"nivå" English translation

SV

"nivå" in English

volume_up
nivå {comm. gen.}
SV

nivå {common gender}

volume_up
Uppriktigt sagt har jag inga problem med det på EU-nivå, nationell nivå eller lokal nivå.
Frankly, I have no problem with that at European level, national level or local level.
Det behövs tydligen också åtgärder på EU-nivå, inte bara på nationell nivå.
Action is also clearly needed at EU level, not just at a national level.
Vissa delar av vår industri verkar på global nivå och andra på lokal nivå.
Some parts of our industry operate at global level and others at local level.
nivå (also: grad, steg, rang, årskurs)
Kort sagt, detta initiativ för elektronisk handel är meningsfulla för att göra affärer på högsta nivå.
In short, this e-commerce initiative makes A grade business sense.
234 nivå (5 with 6-bitars hemlig nyckel)
234 Grade (5 with 6-bit secret key)
4 nivå (5 med 6-bitars hemlig nyckel)
4 Grade (5 with 6-bit secret key)
nivå (also: yta, hyvel, platan)
Rotera objektet på samma nivå som sidan genom att placera markören på ett av de fyra hörnen och sedan dra.
Rotate the object in the plane of the page by placing the cursor on one of the four corners and dragging it afterwards.
Dessutom betonas värdet av inhemska resurser och bidraget från förnybara energiformer läggs på en mer realistisk nivå.
In addition, it emphasises the value of endogenous resources and places the contribution of renewable energies on a more realistic plane.
Till den nivå då flygplanen börjar ramla ner?
To the point at which the planes start to fall out of the sky?

Synonyms (Swedish) for "nivå":

nivå
Swedish

Context sentences for "nivå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag är inte emot att sparandet läggs på en ambitiös nivå, men det slår orättvist.
I am not objecting to the ambitious nature of the savings, but their unfairness.
SwedishDet visar, för en gångs skull, att vi har uppnått en nivå av mognad och ansvar.
It shows, for once, that we have reached a state of maturity and responsibility.
SwedishDen ekonomiska krisen: har EU förmåga att stimulera tillväxt på europeisk nivå?
The economic crisis: is Europe capable of stimulating growth on a European scale?
SwedishVi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
SwedishSå det är möjligt att det krävs lagstiftning på EU-nivå, som Bontempi föreslår.
So it is possible that EU legislation is required, as suggested by Mr Bontempi.
SwedishDet finns fortfarande grava brister både på gemenskapsnivå och på nationell nivå.
There are still considerable shortcomings, both at community and national levels.
SwedishDet är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
SwedishBehövs informationen i medlemsstaterna och på lokal nivå snarare än i Bryssel?
Is information needed in the Member States and locally rather than in Brussels?
SwedishVi anser att våra löner skall vara på samma nivå som i den svenska riksdagen.
We think we should receive the same salary as Members of the Swedish Parliament.
SwedishDen andra frågan handlar om att föra ner de globala problemen till lokal nivå.
The second topic concerns the way global problems are dealt with as local issues.
SwedishLängre fram i betänkandet talas det om ”samordning på EU-nivå” av ”direkta skatter”.
Later in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
SwedishVi kan inte konkurrera med deras varor utan att sänka våra löner till deras nivå.
We cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
SwedishDet krävs riktlinjer på EU-nivå för att skydda miljön, hälsan och konsumenterna.
A European approach is required to protect the environment, health and the consumer.
SwedishKonsumentpolitiken bör grunda sig på att säkra en hög nivå på konsumentskyddet.
Consumer policy should be based on guaranteeing high levels of consumer protection.
SwedishVi skulle även vilja att samma typ av undersökning utförs på europeisk nivå.
We would also like the same type of study to be carried out on a European scale.
SwedishEU-nivå håller vissa staters inställning på att bli ett särskilt problem.
On an EU scale, the attitude of certain states is becoming a particular problem.
SwedishBehövs det dock även en fullständigt harmoniserad och enhetlig nivå på det skyddet?
But do we really need a completely harmonised and uniform standard of protection?
SwedishFonologi  VT 94, 95, 96 Tartu universitet,  Estniska institutionen (C, D-nivå) 
Phonology  Spring 94, 95, 96 Tartu university,  Department of Estonian  (advanced) 
SwedishNär man gjorde detta lyftes frågan ofrånkomligen till Europeiska unionens nivå.
As a result of your action, the Austrian question has become a European Union issue.
SwedishDet behövs rådgivning, information, förmånliga villkor på lokal och regional nivå.
People need advice, information and favourable local and regional conditions.