"obegränsat" English translation

SV

"obegränsat" in English

EN

SV obegränsat
volume_up
{adverb}

obegränsat (also: gärna, mycket, öppet, obehindrat)
volume_up
freely {adv.}
När folk väl är inne i byggnaden kan de gå runt fritt och de har obegränsat tillträde till privata kontor.
Once in the building, people are freely able to walk around and have unrestricted access to private offices.
Man har blandat ihop fri patentering på ett obegränsat sätt med innovation, vilket är två helt skilda saker.
There has been confusion between patenting freely in an unrestricted fashion and innovation, which are two entirely different things.

Context sentences for "obegränsat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI Kaukasien måste vi tillsammans kräva obegränsat tillträde för EU:s observatörer.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
SwedishDetta förtroende från vår sida är emellertid inte obegränsat eller ovillkorligt.
However, this trust on our side is not unlimited and not unconditional.
SwedishNär det gäller frågan om kommissionens mandat är ett obegränsat mandat oacceptabelt.
As for the question of the Commission's mandate, an unlimited mandate is unacceptable.
SwedishIdag har vi ett nästan obegränsat utbud av telefoner, speciellt inom mobiltelefonin.
We now have an almost unlimited variety of phones, especially in the world of cell phones.
SwedishEU har ett synbarligen obegränsat behov av att absorbera fler länder.
Mr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
SwedishMed andra ord kommer WTO-medlemmar att ha ett nära nog obegränsat tillträde till dessa marknader.
In other words, WTO members will have almost unrestricted access to those markets.
SwedishMålen är dock färdiga och utrymmet för undantag kan inte vara obegränsat.
However, the objectives are ready made and the potential for derogations cannot be limitless.
SwedishMen detta innebär absolut inte att jag pläderar för ett obegränsat användande av koccidiostatika.
I am certainly not, however, advocating the unlimited use of coccidiostatica.
SwedishFår myndigheterna då obegränsat finansiera public service-kanalerna?
Will governments then be able to provide unlimited funding for public service broadcasting?
SwedishI många länder kan du arbeta obegränsat antal timmar i veckan.
Several countries allow you to work an unlimited number of hours per week.
SwedishTyvärr skryter Europa ju alltid med att man obegränsat använder sig av odefinierade rättsbegrepp.
Unfortunately, Europe is always outstanding in its unlimited use of undefined legal terms.
SwedishMediainnehåll kan en människa i praktiken konsumera obegränsat.
People can in practice enjoy content in an infinite number of ways.
SwedishRevisorerna aktar sig för att ta på sig nya revisionsarbeten eftersom de är rädda för obegränsat ansvar.
Auditors are wary of taking on new audits because they are afraid of unlimited liability.
SwedishStorbritannien har ett fullständigt okontrollerat, obegränsat och kaotiskt immigrations- och asylsystem.
The UK has a completely uncontrolled, unlimited and chaotic immigration and asylum system.
SwedishEtt obegränsat ersättningsansvar är enligt vårt synsätt endast berättigat när det är fråga om grov försumlighet.
Unlimited liability is in our view only justified where there is gross negligence.
SwedishNu måste kommissionen erkänna att principen om obegränsat tillträde till vatten är ohållbar.
The Commission must now recognise that the principle of unrestricted access to waters is unsustainable.
SwedishAlla Internetmedier representerar ett obegränsat alternativ till traditionella kommunikationsmedel.
All the Internet media represent an unrestricted alternative to traditional means of communication.
SwedishMålen är dock färdiga och utrymmet för undantag kan inte vara obegränsat.
What is central to the development agenda is that prosperity must be worked for; it can be shared out only once.
SwedishMinst en delägare, den så kallade komplementären, är alltid obegränsat personligt ansvarig.
At least one partner, the so-called general partner (komplementär), always bears unlimited personal liability.
SwedishDu bör kontrollera om din försäkring ger obegränsat skydd, särskilt i fråga om personskador.
You may want to check whether your insurer offers unlimited liability cover, especially for personal injuries.