisning till Natura och i de regionala riktlinjerna finns en tydlig hänvisning till naturskydd och artskydd.
The rural guidelines refer to Natura and the regional guidelines, clearly, to nature and species protection.
SwedishDet är ett EU av fria, suveräna stater med lika rättigheter, som stöder och främjar naturskydd, fred och samarbete folken emellan.
It is an EU of free, sovereign states with equal rights, which supports and promotes the protection of nature, peace and cooperation among peoples.
SwedishOm vi ser till hur situationen är just nu så är integreringen av naturskydd i de andra politikområdena fortfarande absolut otillräcklig.
Looking at the situation as it is at present, the incorporation of environmental safeguards into other policy areas is still nowhere near good enough.