"noga" English translation

SV

"noga" in English

SV

noga {adjective}

volume_up
1. general
Vi följer den nuvarande situationen i regionen mycket noga och den ger upphov till allvarliga farhågor, särskilt med avseende på religionsfriheten.
The present situation in the region, which we follow very closely, raises grave concern, especially with respect to the exercise of religious freedom.
Jag kan försäkra parlamentet om att vi kommer att fortsätta att noga övervaka detta fall och med beslutsamhet driva denna fråga i vår dialog med den pakistanska regeringen.
There is also the position of religious minorities and journalists, who have been subject to restrictions on freedom of expression, arbitrary arrest and worse.
Vi måste också noga se till så att fria vitryssar inte känner sig avvisade, därför var det tanklöst och extremt oansvarigt att inte träffa representanter från oppositionen.
We must also take scrupulous care that free Belarusians do not feel rejected, and so the thoughtless omission of meetings with representatives of the opposition is extremely irresponsible.
2. "gällande t.ex. Mat"
volume_up
squeamish {adj.} (e.g. concering food)

Context sentences for "noga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta handlar inte om subsidiaritet, som vi är mycket noga med att respektera.
This is not a matter of subsidiarity, which we are extremely careful to respect.
SwedishVi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
We must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
SwedishDet är således i detta sammanhang som vi noga följer utvecklingen i Vitryssland.
So it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
SwedishJag tackar er hjärtligt för att ni noga citerade den artikel som man åberopade.
Thank you very much for precisely citing the article to which reference was made.
SwedishJag försökte lyssna mycket noga när ni svarade Sarah Ludford.
(DE) Minister, I tried to listen very closely to your response to Mrs Ludford.
SwedishDärför vill jag att du ska veta att vi noga kommer att följa denna diskussion.
I therefore want you to know that we will follow this discussion very closely.
SwedishJag kan emellertid försäkra dig om att vi följer den här frågan mycket noga.
I can reassure you, however, that we are following this matter very attentively.
SwedishEuropeiska kommissionen följer fredsprocessen noga via sin delegation i Dakka.
The European Commission is following the peace process in Dhaka very closely.
SwedishMan vet inte så noga vad de gör; ibland frågar man sig om de gör någonting.
Nobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.
SwedishJag vet att utskottet för utveckling och samarbete granskar detta mycket noga.
I know that the Committee on Development and Cooperation is looking very hard at it.
SwedishPolitikerna får inte ignorera dessa känslor, men de måste dock noga beakta fakta.
Politicians cannot and may not ignore those emotions, but do need to weigh the facts.
SwedishKommissionen uppmärksammar noga utvecklingen på marknaderna inom andra sektorer.
The Commission pays close attention to the development of the markets in other sectors.
SwedishVi måste ibland prioritera och vara mycket noga med att hjälpa varandra i denna kamp.
We must sometimes prioritise and be very careful to help each other in this fight.
SwedishMen trots att jag följer detta land noga, är det ett klagomål jag aldrig har hört.
Yet as someone who follows the country closely, it is a complaint I have never heard.
SwedishEU kommer att fortsätta att noga följa och aktivt delta i denna process.
The EU will continue to follow closely and participate actively in this process.
SwedishSlutligen vill jag säga att kommissionen noga måste följa sektorns utveckling.
Lastly, the Commission must pay very close attention to the development of the sector.
SwedishKommissionen måste noga granska sig själv och göra klart för sig vilka vi representerar.
The Commission must take a hard look at itself and think about who we represent.
SwedishDessutom är det viktigt att noga följa den utbildningstekniska utvecklingen.
It is also important to keep abreast of developments in training techniques.
SwedishDetta är dock ett begrepp som ni har varit mycket noga med att inte definiera.
This is a concept, however, that you have been very careful not to define.
SwedishKommissionen kommer noga att övervaka genomförandet av denna bestämmelse.
The Commission will be closely monitoring the implementation of this provision.