"notarius publicus" English translation

SV

"notarius publicus" in English

SV

notarius publicus {only singular}

volume_up
1. general
notarius publicus
Jag tror därför att avtal där en notarius publicus har deltagit också kan uteslutas.
So I do think that agreements concluded with the assistance of a notary can be exempted.
Det vill säga med kommissionen som notarius publicus.
That is with the Commission as a notary.
Det önskvärda undantaget för notarius publicus.
A third point is the derogation proposed for notaries public.
notarius publicus
certified by notary public
Idag är det ju så att vi måste låta det ske genom lotträkning och notarius publicus om varje ledamot skall ha samma chans att bli vald till ordförande.
Today, the fact is that we would have to leave it to the drawing of lots by the notary public for all Members to have the same chance of being elected to your post.
2. business
notarius publicus
certified by notary public
Idag är det ju så att vi måste låta det ske genom lotträkning och notarius publicus om varje ledamot skall ha samma chans att bli vald till ordförande.
Today, the fact is that we would have to leave it to the drawing of lots by the notary public for all Members to have the same chance of being elected to your post.

Context sentences for "notarius publicus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI England och Wales har advokater samma roll som civilrättsliga notarius publicus.
In England and Wales, solicitors fulfil the role of notaries.
SwedishDet önskvärda undantaget för notarius publicus.
A third point is the derogation proposed for notaries public.
SwedishVi stödjer det ändringsförslag som förordar att direktivet inte skall gälla notarius publicus.
Today Parliament adopted the common position on the proposal for a directive tabled by the Commission in 2002.
SwedishVi stödjer det ändringsförslag som förordar att direktivet inte skall gälla notarius publicus.
We support the amendment recommending that the directive should not apply to notaries exercising official authority.
SwedishOomen-Ruijten talade om notarius publicus.
Mrs Oomen-Ruitjen talked about notaries.
SwedishDet finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
SwedishDet finns inget avtal, enligt en stor del av lagstiftningen i medlemsstaterna, utan denna notarius publicus-urkund och utan denna registrering.
According to the majority of Member States ' legislation, there can be no contract without deeds and registration.
SwedishDet viktigaste var att skyldigheterna utvidgades till att omfatta ett mycket större antal yrkeskategorier, särskilt advokater och notarius publicus.
Most importantly, its obligations were extended to cover a much larger number of professions, in particular lawyers and notaries.
SwedishDet viktigaste var att skyldigheterna utvidgades till att omfatta ett mycket större antal yrkeskategorier, särskilt advokater och notarius publicus.
The cooperation between the European Parliament, the presidency and the Commission on this directive has been extremely constructive.
SwedishDet får inte vara så att försvarsadvokater, advokater, skatterådgivare och notarius publicus helt enkelt omvandlas till allmänna åklagare.
It is not acceptable for defence counsel, solicitors, tax consultants and notaries simply to be turned into part of the public prosecution service.
SwedishInstitutioner som banker, och även enskilda ansvariga som notarius publicus och advokater, bör tas med när man klarlägger brotten med penningtvätt.
Institutions, such as banks, and also individuals with similar responsibilities, such as notaries and lawyers, are to be involved in resolving crimes of money laundering.
SwedishFria yrken – jurister, notarius publicus, tekniker, arkitekter, läkare och revisorer – har en mycket speciell karaktär och har utsatts för en mycket specifik historisk utveckling.
Liberal professions – lawyers, notaries, engineers, architects, doctors and auditors – are very specific in character and have undergone very specific historical development.