"notera" English translation

SV

"notera" in English

SV notera
volume_up
[noterade|har noterat] {verb}

1. general

Notera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."
Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."
Jag kan dock inte annat än notera en viss absurditet.
I cannot but notice, however, a certain absurdity.
Notera bokens titel, "Boken som aldrig checkades ut: Titanic."
Notice the title of the book, "The Book That Was Never Checked Out: Titanic."
Det är faktiskt viktigt att notera att inte alla dessa organ är helt eller ens delvis finansierade med anslag ur budgeten.
In reality, it is important to note that not all of these bodies are fully or even partially funded via grants charged to the budget.
Det är dock intressant att notera att guldreserven känslomässigt brukar betraktas som en självständig stats tryggaste reserv för nödlägen.
These carry with them a high emotional charge and tend to be seen as the safest form of emergency reserve for an independent nation.
I would like to register my thanks for that.
Under de senaste tolv månaderna har vi kunnat notera ännu ett stort överskott i handelsbalansen och betalningsbalansen.
Over the past 12 months, another substantial surplus has been registered in the balance of trade and the balance of payments.

2. commerce

Notera den helige Franciskus av Assisis ord, som en av era föregångare citerat vid ett liknande tillfälle: förlåt oförrätter och skapa samförstånd där det råder oenighet.
Heed the words of St Francis of Assisi, quoted on a similar occasion by one of your predecessors: bring pardon where there is injury and harmony where there is discord.

3. "skriva upp"

Notera resultaten från folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.
Note the results of the referendums in France and the Netherlands.
Ni bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
It is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.

Context sentences for "notera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är värt att notera att betänkandet fick 671 ja-röster och endast 16 nej.
It should be noted that the report had 671 votes in favour and only 16 against.
SwedishMen det är också värt att notera att celler förmedlar våra upplevelser av livet.
But it's also worth noting that cells also mediate our experience of life.
SwedishDet är säkert en av de positiva utvecklingarna i Republika Srpska, som vi kan notera.
We can surely record this as one of the positive developments in Republic Srpska.
SwedishJag kan bara med beklagande notera vad ni sagt.
Thank you, Mrs Plooij-van Gorsel, I can only say that I am sorry to hear this.
SwedishFörst kan jag notera en intressant utveckling här i kammaren.
Mr President, I will begin by noting an interesting development in this House.
SwedishDet är värt att notera att EU har överträffat de mål som ställdes upp i Kyoto.
It is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.
SwedishDet är värt att notera att den irländska minimilönen ligger på över åtta euro i timmen.
It is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of EUR 8 per hour.
SwedishVi i Europaparlamentet hoppas få notera fortsatta demokratiska framgångar.
We in the European Parliament hope to be able to see continued democratic successes.
SwedishDet är värt att notera att EU har överträffat de mål som sattes upp i Kyoto.
It is worth noting that the EU has surpassed the goals drawn up in Kyoto.
SwedishI samband med Uruguayrundan kunde vi notera de katastrofala konsekvenserna av detta.
The disastrous consequences of this became apparent in the Uruguay Round.
SwedishVi måste också börja med att notera att den rådande situationen är helt oacceptabel.
We must also begin by noting that the situation as it stands is absolutely unacceptable.
SwedishDet var intressant att notera att budgetblodet fortfarande rinner i kommissionärens ådror.
I was interested that the budget blood still runs in the Commissioner's veins.
SwedishHur är det för övrigt möjligt att inte notera galenskaperna i kommissionens rapport?
Besides, how can the aberrations in the Commission report be ignored?
SwedishMen denna kommitté finns sedan 1974 utan att vi har kunnat notera dess inflytande.
But that committee has been in existence since 1974 and we have scarcely noted its influence.
SwedishDet är också värt att notera att detta var den sista EU-budgeten inom ramen för Nicefördraget.
It should also be noted that this was the last EU budget under the Treaty of Nice.
SwedishNi kunde också notera i vilken utsträckning förväntningarna på Europa är fortsatt höga.
You also noticed how just how strong expectations of Europe still were.
SwedishSå det gläder oss att kunna notera att kommissionen stöder expeditionen.
So we are pleased to record that the Commission supports the expedition.
SwedishJag ska notera vad ni har sagt, och det kommer att finnas med i protokollet.
I will record what you have said and it will appear in the Minutes.
SwedishSom positivt kan jag notera att övergången till en avgränsning av behörigheterna har lyckats.
On the positive side, we have managed to break through the power boundaries.
SwedishVi skall dock notera att kommissionen kom med sitt meddelande den 13 november i fjol.
The Commission produced its communication on 13 November last year.