"notera" English translation

SV

"notera" in English

SV notera
volume_up
[noterade|har noterat] {verb}

1. general

Notera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."
Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."
Jag kan dock inte annat än notera en viss absurditet.
I cannot but notice, however, a certain absurdity.
Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."
Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."
Det är faktiskt viktigt att notera att inte alla dessa organ är helt eller ens delvis finansierade med anslag ur budgeten.
In reality, it is important to note that not all of these bodies are fully or even partially funded via grants charged to the budget.
Det är dock intressant att notera att guldreserven känslomässigt brukar betraktas som en självständig stats tryggaste reserv för nödlägen.
These carry with them a high emotional charge and tend to be seen as the safest form of emergency reserve for an independent nation.
I would like to register my thanks for that.
Under de senaste tolv månaderna har vi kunnat notera ännu ett stort överskott i handelsbalansen och betalningsbalansen.
Over the past 12 months, another substantial surplus has been registered in the balance of trade and the balance of payments.

2. commerce

Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.

3. "skriva upp"

Notera resultaten från folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.
Note the results of the referendums in France and the Netherlands.
Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
Ni bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.

Context sentences for "notera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish   – Tack så mycket för era kommentarer, fru in 't Veld, vi skall notera dem.
   Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
SwedishDet är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
SwedishNi bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
SwedishDet är värt att notera att betänkandet fick 671 ja-röster och endast 16 nej.
It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
SwedishDet är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola' s language are speaking today.
SwedishJag måste notera att den ursprungliga siffran på 700 miljoner ecu skars ner av rådet.
I have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
SwedishMen det är också värt att notera att celler förmedlar våra upplevelser av livet.
But it's also worth noting that cells also mediate our experience of life.
SwedishDet är säkert en av de positiva utvecklingarna i Republika Srpska, som vi kan notera.
We can surely record this as one of the positive developments in Republic Srpska.
SwedishNotera att vissa utbildningar ges på Bergsskolan i Filipstad och andra orter.
Please note that some programmes are given in Filipstad and other locations.
SwedishJag kan bara med beklagande notera vad ni sagt.
Thank you, Mrs Plooij-van Gorsel, I can only say that I am sorry to hear this.
SwedishDet är intressant att notera att intresset nu växer också utanför Europeiska unionen.
It is interesting to note that interest is now growing outside the European Union.
SwedishDet är viktigt att notera att detta är öronmärkt för de tobaksproducerande regionerna.
It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
SwedishFörst kan jag notera en intressant utveckling här i kammaren.
Mr President, I will begin by noting an interesting development in this House.
Swedish   Jag kommer att notera kommentarerna från den ledamot som ställde följdfrågan.
   I will make a note of the comments made by the author of this supplementary question.
SwedishDet är värt att notera att EU har överträffat de mål som ställdes upp i Kyoto.
It is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.
SwedishNotera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
SwedishDet är värt att notera att den irländska minimilönen ligger på över åtta euro i timmen.
It is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of EUR 8 per hour.
SwedishJag måste notera detta och basera mina framtida åtgärder på dessa fakta.
I have to take note of those and I have to base my future actions on those facts.
SwedishDet är viktigt att notera att det även förekommit annan positiv utveckling.
It is important to note that there have been a number of other positive developments.
SwedishJag förmodar att vi kommer att notera det, men först om några timmar, befarar jag.
I suppose we will take note of it but only in a few hours’ time, I fear.