"obegriplig" English translation

SV

"obegriplig" in English

SV obegriplig
volume_up
{adjective}

obegriplig (also: ofattbar)
volume_up
incomprehensible {adj.} (unimaginable)
Jag har inte röstat för punkt 26 som för övrigt är mycket obegriplig på franska.
I have not voted for paragraph 26 which is mostly incomprehensible in French anyway.
För lekmän är den mycket riktigt ofta obegriplig och förvirrande.
For lay people it is indeed often incomprehensible and confusing.
Och i bästa fall är det i vilket fall som helst fullständigt obegriplig.
At best, it would certainly be completely incomprehensible.
obegriplig
Det är därför verkligen obegripligt att John Major skulle vilja undanhålla sina medborgare detta budskap.
So it is indeed inconceivable that John Major should wish to keep that message from his people.
Kriget som härjat i västra Balkan har åsamkat obegripligt svårt mänskligt lidande och materiella skador.
The war that has raged in the Western Balkans has caused an inconceivable amount of human suffering and damage to property.
Jag ansåg det obegripligt att det skulle ha kunnat vara fackföreningarna som med hjälp av falska argument förmådde dessa människor att komma hit.
I thought it inconceivable that it could have been the trade unions that, by the use of false arguments, induced these people to come here.
obegriplig
Detta är obegripligt för mig och därför har jag ställt en fråga till rådet om detta.
I find this unfathomable and I have therefore put a question to the Council in this regard.
obegriplig (also: ofattbar)
obegriplig (also: svårförståelig)
Sunny var i den åldern där man mest kommunicerar genom obegripligt ylande.
Sunny was at an age when one mostly speaks in a series of unintelligible shrieks.
Vi måste undvika, som det har sagts, jargong och obegripliga uttryck.
We must eschew jargon and unintelligible expressions, as has been said.
Orden ”Europeiska domstolen” bör ändras till ”Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter”, annars blir texten obegriplig.
The words "European Court” should be replaced by "European Court of Human Rights”, otherwise the text will be unintelligible.

Synonyms (Swedish) for "obegriplig":

obegriplig
Swedish

Context sentences for "obegriplig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAv någon obegriplig anledning talas det mycket om Kyotos framgångar i betänkandet.
For no very good reason the report makes much of the success of Kyoto.
SwedishDen tredje saken, som är obegriplig även den, är frågan om rådets ordförandeskap.
The third point, which is also unthinkable, is the saga about the presidency of the Council.
SwedishPPE-DE:s koppling till kommissionärernas löner är för mig fullkomligt obegriplig.
As for the link with the Commissioners' wages, it is really beyond me how the PPE has worked this out.
SwedishPPE-DE: s koppling till kommissionärernas löner är för mig fullkomligt obegriplig.
As for the link with the Commissioners ' wages, it is really beyond me how the PPE has worked this out.
SwedishMot denna bakgrund måste jag avsluta med att säga att rådets förordning är helt obegriplig.
Seen in this light, it must unfortunately be concluded that the Council regulation does not make sense.
SwedishDet är en fullständigt obegriplig ståndpunkt som kommer att störa konkurrensen inom EU: s gränser.
We have found a solution that does not overburden employers and that includes worker protection.
SwedishMilitärt sett verkar den här insatsen helt obegriplig.
In military terms this deployment makes no sense at all.
SwedishTrots detta måste jag säga att idén om Turkiets medlemskap i Europeiska unionen är fullständigt obegriplig.
Nonetheless, I have to say that the idea of Turkey's membership of the European Union defies comprehension.
SwedishUr rättslig synvinkel och med tanke på unionens och medlemsstaternas rättsliga bakgrund är anledningen till detta obegriplig.
To successfully implement this Convention, we must respect the principle of subsidiarity.
SwedishDen arrogans med vilken kommissionens ordförande har bemött parlamentets kritik är obegriplig och oacceptabel.
The arrogance with which the President of the Commission has received Parliament's criticism is incredible and unacceptable.
SwedishMen jag måste tyvärr påpeka att han talade så snabbt i början att den tyska tolkningen blev praktiskt taget obegriplig.
Lithuania cannot be accepted into the eurozone, even though it currently exceeds the inflation criteria by a mere 0.1%.
SwedishMen jag måste tyvärr påpeka att han talade så snabbt i början att den tyska tolkningen blev praktiskt taget obegriplig.
Lithuania cannot be accepted into the eurozone, even though it currently exceeds the inflation criteria by a mere 0.1 %.
SwedishDetta gör förra veckans röstnedläggning än mer obegriplig, men låt oss helt enkelt hoppas att vi skall förstå det med tiden.
It makes last week’s abstention of vote all the more mysterious, but let us simply put it down to progressive insight.
SwedishUr rättslig synvinkel och med tanke på unionens och medlemsstaternas rättsliga bakgrund är anledningen till detta obegriplig.
From a legal point of view and given the legal background of the Union and the Member States, the reason for this is not understood.
SwedishDet är en obegriplig inställning.
SwedishDenna paradox är obegriplig.
SwedishWebbplatsen är ofta obegriplig också för personer inom institutionerna och är heller inte alltid begriplig på alla språk.
However, this is not the case, as the web pages are often only understandable to insiders and are also not always intelligible in all languages.
SwedishDenna text som är obegriplig för lekmän är ingenting annat än ett försök att skapa en europeisk central- och enhetsstat, en sorts super-Maastricht.
This text, which is unreadable to the uninitiated, is nothing more than a new attempt to create a centralised and unified European state, a sort of super-Maastricht.
SwedishI detta fall var det nationella intressen som var boven och som gjorde att politik och praxis som ligger i allas intresse urvattnades eller blev obegriplig.
Well, in this case, the culprit was national interest, which watered down, or rendered indecipherable, policies and practices that are in all of our interests.
Swedish(IT) Efter år av outhärdlig stiltje har unionen sedan några månader tillbaka utsatts för en frenetisk acceleration som är obegriplig för medborgarna.
(IT) After years of exasperating stagnation, the Union has, for some months, been progressing at an increasingly frenetic rate with which the citizens cannot keep up.