"noggrannhet" English translation

SV

"noggrannhet" in English

volume_up
noggrannhet {comm. gen.}

SV noggrannhet
volume_up
{common gender}

noggrannhet (also: precision, riktighet, exakthet, ackuratess)
Man räknar med att en noggrannhet på 45 centimeter kommer att bli möjlig i en nära framtid.
It is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Vi tror att vi nu har en noggrannhet på 95 procent när det kommer till drönerattackerna.
We think we're now at 95 percent accuracy when it comes to drone strikes.
Tekniken garanterar snabbhet och noggrannhet, du vet?
Technology guarantees speed and accuracy, you know?
noggrannhet (also: omsorg, vård, omvårdnad, omtanke)
volume_up
care {noun}
I personalens intresse fäster jag stor vikt vid tydlighet och noggrannhet.
For the staff's sake I think it is most important to proceed with clarity and care here.
Jag uppmanar därför till noggrannhet och försiktighet.
I therefore appeal for care and caution.
Det är därför mycket viktigt att vi använder det instrumentet med noggrannhet.
It is therefore absolutely vital that we treat it with care.
Det som har hänt under det senaste halvåret - det hårda arbete det luxemburgska ordförandeskapet lagt ned, dess noggrannhet och dess flit - har stärkt Europa.
Because of what has happened over the last six months - the hard work, the conscientiousness, the diligence of the Luxembourg presidency - Europe is now more confident.
noggrannhet (also: precision)
noggrannhet (also: exakthet)
noggrannhet (also: bestämdhet, säregenhet)

Synonyms (Swedish) for "noggrannhet":

noggrannhet

Context sentences for "noggrannhet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI denna text undersöker man alla dessa frågor med stor noggrannhet och kompetens.
This report very carefully and skilfully analyses all the questions at issue.
SwedishJag är glad att höra att kommissionsledamoten har bemött betänkandet med sådan noggrannhet.
I am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.
SwedishMan måste fortfarande med noggrannhet definiera vad som utgör ett landsbygdsområde.
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
SwedishMotiverar inte en viss juridisk noggrannhet en särskild ställning för människokroppen?
Does not legal rigour justify having a statute dealing specifically with the human body?
SwedishNoggrannhet är viktigare än snabbhet.
There is one point which we need to be clear about: thoroughness is more important than speed.
SwedishSå snart jag mottagit det skall presidiet naturligtvis granska det med största noggrannhet.
Once I have received it, the Bureau will, of course, examine it very carefully indeed.
SwedishVidare kan du fastställa med vilken noggrannhet som resultaten ska anges.
In addition, you can specify the degree of precision of the answer.
SwedishDet visar i stället att vi måste följa vad som sker i Ukraina med stor noggrannhet.
Instead, it causes us to watch Ukraine with great concern.
SwedishSom alla ledamöter som känner mig vet gör jag alltid detta och med stor noggrannhet.
As all Members who know me know I always do - fastidiously.
SwedishSamtidigt uppmanar vi kommissionen att kräva en sådan noggrannhet av medlemsländerna.
Further, we urge the Commission to demand that Member States be conscientious over border formalities.
SwedishDessa uppgifter kan förefalla enkla, men är i själva verket komplicerade och kräver stor noggrannhet.
These tasks may seem simple, but are in fact complex and require very careful attention.
SwedishDärför måste vi analysera det med ödmjukhet och extrem noggrannhet.
Therefore, we have to be extremely careful when we analyse them.
SwedishDärav all förutsedd noggrannhet i denna förordning och i alla bestämmelser som ingår i den.
This explains the precautions contained in this regulation and all the provisions that it includes.
SwedishOch ni skall veta att detta behandlas med all noggrannhet.
Rest assured that no effort is being spared in dealing with the matter.
SwedishKommissionen har med noggrannhet gått igenom Escuderos fråga.
The Commission has examined Mr Escudero's question very carefully.
SwedishJag lovar er att jag skall överväga detta med största noggrannhet, för det är faktiskt helt oacceptabelt.
I promise I shall look into the matter very carefully, as it is indeed quite intolerable.
SwedishJag har imponerats av den beslutsamhet och noggrannhet som visas av Montenegros hela regering.
I have been extremely impressed by the diligence and commitment of the entire Montenegrin Government.
SwedishDärför prisar jag föredraganden för hennes noggrannhet.
I compliment the rapporteur on her attention to detail here.
SwedishVi anser att tröskeln har fastställts med stor noggrannhet.
We believe that the threshold is set up very carefully.
SwedishFör oss är noggrannhet viktigare än hastighet, och tillförlitligt genomförande är viktigare än löften.
Thoroughness is more important to us than speed and reliable implementation is more important than promises.