"nyfikna" English translation

SV

"nyfikna" in English

EN

SV nyfikna
volume_up
{adjective}

nyfikna (also: konstig, egendomlig, noggrann, underlig)
Självklart är vi mycket nyfikna på det exakta innehållet i den nya grundlagen.
We are naturally very curious about the precise details of the new Constitution.
Jag varnar också nyfikna: Parlamentet är alltid berett att åter inleda ett sådant förfarande.
I also warn the curious that Parliament is now able to reopen such a procedure.
Men de är ganska nyfikna, och jag säger detta i ren tillgivenhet till dem.
But they're rather curious, and I say this out of affection for them.

Context sentences for "nyfikna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe blir inte riktigt nyfikna förrän det riktiga förfarandet lider mot sitt slut.
Their curiosity only gets the better of them once the real procedure reaches completion.
SwedishPå onsdagen var tillbaks på LTU för att berätta om sin framgångssaga för nyfikna studenter
Recently he was back at LTU to meet the students to tell about his success story.
SwedishOch andra barn kommer fram, av nyfikenhet, och petar på skadan, för att de är naturligt nyfikna.
And other children in curiosity come up and poke the lesion, because -- a natural curiosity.
SwedishJag tror vi kan vara nyfikna på att få höra vad Byrne kommer att säga.
I think that we can all hardly wait to hear Mr Byrne' s reply.
SwedishJag tror vi kan vara nyfikna på att få höra vad Byrne kommer att säga.
I think that we can all hardly wait to hear Mr Byrne's reply.
SwedishMatQuiz lördag - söndag En mässtrip för nyfikna smaklökar
Food Quiz Saturday-Sunday A journey of discovery for inquisitive palates
SwedishVi är nyfikna på om hon vill lätta litet på slöjan i det avseendet.
We would be interested to find out whether she would be prepared to share some of the information.
SwedishMina åhörare var, och det är anmärkningsvärt nu för tiden, nyfikna, intresserade och dessutom lugna.
My audience was, and this is striking in this day and age, attentive, interested, and also unperturbed.
SwedishI det sammanhanget är vi också mycket nyfikna på hur mekanismen kommer att förhålla sig till ECHO-programmet.
In this context, we are also very keen to find out how the facility will relate to the ECHO programme.
SwedishMånga är nyfikna på nästa steg efter er utnämning till generalsekreterare för Västeuropeiska unionen.
Many would like to know what will happen after your appointment as Secretary-General of the Western European Union.
SwedishNyfikna på utomstående.
Swedishsom är boven, utan det är de nyfikna makthavarna som fruktar för sin säkerhet.
This time it is not the pushy private money-maker that is the villain, but the intrusive government, feared for its security standards.
SwedishVi är således också nyfikna på resultaten av Europeiska kommissionens föreslagna test med aktiv informationsspridning till patienterna.
We therefore await with interest the outcome of the trial proposed by the European Commission in which patients are actively provided with information.
SwedishDe är nyfikna.
SwedishVi är nyfikna på hur man kommer att fastställa mandatet och på vilket sätt Europaparlamentet kommer att göras delaktigt i regeringskonferensen.
We eagerly wait to see what kind of mandate is defined and in what way the European Parliament will be involved in that intergovernmental conference.
SwedishMin grupp kan i huvuddrag instämma till förslagen i grönboken och vi är nyfikna på reaktionen från kommissionären på våra förslag och ändringsförslag.
My group agrees with the main thrust of the proposals in the Green Paper, and we would like to know what the Commissioners think about our proposals and amendments.
SwedishVi är med andra ord mycket nyfikna på frågorna som även andra kommer att ställa, men framför allt på svaren som ni kommer att ge i dag, och framför allt era handlingar i framtiden.
In other words, we are very interested in the questions which others will be asking, but mainly in the answers which you will be giving today, and especially your actions in the future.