SV

nedslagen {adjective}

volume_up
2. "om person"
nedslagen (also: modlös)
volume_up
drooping {adj.} [fig.] (character)

Synonyms (Swedish) for "nedslagen":

nedslagen

Context sentences for "nedslagen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag tycker att ni i själva verket verkar vara en EU-vän som har blivit nedslagen av verkligheten.
In fact it seems to me that you are a europhile that has been mugged by reality.
SwedishJag blir lite nedslagen av de tidsförskjutningar som det franska ordförandeskapet föreslår.
I am a bit discouraged by the delays put forward by the French presidency.
SwedishDet gör mig nedslagen. ~~~ Inte för att jag ville använda den.
This just kills me, not because I wanted to use it -- I wanted to see it.
SwedishFör två veckor sedan blev en av mina medarbetare nedslagen kl. 19.30 alldeles i närheten av Europaparlamentet.
Two weeks ago, at 7.30 p.m., one of my assistants was attacked in the vicinity of Parliament.
SwedishSlagen, nedslagen av stenen i mitten av mars år 2000.
And there I was crying away, and smash, bash on my rock.
SwedishJag blev nedslagen av den negativa inställningen hos en del medlemsstater som bara ville fortsätta med status quo.
I was saddened at the negativity of some Member States who just wanted to continue with the status quo.
SwedishMen jag är också litet nedslagen över att vara här, eftersom skälet till detta är att kommissionär Wallström inte mår bra.
But I am also unhappy I have to be here because the reason is that Commissioner Wallström is not well.
SwedishJag tycker att ni i själva verket verkar vara en EU-vän som har blivit nedslagen av verkligheten.
In fact it all sounds a bit like the same sort of thing UKIP has been saying for the last ten years and I am delighted to hear it.
SwedishDetta faktum gör mig nedslagen, och jag anser att det är en av de grundläggande punkter som vi måste inrikta oss på.
This fact makes me pessimistic and I consider that it is one of the most basic points on which we need to focus.
SwedishJag blev väldigt uppmuntrad av det ni sa, men nedslagen av det faktum att endast tolv av mina kolleger var närvarande för att lyssna.
I was very encouraged by your words, but was very discouraged to notice that only 12 colleagues were here to hear it.
SwedishDet gör mig mycket nedslagen.
SwedishDet gör mig mycket nedslagen när jag hör kolleger som propagerar för gamla myter som, "det har inte hittats någon lösning för hantering av kärnavfall".
I am very sorry to hear colleagues propagating ancient myths like "no solution has been found for dealing with nuclear waste".
SwedishJag blev mycket chockad och nedslagen när jag fick höra om de 22 arbetarnas död, något som tydligen skedde i samband med en olycka där tungt vatten spelade en roll.
I was very shocked and saddened to hear of the deaths of 22 workers, apparently as the result of a heavy water accident.
SwedishNär man närmare granskar hur de nya medlemsstaterna för närvarande företräds i Europaparlamentets utskott kan jag inte hjälpa att jag blir nedslagen.
Looking at how the new Member States are currently represented on the committees of the European Parliament, I cannot help feeling dejected.
SwedishDet gör mig mycket nedslagen när jag hör kolleger som propagerar för gamla myter som, " det har inte hittats någon lösning för hantering av kärnavfall ".
I am afraid Mrs Ahern has lost contact with the facts in this matter because she is quite wrong in her statement, and we should not let such myths distract us from the issue at hand.
SwedishJag vill först ta upp frågan från Cornelis de Jong, som undrade om jag var nedslagen över att som ordförande för revisionsrätten inte kunna lämna en positiv revisionsförklaring.
I would first like to address the question from Mr de Jong, who asked me whether I was discouraged about not being in a position, as the President of the Court of Auditors, to give a positive DAS.
SwedishDet gjorde mig nedslagen när jag, t.ex., såg att man i ett av ändringsförslagen tog upp inte bara hänvisningen till ett klagomål till ombudsmannen, utan också det faktum att ombudsmannen stödde det.
I was sorry to see, for example, one of the amendments taking out the reference not only to an appeal to the Ombudsman but the fact that the Ombudsman answered it affirmatively.
SwedishDet gör mig verkligen nedslagen att alla brittiska konservativa har motsatt sig idén om att göra unionens institutioner ansvariga för brott mot unionens medborgerliga rättigheter.
I am sad, indeed, to see the ranks of British Conservatives have lined up against the idea of making the institutions of the Union answerable to breaches of the rights of the citizens of the Union.