"nav" English translation

SV

"nav" in English

EN
volume_up
nav {comm. gen.}
EN

SV nav
volume_up
{neuter}

Synonyms (Swedish) for "nav":

nav

Context sentences for "nav" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen 16 augusti 2012 genomförde TräCentrum Norr en workshop i projektet TimberNav.
On August 16, 2012 TräCentrum North conducted a workshop in the project TimberNav.
SwedishMan talar om planering av framtida investeringar och fastställande av strategiska nav.
There is mention of planning future investments and setting strategic axes.
SwedishDet visar också att vi verkligen betraktar hamnar som multimodala nav i transportkedjan.
It also proves that we really do regard ports as multimodal hubs within transport chains.
SwedishDärför att människan är, och det måste hon vara, samhällets ytterlighet och själva dess nav.
Because man is, and must be, both the end of society and the means which constructs it.
SwedishHamnar måste också främjas som multimodala nav och göras mer dynamiska.
Ports must also be promoted as multimodal hubs and made more dynamic.
SwedishNAV Utland National Insurance Office for Social Insurance Abroad P.O.
NAV Utland National Insurance Office for Social Insurance Abroad P.O.
SwedishHamnar måste också främjas som multimodala nav och göras mer dynamiska.
Instead, if we really want to promote maritime cabotage, we need to make it as fluid as possible.
Swedish.: + 47 23 31 13 00 E-mail: nav.utland[at]nav.no
NO - 0033 Oslo Tel.: + 47 23 31 13 00 E-mail: nav.utland[at]nav.no
SwedishKorridoren skulle vara ett nav för regional utveckling i hela det område som den löper igenom.
The corridor would be an axis of regional development for the entire area through which it runs.
SwedishTimberNav är en applikation för optimering av timmerklassgränser, postningar och produktutfall.
TimberNav is an application for optimization of timber class boundaries, postings and product outcomes.
SwedishDet finns små flygplatser, det finns medelstora flygplatser och det finns stora internationella nav för flygtrafik.
There are small airports, there are medium-sized airports and there are large international hubs.
SwedishDe nav som är nödvändiga för att överbrygga gränshindren - hamnar, flygplatser och knutpunkter - kommer att fastställas.
It will identify the essential hubs - ports, airports and logistical hubs - overcoming the border barriers.
SwedishMen som alla ju vet är textilsektorn ett av de nav kring vilka Indien kan skapa utveckling och en starkare ekonomi.
Now, as everyone knows, textiles are one of the sectors around which India can develop and create a stronger economy.
SwedishI den förvirring som detta leder till utesluts den europeiska beslutsprocessens huvudsakliga nav: nationalstaten.
In the confusion resulting from it, the linchpin of the European decision-making process, the national State, is abandoned.
SwedishDet kan innebära att det kan anses mindre motiverat för alla flygplatser som ser sig som stora nav att expandera.
This might mean that there would be seen to be less justification for all airports which see themselves as major hubs to expand.
SwedishFöljaktligen måste vi i framtiden betrakta de nationella parlamenten som nav i beslutsfattandet, inte som perifera.
Consequently, in future we must see national parliaments as standing at the centre of the decision-making process, rather than on the periphery.
SwedishInformationssektorn spelar en extremt betydelsefull roll eftersom den utgör ett viktigt nav när det gäller eurons spridning.
The information sector will play an extremely important role as it will constitute an important vehicle for increasing public awareness about the euro.
SwedishVám- és Pénzügyőrség  National Tax and Customs Administration (NAV) Mester u. 7.
Vám- és Pénzügyőrség  National Tax and Customs Administration (NAV) Mester u. 7. H - 1095 Budapest Tel.: + 36 1 456 9500 E-mail: vpop.opktitkarsag[at]vam.gov.hu
SwedishVåra andra ändringsförslag erinrar om att jordbruket har en ekonomisk funktion att fylla, och att det utgör det nav kring vilket livet på landsbygden organiseras.
The other amendments we have tabled remind us of the fact that agriculture has an economic purpose and it is the linchpin around which the rural world is organized.
SwedishDen roll som städerna - där 80 procent av EU:s befolkning bor - spelar som grund för skapandet av välstånd och som nav för social och ekonomisk utveckling är odiskutabel.
The role of cities, where 80% of the European population lives, as sources of wealth creation, and as hubs of social and economic development is indisputable.