"nya situationer" English translation

SV

"nya situationer" in English

See the example sentences for the use of "nya situationer" in context.

Similar translations for "nya situationer" in English

nya adjective
English
situation noun

Context sentences for "nya situationer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi står med andra ord inför tre nya situationer, som kräver minst tre olika svar.
We are therefore faced with three new elements for which there are at least three responses.
SwedishVi behöver självklart flexibilitet liksom förmåga att bemöta nya risker och nya situationer.
We do of course need flexibility as well to be able to respond to new dangers and new situations.
SwedishDet innehåller djärva förslag till nya lösningar på nya situationer.
It boldly proposes new solutions for new situations.
SwedishFörutom våra fastställda uppgifter kommer vi, precis som det franska ordförandeskapet, att ställas inför nya situationer.
In addition to our scheduled tasks we shall, like the French presidency, have to face new events.
SwedishVi har utnyttjat detta arbete för att anpassa ett antal bestämmelser i vår arbetsordning till nya situationer.
We have actually taken advantage of the work relating to the Treaty to adapt a number of our Rules to new circumstances.
SwedishExceptionella situationer kräver nya svar.
SwedishAllt detta visar vilken flexibilitet som präglar vår politik och våra åtgärder, och att vi snabbt kan anpassa dem till nya situationer.
All this indicates how flexible our policies and actions are and how rapidly they can be adapted to the current situations.
SwedishÅ andra sidan kommer vi också att fungera som skyddsmekanism mot nya situationer med stor tillströmning av personer från regionen.
On the other hand, we will also act as a prevention mechanism against new situations of high in-flow of persons from the region.
Swedish(HU) I de nya medlemsstaterna leder påfrestande situationer till det gamla, reflexmässiga beteendet hos makthavarna, ett beteende som är oacceptabelt i en rättsstat.
(HU) In the new Member States, in times of stress the old reflexes of those in power, unacceptable under the rule of law, still operate.
SwedishDet finns övergångsperioder, och det uppstår ständigt nya oväntade situationer som medför fara för passagerare och ett stort havs- eller kustområde.
There are transitional periods, and unexpected situations arise all the time that constitute risks for passengers and crew and for a large area at sea or on the coast.
SwedishGenom framställandet av situationer, det nya upptagandet av problem och uppmaningen att besvara frågor får kommissionens förslag karaktären av en grönbok.
By giving examples of situations, bringing up problems and inviting answers to questions, the Commission Communication is something in the nature of a Green Paper.

Other dictionary words

Swedish
  • nya situationer

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.