"noggrant" English translation

SV

"noggrant" in English

SV

noggrant {adverb}

volume_up
noggrant (also: hårt, strängt)
Detta är ett problem som uppenbarligen måste behandlas mycket noggrant i framtiden.
This is a problem that will obviously have to be dealt with very rigorously in the future.
Frågan om frihet på Internet har diskuterats noggrant och mycket ingående.
The issue of internet freedom has been discussed rigorously and in great depth.
Alla anklagelser undersöks noggrant och åtal väcks.
Any allegations are rigorously investigated and prosecutions sought.
noggrant (also: väl, mycket, bra, noga)
Det här avtalet måste dock vara väl formulerat, noggrant förhandlat och långtgående.
This agreement, however, needs to be well put together, well negotiated and ambitious.
Vi vet vilka utmaningarna är - de har utforskats noggrant under den här debatten.
We know what the challenges are - they have been well explored in this debate.
Sådana beslut måste vara väl underbyggda och noggrant motiverade.
The basis for decisions like these must be well justified and explained in a detailed manner.
noggrant (also: exakt, noga, ackurat)
volume_up
accurately {adv.} (precisely)
I betänkandet pekas emellertid även de möjliga negativa effekterna ut noggrant.
The report, however, also accurately identifies the possible negative effects.
Ett av dessa är en klart, noggrant och detaljerat formulerad text.
A text worded clearly, accurately and in detail is one of these.
Så fysiken säger, att du aldrig noggrant och exakt kan mäta en partikel, för att mätningen ändrar den.
So the physics is you can never accurately and exactly measure a particle, because the observation changes it.
Indiens nationella människorättskommitté har arbetat mycket noggrant.
India’ s National Human Rights Commission has been working meticulously.
Indiens nationella människorättskommitté har arbetat mycket noggrant.
India’s National Human Rights Commission has been working meticulously.
Kommissionen utför sitt arbete så snabbt och så noggrant som möjligt.
The Commission acquits itself of its duty as quickly and meticulously as possible.
Jag måste emellertid säga att jag har lyssnat väldigt noggrant till det påpekande som frågeställaren gjorde.
We are the only parliament in the world that has no say over where it sits.
Vi granskar för närvarande noggrant de klagomål som oppositionen framför om ”tvångsrekrytering” till armén.
We are also following closely complaints from the opposition over 'forcible conscription' to the army.
Kommissionens beslut är alltför stränga och det är särskilt viktigt att vi noggrant bevakar budgeten för 2007.
What the Commission is doing is over-severe, and it is particularly important that we watch the budget for 2007.
Jag har naturligtvis tillämpat arbetsordningen mycket noggrant.
I did of course scrupulously apply the Rules of Procedure.
Den lösning som vi har kommit fram till respekterar den s.k. ”no bail out”-klausulen mycket noggrant.
The solution that has been found scrupulously respects what is known as the no bail out clause.
Lösningen finns i fördraget som man bör respektera och noggrant ta hänsyn till.
The solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
noggrant (also: noga, rigoröst)
volume_up
strictly {adv.} (thorough)
Det finns fullgoda lagstiftningslösningar för detta och de måste noggrant följas.
There are adequate regulatory solutions to this and these must be strictly complied with.
Även inom Europeiska unionen skall man noggrant kontrollera att hormonförbudet respekteras.
Compliance with the hormone ban must also be strictly controlled within the European Union.
EU-krav kan mycket väl fungera som viktiga incitament, och efterlevnaden av dem måste övervakas noggrant.
EU requirements can indeed serve as important incentives, and their observance needs to be monitored strictly.
noggrant (also: fint, skickligt, noga, utmärkt)
Vår författning är ett noggrant utarbetat dokument som innehåller de värden och uppfattningar som bistått det irländska folket i tider av medgångar, såväl som motgångar.
Our Constitution is a finely crafted document, which enshrines the values and beliefs that have sustained the people of Ireland through the best and worst of times.
De fördelas noggrant över de olika staterna.
They are neatly shared out among the various states.
noggrant (also: flitigt, lärt)
Därför måste avtalens mål att se till att överföringen av uppgifter överensstämmer med EU:s normer för uppgiftsskydd respekteras noggrant och försvaras.
Therefore, the agreements' objective of ensuring that the transfer of data is in line with European data protection standards must be studiously respected and defended.

Synonyms (Swedish) for "noggrant":

noggrant

Context sentences for "noggrant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör närvarande tittar vårt utskott noggrant igenom harmoniseringen av civilrätt.
At present our committee is looking carefully at the harmonisation of civil law.
SwedishDärför har jag lyssnat mycket noggrant till era kommentarer på den här punkten.
That is why I have been listening very carefully to your comments on this point.
SwedishDärför ska jag noggrant förklara kommissionens inställning till ändringsförslagen.
I shall therefore explain in detail the Commission’s position on the amendments.
SwedishNi kan vara säkra på att kommissionen bevakar denna situation mycket noggrant.
You can be assured that the Commission is following this situation very closely.
SwedishDet är detta som Pittella så noggrant har beskrivit i sitt utmärkta betänkande.
That is what Mr Pittella has elucidated in precise terms in his very fine report.
SwedishDetta är en invecklad och flerdimensionell fråga som kräver noggrant övervägande.
This is a complex and multi-dimensional issue and requires careful consideration.
SwedishKommissionen borde åter igen ta upp additionaliteten och noggrant se över den.
The Commission should take additionality up again and look at it very seriously.
SwedishNågra av frågorna som väckts är mer komplicerade och kräver noggrant övervägande.
Some of the issues raised are much more complex, and merit careful consideration.
SwedishRättegången kommer att följas noggrant av alla som försvarar yttrandefriheten.
The trial will be followed closely by all those who defend freedom of expression.
SwedishVi har utfört vårt arbete noggrant och framfört kritik mot fem kommissionärer.
We have done our job carefully and expressed criticisms about five Commissioners.
SwedishEra svar på dessa tre punkter kommer sannerligen att följas upp mycket noggrant.
Your responses to these three points will certainly be followed very closely.
SwedishFrågan om hur intressekonflikter påverkar värderingarna måste undersökas noggrant.
The scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
SwedishVad gäller för mycket pappersarbete redogjorde Morgan noggrant för problemet.
As far as excessive paper is concerned, the dilemma is spelt out by Mrs Morgan.
SwedishDetta framgår också av det framlagda betänkandet, men det måste läsas noggrant.
This also emerges from the submitted report, but it has to be read carefully.
SwedishJag har läst betänkandet och lyssnat noggrant till Javier Solana.
   – Mr President, I have read the report and listened to Mr Solana carefully.
SwedishNu, med den erfarenhet som vi har fått, kan vi dock se över detta mer noggrant.
Now, however, after the experience we have gained, we can look at this more closely.
SwedishDärför tror jag att du kommer att behöva övervaka processen mycket noggrant.
Consequently, I think that you will need to monitor the process very carefully.
SwedishDet mervärde som Europol tillför måste också noggrant klargöras i den här processen.
The added value of Europol in this process must also be investigated carefully.
SwedishMed snabbare sanktioner och noggrant utarbetade lagar kan vi lösa detta problem.
Speedier sanctions and careful drafting of laws will enable us to solve this problem.
SwedishLiksom kommissionsledamoten har vi lyssnat mycket noggrant till utvecklingsländerna.
Like the Commissioner, we have listened very carefully to developing countries.