SV obehaglig
volume_up
{adjective}

obehaglig (also: känslig, besvärlig, kinkig, klumpig)
obehaglig (also: störande, hotfull)
obehaglig (also: otrevlig, oangenäm, vresig, ovänlig)
Vi vet att frågan om ECHO är obehaglig: Här står en miljard ecu på spel.
We know that the ECHO issue is extremely disagreeable: a billion ecus are at stake.
Debatten här i går om den europeiska kulturen var en ganska obehaglig upplevelse.
Yesterday's debate here in the Chamber concerning European culture was quite a disagreeable experience.
Debatten här i går om den europeiska kulturen var en ganska obehaglig upplevelse.
Yesterday' s debate here in the Chamber concerning European culture was quite a disagreeable experience.
obehaglig (also: skarp, grov, svår, hård)
volume_up
harsh {adj.}
Det är en obehaglig lögn som inte grundar sig på fakta.
It is a harsh lie which is not based on fact.
Ändå finns det kolleger som försöker fördröja, förhala och störa förfarandena för att undvika att en obehaglig sanning dras fram i strålkastarljuset.
Nonetheless, some colleagues are seeking to delay, to filibuster, to disrupt our procedures in order to evade the harsh searchlight of an unpalatable truth.
obehaglig (also: besvärlig, dum, elak, stygg)
volume_up
nasty {adj.}
Men konflikten i sig själv är ytterst obehaglig och mycket problematisk för alla, särskilt, naturligtvis, för offren.
But the conflict itself is extremely nasty and very problematic for everybody, especially the victims of course.
Detta hotar även att sätta stopp för detta öppnande, och jag har en obehaglig känsla gällande detta.
This also threatens to put an end to this opening and I have a nasty feeling about this.
Borta är de obehagliga sprutorna, de illaluktande piporna och den avslöjande röklukten.
Gone are the unpleasant needles, the nasty smelling pipes and the give-away smell of smoke.
Dessa obehagliga försummelser, som till och med redan kostat många människor livet, måste bekämpas aktivt.
This objectionable omission, which has already cost large numbers of human lives, must be challenged actively.
obehaglig (also: smärtsam, pinsam, plågsam, penibel)
obehaglig (also: obekväm, oskön, otrivsam)
Att tillskriva någon ansvaret kan vara en obehaglig process, men den är viktig.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
När människan försöker spela Gud, har naturen en obehaglig vana att slå tillbaka.
When man seeks to play God, nature has an uncomfortable habit of reasserting itself.
Och tvetydighet är för mig väldigt obehagligt jag lider av den.
And ambiguity, to me, is very uncomfortable in my life, and I have it.
obehaglig (also: orolig, pinsam, ängslig, betänklig)
volume_up
uneasy {adj.}
Det är en viktig, och obehaglig, utmaning för alla europeiska politiska ledare att förklara för sina medborgare att deras egen säkerhet måste försvaras i Kabul.
It is an important, and uneasy, challenge for all European political leaders to explain to their citizens that their own security must be defended in Kabul.
obehaglig (also: motbjudande)
Men tillåt mig ändå att återkomma till en obehaglig fråga.
Allow me, though, to return to an unsavoury point.
Annars får man ett ganska obehagligt system.
Otherwise they are operating in a very unsavoury environment.
obehaglig (also: skrämmande, kallblodig)
obehaglig (also: äcklig, skräckinjagande)
volume_up
grody {adj.}

Synonyms (Swedish) for "obehaglig":

obehaglig

Context sentences for "obehaglig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet råder ingen tvekan om att vi står inför en obehaglig situation.
Mr President, this is an unfortunate situation, of that there can be no doubt.
SwedishFoten faller fritt genom luften, i ett kittlande ögonblick av obehaglig överraskning.
Your foot falls down through the air, and there's a sickly moment of dark surprise.
SwedishNär man lyssnar till Metten får man ändå en lite obehaglig smak i munnen.
Mr President, listening to Mr Peijs leaves a bit of a bad taste in the mouth.
SwedishDen har dock, som vi alla vet, också en mycket mörk och obehaglig baksida.
However, as we all know, it also has a very dark and unpleasant side.
SwedishDet är en obehaglig väg mot protektionism och i slutändan kommer det inte att hjälpa någon i Europa.
That is a terrible road to protectionism and in the end will help nobody in Europe.
SwedishHan ville ge frågan en mycket obehaglig ideologisk vinkling.
He wanted to put a very unpleasant ideological slant on the matter.
SwedishNär människan försöker spela Gud, har naturen en obehaglig vana att slå tillbaka.
Not content with single legal frameworks, tax harmonisation and the rest, the EU apparently wants to control nature.
SwedishJag vill upprepa att vi inte bara kan vifta med trollspöet och få en obehaglig verklighet att gå upp i rök.
I would like to say once again, Mr President, that we cannot wave away reality with a magic wand.
SwedishDenna typ av förhandling är obehaglig för alla inblandade.
This kind of negotiation is unpleasant for all involved.
SwedishJag förstår att ni försöker undvika att besvara min fråga, herr Barroso, för den är obehaglig.
Mr Barroso, I understand that you are attempting to avoid answering my question, because it is an unpleasant one.
SwedishStormen Klaus är en obehaglig påminnelse om att naturkatastrofer är ett växande hot för alla EU-medlemsstater.
Storm Klaus is an unpleasant reminder that natural disasters are a growing threat for all EU Member States.
SwedishJag tycker att denna attityd är ganska obehaglig, eftersom vi måste vara så ärliga som möjligt i vårt samarbete.
For example, when we are told that ‘ several structures have agreed not to receive any money’, I disagree!
SwedishFilmen ni snart ska få se är hemskt obehaglig.
The movie you are about to see is extremely unpleasant.
SwedishDen är en så stor framgång att våra medborgare ofta blir rädda för den och att den förefaller dem obehaglig.
It has been such a success that our citizens are often rather alarmed by it, and suspect that it is rather sinister.
SwedishHans dödsfall kommer i en tid när splittringen mellan muslimer och kristna har tagit en särskilt obehaglig vändning.
His death comes at a time when the division between Muslims and Christians is taking a particularly dreadful turn.
SwedishJag är säker på att ni förstår att spelarna i detta fall skulle se det som en obehaglig överraskning och bli förbluffade.
I am sure you will understand that in such a case the players would be unpleasantly surprised and taken aback.
SwedishDetta är naturligtvis en mycket obehaglig situation för dessa medborgare, som vi måste hitta en lösning och ett svar på.
Naturally, this is a very unpleasant situation for these citizens, and we must come up with a solution and an answer.
SwedishDet är en mycket obehaglig situation.
This is an entirely undesirable situation.
SwedishDet är det som ger en obehaglig känsla.
SwedishDet är en ytterst obehaglig organisation.
The Taliban oppresses women, has contempt for democracy and is killing British soldiers: it is a thoroughly unpleasant organisation.