"obehindrat" English translation

SV

"obehindrat" in English

SV obehindrat
volume_up
{adjective}

obehindrat (also: obehindrad)
Vi måste se till att de kan fortsätta fullgöra sina viktiga funktioner obehindrat även i framtiden.
We must ensure that they can continue to fulfil their vital functions unimpeded in future, too.
Vi behöver en fullständig översyn för att strama upp och göra ett obehindrat utövande av fri rörlighet kristallklar.
We need a complete overhaul to streamline and make crystal clear the unimpeded exercise of free movement.
Vår delegation uppmanar hjälporganisationerna att bege sig till regionen, snabbt, säkert och obehindrat.
Our delegation is calling on the aid organisations to get to the region quickly, safely and unimpeded.

Synonyms (Swedish) for "obehindrat":

obehindrat
Swedish

Context sentences for "obehindrat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är knappast meningsfullt eftersom miljontals vilda fåglar kan sprida sjukdomen obehindrat.
It hardly makes sense, when millions of wild birds can spread the disease unhindered.
SwedishDetta gör att företag som ger ut företagskataloger obehindrat kan utnyttja den rådande situationen.
This enables business directory companies to abuse the current situation unopposed.
SwedishVi följer hennes huvud med små pellets i en hätta, så hon kan röra sig helt obehindrat.
We're tracking her head with little pellets in a cap, so she's free to move completely unconstrained.
SwedishUnder tiden fortsätter spridningen av kärnvapen ändå obehindrat.
This is no longer responsible, because in the meantime the proliferation of nuclear weapons continues unabated.
SwedishOm vi skall fortsätta vara ett effektivt budgetkontrollutskott, måste detta fortsätta obehindrat.
If we are to continue to be an effective Budgetary Control Committee, this must continue in an unfettered way.
SwedishProcessen måste börja med att vi kräver obehindrat tillträde för internationella människorättsövervakare nu.
That has to start by our insisting on unhindered access for international human rights monitors now.
SwedishPresident Václav Klaus kunde hålla sitt anförande obehindrat.
President Klaus was able to speak here unhindered.
SwedishDe vill kunna göra sitt val obehindrat och utan att detta försvåras av bristande konkurrens.
They want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
SwedishPyongyang kommer inte att ha råd med att fortsätta att obehindrat provocera det internationella samfundet.
Pyongyang will not be able to afford to continue its unrestricted provocation of the international community.
SwedishSedan valet har våldet fortsatt obehindrat.
Since the election, the violence has continued unabated.
SwedishUnder tiden försvinner oljan obehindrat från dessa utvecklingsländer, ofta utan att någon skälig betalning når fram till deras statskassa.
Meanwhile, the oil disappears unhindered from these developing countries, often without fair payment reaching their treasuries.
SwedishHittills har det endast varit möjligt att resa obehindrat genom Europa, från Lissabon till Tallinn, från London till Aten på väg eller i luften.
Will the latter, perhaps, continue to be treated as second class citizens, with fewer rights than international passengers?
SwedishObehindrat, utan ansvarsskyldighet och kontroll, har OLAF:s ledning och framför allt dess generaldirektör tappat fotfästet gång efter gång.
Unhindered by accountability and control, OLAF's management, and particularly its Director-General, has slipped up time and again.
SwedishVi får inte låta dem bli allt mer isolerade, samtidigt som deras grannar kan resa obehindrat till EU.
We cannot allow them to become ever more isolated, at a time when their neighbouring countries are enjoying the possibility of unlimited travel into the European Union.
SwedishSedan januari har, inom WTO:s ramar, import från främst Kina obehindrat och kanske alltför offensivt kommit in på EU:s territorium.
Since January, within the scope of the WTO, imports mainly from China have entered the European area unhindered, and perhaps too aggressively.
SwedishHittills har det endast varit möjligt att resa obehindrat genom Europa, från Lissabon till Tallinn, från London till Aten på väg eller i luften.
Until now, unrestricted travel through Europe, from Lisbon to Tallinn, from London to Athens, has been possible only by road or air.
SwedishFoster uppträder här för det mesta som lufttrafikföretagens röst, och vill framför allt att luftfartsmarknaden skall kunna växa obehindrat.
Mrs Foster usually acts as the voice of airline companies in this House and wishes, above all, for the aviation market to grow unhindered.
SwedishTrots detta anser jag att vi måste låta oss själva uttrycka en önskan att förfarandena fungerar obehindrat, smidigt och utan krångel.
Nevertheless I think that we may allow ourselves to express a wish that the procedures run their course unobstructed, smoothly and without complications.
SwedishDet krävs regleringar inom andra sektorer där den fria marknadens regler har visat sig vara otillräckliga och där karteller styr obehindrat.
Regulatory frameworks need to be created in other sectors where the rules of the free market have proven to be inadequate and cartels reign supreme.
SwedishThe European City Guide, Construct Data, TEMDI, EU Business Services, World Business Directory, Expo Guide and DAD tillåts fortfarande verka obehindrat.
The European City Guide, Construct Data, TEMDI, EU Business Services, World Business Directory, Expo Guide and DAD are still operating unabated.